23. mart 2017.

Korporativni profil

Podaci o Preduzeću

Javno preduzeće „Pošta Srbije”,
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Broj registarskog uloška: 1-23306-00, Trgovinski sud u Beogradu
Račun broj: 160-800-04, Banka Intesa, Beograd
PIB: 100002803
Matični broj: 07461429

Profil Preduzeća

Profil Preduzeća 2015 (PDF 3,10 MB)

Katalog usluga preduzeća

Usluge Pošte Srbije (2014) (PDF 2,28 MB)

Vizija

Ostati dominantan i pouzdan poslovni partner građanima, privredi i državi, prepoznat po kvalitetnim, dostupnim i pristupačnim poštanskim, elektronskim i finansijskim uslugama, koji će kroz zadovoljstvo korisnika i svih zaposlenih zadržati lidersku poziciju na liberalizovanom tržištu poštanskih usluga i ostvariti značajno učešće na tržištu transportno-logističkih usluga.

Misija

Pružati visokokvalitetne, konkurentne i pouzdane poštanske, logističke i finansijske usluge i obezbediti razvoj informacionog i komunikacionog sistema, za širok spektar upotrebe, uz visok stepen zadovoljstva korisnika.

Ciljevi i strategije

Težnja Preduzeća da ispuni svoju misiju i dostigne svoju viziju određena je strateškim ciljevima, kao i načinima na koje će se definsani strateški ciljevi realizovati.

Vlasnička struktura i akcijski kapital

Javno preduzeće „Pošta Srbije” je vlasnik akcija u kapitalu pravnih lica:
100,00% – Privredno društvo Mobtel-PTT d.o.o.,
24,18% Banka Poštanska štedionica a.d. i
1,07% Politika a.d.
sa kojima definiše svoju osnovnu poslovnu misiju koja se odnosi, pre svega, na podizanje nivoa usluga koje se pružaju krajnjem korisniku.

Statutarni organi

  • Direktor - obavlja funkciju poslovodnog organa Preduzeća. Direktora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, po zakonom utvrđenom postupku.
  • Nadzorni odbor - vrši nadzor nad poslovanjem Preduzeća. Nadzorni odbor ima 5 članova koje imenuje Vlada Republike Srbije od kojih je jedan predstavnik zaposlenih.

Kadrovski potencijal (broj zaposlenih, njihova struktura)

U skladu sa jednim od proklamovanih dugoročnih ciljeva, koji se tiče redefinisanja politike kadrova, Javno preduzeće „Pošta Srbije” je u protekloj godini učinilo dosta u pogledu poslovnih informansi zaposlenih, prvenstveno putem stručnog usavršavanja i sticanja novih znanja zaposlenih za pružanje novih usluga korisnicima u predstojećoj liberalizaciji poštanskog tržišta. U Javnom preduzeću „Pošta Srbije” radi 14.969 zaposlenih, različitog obrazovnog profila.