21. avgust 2014.

Poštanski rečnik

 • AR nalepnica
  "AR" nalepnica je oznaka za pošiljku sa povratnicom. Ova oznaka stoji na adresnim stranama pisma ili paketa, a i upisuje se ili zaokružuje na njihovoj pratećoj dokumentaciji. Na sudskim pismima je otisnuta mehanogarfski, te ne treba da se lepi.
 • Adresovana pošiljka
  Adresovana pošiljka je poštanska pošiljka na kojoj se nalazi adresa primaoca na koju treba uručiti pošiljku.
 • Adresni kod
  Adresni kod je niz karaktera koji jednoznačno određuje adresu primaoca, jedinstven za teritoriju Republike Srbije.
 • Amanet, amanetnik
  Amanet, amanetnik (zavet, obaveza) je poštanska novčana pošiljka, novčano pismo; knjiga (protokol) u koju se zavode poštanske novčane pošiljke.
 • Amanetni konac
  Amanetni konac (traka) je končana traka, obično boja nacionalne zastave kojom se osiguravao amanetnik prošivanjem svih njegovih strana, na kraju pečatan crvenim pečatnim voskom.
 • Ambulansa, ambulantna kola
  Ambulansa, ambulantna kola su poštansko vozilo za prevoz poštanskih pošiljaka.
 • Ambulansa (železnička) – putujuća pošta
  Ambulansa (železnička) – putujuća pošta je poštansko vozilo za prevoz poštanskih pošiljaka železnicom, posebno uređen poštanski vagon.
 • Avers
  Avers je prednja strana novčanice, medalje, poštanske marke ili filatelističke celine.
 • Bar kod
  Bar kod je mašinski čitljiv univerzalni proizvodni kod. Bar kodovi se čitaju pomoću skenera koji prelazi preko koda i registruje Univerzalni proizvodni kod (UPK). Širina svake crne linije i beli prostor između njih predstavlja jednu od cifara koje čine UPK.
 • Cenovnik poštanskih usluga
  Cenovnik poštanskih usluga je popis cena poštanskih usluga prema kome davalac poštanskih usluga naplaćuje usluge.
 • Consignment (grupisanje pošiljaka)
  Consignment (grupisanje pošiljaka) je otprema većeg broja pošiljaka jednog pošiljaoca za jednog ili više primalaca.
 • Davalac poštanskih usluga
  Davalac poštanskih usluga je pravno lice koje je ovlašćeno da obavlja poštanske usluge prema Zakonu.
 • Direktna pošta
  Direktna pošta je pošiljka u kojoj su upakovani flajeri, katalozi, reklamni uzorci, brošure, promotivne novine i časopisi, promotivni CD, obaveštenja, odnosno ona sredstva posredstvom kojih se prenose reklamne informacije u vezi novog proizvoda ili usluge, ponude za kupovinu, sakupljaju mišljenja i relevantni marketinški podaci, razna obaveštenja. Snažno je marketinško oružje svake kompanije koja želi da poveća i poboljša prodaju, pridobije nove i zadrži stare klijente. Može biti adresovana direktna pošta (najekonomičniji vid neposrednog obraćanja korisniku uz puno ime i prezime odnosno, naziv i adresu primaoca) i neadresovana (marketinško sredstvo koje omogućava promociju proizvoda i usluga, a distribuira se ciljnom segmentu).
 • Dopisnica
  Dopisnica je nekovertirana pošiljka i može da bude teška do 20 grama. Najmanje dimenzije dopisnice su 140 x 90, a najveće 150 x 105 milimetara. Za sve drugačije dopisnice ili razglednice poštarina se naplaćuje kao za pismo.
 • DTS - Droits de tirage spéciaux
  DTS je pravo specijalnog vučenja. Novčana jedinica u koju sve zemlje preračunavaju označene vrednosti na pošiljkama u međunarodnom saobraćaju (ranije je istu funkciju imao zlatni franak). ZJ PTT objavljuje spisak zemalja sa kojim imamo razmenu međunarodnih pisama sa označenom vrednošću i koji je maksimalan iznos u DTS-u. Trenutno jedan DTS vredi 102,75 dinara.
 • Elektronski potpis
  Elektronski potpis je skup podataka u elektronskom obliku koji su pridruženi ili su logički povezani sa elektronskim dokumentom i koji služe za identifikaciju potpisnika.
 • Elektronski sertifikat
  Elektronski sertifikat je elektronski dokument kojim se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika.
 • Elektronski servisi
  Elektronski servisi su usluge koje obuhvataju prijem, sortiranje, prenos i uručenje elektronskim putem svih elektronski sertifikovanih poštanskih pošiljaka.
 • EMS pošiljka (express mail service)
  EMS pošiljka (express mail service) je posebno hitna pošiljka za koju pošiljalac dobije potvrdu o prijemu, a uručuje se uz potpis primaoca. Pošiljalac može zahtevati usluge s dodatnom vrednosti, kao što su uvid u kretanje pošiljke, vreme uručenja, preuzimanje u svom poslovnom prostoru i sl.
 • FDC (First Day Cover)
  FDC (First Day Cover) je poseban prigodan koverat snabdeven odgovarajućom markom, prigodnim poštanskim žigom i pratećim crtežima i tekstovima. Izdaje se prvog dana puštanja u prodaju neke marke, serije maraka ili spomen bloka.
 • Filatelija
  Filatelija je sakupljanje, čuvanje, proučavanje i izlaganje poštanskih maraka, celina i drugih filatelističkih objekata.
