24. jun 2018.

Usluge geografskog informacionog sistema

Javno preduzeće „Pošta Srbije” je razvilo sledeće usluge bazirane na geografskom informacionom sistemu (GIS-u):

 • Isporuka podataka o prostornom položaju kućnog broja
 • Isporuka podataka o prostornom položaju ulica
 • Isporuka podataka o prostornom položaju PAK-a
 • Generisanje alfanumeričkog podatka na osnovu prostornog položaja kućnog broja
 • Generisanje alfanumeričkog podatka na osnovu prostornog položaja PAK-a
 • Isporuka podataka o broju domaćinstava na nivou kućnog broja*
 • Isporuka podataka o broju domaćinstava na nivou PAK-a*

*Isporuka podataka o broju domaćinstava na nivou kućnog broja/PAK-a se pruža isključivo kao dodatna informacija uz prethodno kupljen podataka o prostornom položaju kućnog broja/PAK-a.

Opis

U cilju analize teritorijalne dostupnosti poštanske usluge građanima, racionalizacije transporta i dostave poštanskih pošiljaka, od 2002. godine Pošta Srbije razvija geografsko informacioni sistem - GIS.

Pošta je geopozicionirala (pozicionirala na mapi) kompletnu uličnu mrežu Srbije, tj. oko 104.000 kilometara ulica i puteva. Dužinu ulica i puteva po opštinama možete pogledati ovde.

Na osnovu informacija o adresama na kojima poštari vrše dostavu, Pošta Srbije je georeferencirala oko 1.160.000 kućnih brojeva u svim većim naseljima u Srbiji. U cilju uređenja kućnih sandučića korisnika poštanskih usluga formirana je baza svih domaćinstava u Srbiji, pa je Pošta Srbije u mogućnosti da korisnicima GIS usluga ponudi i informaciju o broju domaćinstava za svaku zgradu na mapi. Spisak naselja sa brojem geopozicioniranih zgrada i brojem domaćinstava možete pogledati ovde.

Za ruralna područja, na kojima nije urađena numeracija zgrada ili na kojima Pošta Srbije nije pozicionirala sve kućne brojeve, Pošta nudi prostorne položaje PAK-a. Poligon PAK-a obuhvata skup zgrada koje pripadaju delu jedne ulice. Uz svaki poligon PAK-a moguće je, pored opsega kućnih brojeva koje obuhvata, dobiti i informaciju o broju domaćinstava. Pošta Srbije je georeferencirala preko 113.000 PAK-ova na području cele Srbije, a njihove pozicije na mapi možete videti u okviru PAK pretrage.

Pošta Srbije je razvila GIS portal i na taj način omogućila građanima i korisnicima Poštinih usluga da koriste GIS tehnologiju i Poštine prostorne podatke, kao i kvalitetniji prikaz područja na kome se usluge vrše.

Pošta Srbije nudi svojim korisnicima uslugu standardizacije adrese uz pomoć koje je omogućeno da se bilo koji podatak našeg korisnika, koji ima adresnu komponentu, pozicionira na mapi.

Na osnovu podataka geografsko informacionog sistema omogućene su različite analize:

 • analize teritorijalne dostupnosti objekata i korisnika,
 • planiranje distribucije reklamnog materijala,
 • planiranje ruta,
 • generisanje spiska adresa po zonama,
 • analiza gustine stanovanja u cilju planiranja kapaciteta infrastrukture ili
 • izbora najpovoljnije lokacije za otvaranje novih objekata i dr.
Analiza teritorije dostupnosti Tematska mapa naselja sa uličnom mrežom

            Analiza teritorije dostupnosti                    Tematska mapa naselja sa uličnom mrežom


Analiza gustine stanovništva i pozicija pošta Preciznost orto-foto snimka u odnosu na TK25

Analiza gustine stanovništva i pozicija pošta      Preciznost orto-foto snimka u odnosu na TK25Prezentaciju GIS-a za treća lica možete preuzeti ovde (707 MB).

»nazad na vrh

Cene

 • Prostorni položaj kućnog broja: 30 dinara (bez PDV-a)
 • Prostorni položaj ulica: 1 dinar po kilometru ulične mreže (bez PDV-a)
 • Prostorni položaj PAK-a: 60 dinara (bez PDV-a)
 • Generisanje alfanumeričkog podatka na osnovu prostornog položaja kućnog broja: 20 dinara po kućnom broju koji je uključen u analizu
 • Generisanje alfanumeričkog podatka na osnovu prostornog položaja PAK-a: 10 dinara po PAK-u koji je uključen u analizu
 • Podatak o broju domaćinstava na nivou kućnog broja: 3 dinara po domaćinstvu (bez PDV-a)
 • Podatak o broju domaćinstava na nivou PAK-a: 6 dinara po domaćinstvu (bez PDV-a)

