19. avgust 2017.

Vaučeri za odmor u Srbiji

Opis

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija podstiče razvoj domaćeg turizma kroz dodelu vaučera za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan prebivališta korisnika vaučera.

Obrazac za prijavu može se preuzeti sa sajta www.mtt.gov.rs ili dobiti na šalteru Pošte.

Prijavljenim licima koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo preko JP „Pošta Srbije” dostavlja vaučere lično na adresu u vidu preporučene pošiljke.

Popunjena prijava i prateća dokumentacija podnose se samo na šalterima Pošte na teritoriji cele Republike Srbije. Rok za podnošenje prijava je do 15. oktobra 2017. godine.

Uz prijavu obavezno je priložiti:

  1. fotokopiju lične karte ili pasoša
  2. potvrdu o izvršenoj rezervaciji
  3. odgovarajuću potvrdu o sticanju prava, i to:
    • Korisnici prava na penziju podnose fotokopiju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju.
    • Radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno podnose: original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac.
    • Za sve ostale kategorije korisnik nije u obavezi da dostavi dokaz o ostvarivanju prava za dodelu vaučera za subvencionisani smeštaj.

Ukoliko za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava navedene uslove, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz prijavu se prilaže odgovarajući dokaz o statusu zakonskog zastupnika.

Za sva navedena lica obavlja se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

Važne napomene:

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara.

Korisnik vaučerom plaća samo uslugu smeštaja. Vaučerom nije moguće plaćanje usluga ishrane, pića, zdravstvenih i drugih usluga, boravišne takse i dr.

Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.

Vaučer, pored osnovnih elemenata, sadrži odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

»nazad na vrh

Kontakt

Detaljno navedene kriterijume, kao i sve ostale informacija možete proveriti na sajtu Ministarstva, trgovine i telekomunikacija www.mtt.gov.rs ili pozivom Korisničkog servisa Pošte Srbije 0700 100 300.

»nazad na vrh