»nazad na vrh

Najčešća pitanja

 1. Da li je Pošta geopozicionirala sve zgrade, ili samo objekte koji su legalizovani?
  Evidencija adresnog registra i legalnosti objekata nije u nadležnosti Pošte, pa Pošta i ne poseduje takve informacije. S obzirom da se dostava pošiljaka na adresi vrši bez obzira na to da li je objekat legalizovan ili ne Pošta je geopozicionirala sve objekte na onim područjima na kojima poseduje kvalitetne rasterske podloge. Kvalitet podataka kojima Pošta raspolaže je takav da su to „podaci sa terena“, tj. svi oni koji su dostupni poštaru pri vršenju dostave.
 2. Da li Pošta nudi i neke dodatne atribute (smernost ulice, saobraćajna signalizacija,...) uz prostorni položaj ulice?
  Pošta nije u mogućnosti da pruži informacije vezane za smernost ulice, broj traka, povezanost ulica, ili bilo koje dodatne informacije vezane za saobraćajnu signalizaciju.
  Uz prostorni položaj ulice Pošta daje i informaciju o šifri i nazivu ulice.
  S obzirom da ne postoji zvanični šifarnik ulica za celu Srbiju (već samo za grad Beograd), Pošta Srbije je formirala svoj šifarnik ulica. On uključuje zvanične šifre grada Beograda kao i Poštine šifre svih ostalih ulica u Srbiji koje je Pošta šifrirala po istoj metodologiji kao što su šifrirane zvanične šifre ulica Beograda.
  Po podacima Pošte, preko 30% ulica i puteva u Srbiji nije imenovano. Pošta je imenovala ulice koje nemaju zvaničan naziv po saznanjima poštara kako lokalno stanovništvo zove ulicu (Put za Mlin, Đukića kraj, Međumesni put Orašje-Cernica, ...).
  Pošta je sve ulice označila statusom (zvanična ili interna) koji nedvosmisleno ukazuje na poreklo šifre i naziva ulice.
 3. S obzirom da Pošta nije nadležna za evidenciju adresnog registra, naziva ulica i trgova u kojoj meri se Poštini podaci poklapaju sa zvaničnim podacima?
  Pošta redovno prati Službene glasnike lokalnih samouprava koje su nadležne za imenovanje ulica i trgova. Kad neka lokalna samouprava objavi nove nazive ulica u Službenim glasnicima, Pošta počinje da primenjuje te nove nazive i radi izmene u svojoj bazi podataka.
  Čim se sazida novi objekat i vlasnik okači broj ili primi prvu pošiljku (npr. račun za struju na kome piše adresa), poštar prijavljuje taj objekat i broj domaćinstava koji žive u njemu. S obzirom da se produktivnost poštara računa u skladu sa brojem domaćinstava i zgrada koje obilazi, poštari su motivisani da redovno prijavljuju sve nove adrese.
  Ako se desi da na nekom području Republički geodetski zavod, koji je zadužen za evidenciju adresnog registra, uradi numeraciju zgrada, ali ni jedno domaćinstvo ne počne da primenjuje nove brojeve (nema označen broj na zgradi, niti promene adresu na računima koje primaju), poštar nema uvid da je došlo do prenumeracije zgrada. U tom slučaju se Poštini podaci razlikuju od zvaničnih i predstavljaju „podatke sa terena“. Onog trenutka kad građani počnu da primenjuju nove brojeve, ti brojevi se primenjuju i u Pošti.
 4. Šta znači usluga Generisanje alfanumeričkog podatka na osnovu prostornog položaja?
  Ovom uslugom nudimo različite prostorne analize nad prostornim podacima Pošte i/ili prostornim podacima koje nam dostave korisnici, a koje imaju alfanumerički izlaz (spisak adresa, PAK-ova, ...).
  Npr. pravno lice koje koristi adresnu bazu Pošte otvori novu filijalu i želi da obavesti svoje korisnike na području oko filijale o tome. Navedeno pravno lice Pošti dostavlja željeno područje (poligon nacrtan u GoogleEarth-u), a Pošta prostornim upitom utvrđuje spisak PAK-ova koji pripadaju odabranom području. S obzirom da koristi adresnu bazu Pošte, za svakog korisnika navedenog pravnog lica je vezana informacija o PAK-u. Na osnovu dobijenog spiska PAK-ova od Pošte moguće je na jednostavan način selektovati korisnike sa željenog područja.

»nazad na vrh

Kontakt

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija poštanske mreže
Sektor za organizaciju uručenja
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403
011 3718 141
011 3718 147
www.postagis.rs
gis@jp.ptt.rs

»nazad na vrh