 • Hitna pošiljka
  Hitna pošiljka je pošiljka koja osim hitnosti može imati i dodatne vrednosti koje su utvrđene Pravilnikom o uslugama i opštim uslovima operatera poštanskih usluga.
 • Identifikacioni znak
  Identifikacioni znak je grafički simbol i/ili skup karaktera koji na jedinstven način identifikuju određenog poštanskog operatora.
 • Izmenična pošta
  Izmenična pošta je pošta koja vrši poslove prispeća i otpreme poštanskih pošiljaka u međunarodnom saobraćaju.
 • Javna poštanska mreža
  Javna poštanska mreža su poštanski objekti, oprema i sredstva koji su međusobno povezani u jedinstvenu tehničko-tehnološku celinu radi pružanja univerzalnih poštanskih usluga na celom području Republike.
 • Javni poštanski operator
  Javni poštanski operator je davalac poštanskih usluga sa obavezom pružanja univerzalne poštanske usluge i ekskluzivnim pravom na obavljanje rezervisanih usluga.
 • Jedinica poštanske mreže (pošta)
  Jedinica poštanske mreže (pošta) je mesto gde se obavljaju poštanske usluge. Jedinica poštanske mreže javnog poštanskog operatora mora biti definisana nazivom i poštanskim brojem.
 • Keš ekspres
  Keš ekspres je usluga kojom se omogućava isplata gotovine na adresi vlasnika tekućeg računa otvorenog kod Poštanske štedionice.
  Usluga se inicira pozivom na broj 011/321-0-123. Rok za isplatu je tri sata ili u zakazano vreme.
 • Knjižene pošiljke
  Knjižene pošiljke su one koje se upisuju (knjiže) u odgovarajuće poštanske isprave tokom svih faza prenosa. One imaju svoj prijemni broj i za njih se korisniku izdaju potvrde. Knjižene pošiljke su obavezno preporučena i vrednosna pisma, paketi, sve vrste uputnica i slično.
 • Korespondencija
  Korespondencija je prepiska između pošiljaoca i primaoca.
 • Korisnik poštanske usluge
  Korisnik poštanske usluge je pravno ili fizičko lice koje koristi poštanske usluge, pošiljalac ili primalac; pošiljalac je lice koje zahteva izvršenje poštanske usluge; primalac je lice kome je upućena poštanska pošiljka.
 • Kućni sandučić
  Kućni sandučić je sredstvo poštanske mreže za uručenje poštanskih pošiljaka koje se koristi za uručenje pismonosnih pošiljaka primaocu, a nalazi se u stambenoj zgradi ili na ulazu u dvorište.
 • Kvalifikovani elektronski potpis
  Kvalifikovani elektronski potpis je elektronski potpis kojim se pouzdano garantuje identitet potpisnika i integritet elektronskih dokumenata i onemogućava naknadno poricanje odgovornosti za njihov sadržaj.
 • Ležarina
  Ležarina je novčani iznos koji plaća primalac pisma ili paketa, za dane u kojima su se njegove pošiljke čuvale u pošti jer on nije došao da ih preuzme, iako je uredno obavešten Izveštajem o prispeću pošiljke.
 • Mali paket (međunarodni)
  Mali paket (međunarodni) je adresovana međunarodna pismonosna pošiljka koja sadrži robu i druge predmete mase do 2 kg.
 • Mašina za označavanje poštarine (frankirka)
  Mašina za označavanje poštarine (frankirka) je računarski ili drugi uređaj čiji se otisak upotrebljava umesto poštanske marke kao znak da je poštarina plaćena.
 • Menzulana
  Menzulana (ređe mezulana, mezilana) je postaja na saobraćajnici kojom su išli konjanici kuriri - tatari; organizovanjem regularnog poštanskog saobraćaja u Srbiji, postaju stacionarne poštanske jedinice.
 • Nerezervisane poštanske usluge
  Nerezervisane poštanske usluge obuhvataju poštanske usluge iz domena univerzalne poštanske usluge koje prevazilaze utvrđene limite po masi i/ili ceni za rezervisane usluge i sve druge poštanske usluge, uključujući i usluge dodatne vrednosti.
 • Opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga
  Opšti uslovi za obavljanje poštanskih usluga su uslovi pod kojima poštanski operatori obavljaju poštanske usluge.
 • Otkupna pošiljka
  Otkupna pošiljka je pošiljka koja se uručuje primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca te pošiljke.
 • Paket
  Paket je zatvorena pošiljka sa označenom vrednošću koja po pravilu sadrži robu i druge predmete, ali može sadržavati i pisano saopštenje. Zbir dužine i obima paketa na najširem mestu poprečno može biti najviše tri metra, s tim što najveća dimenzija ne može biti veća od 1,5 metara. Paket može da bude težak najviše 31,5 kilograma. Paketi teži od 20 kilograma predaju se samo u određenim poštama ili poslovnim prostorijama korisnika po ugovorenim uslovima. Poštarina se obračunava prema masi paketa, označenoj vrednosti i udaljenosti odredišta. Za paket se mogu tražiti posebne usluge: otkupni paket – uručenje primaocu uz prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca; paket sa povratnicom – primalac pismeno potvrđuje da je primio paket na obrascu "Povratnica" koji se vraća primaocu; izdvojeni paket – onaj čiji sadržaj zahteva posebnu pažnju u prenosu i ima nalepnicu "Lomljivo" i paket sa ličnim uručenjem – kada se traži uručenje isključivo primaocu i nosi oznaku "Lično". Pošiljalac, odnosno primalac paketa, možete koristiti i neki od dopunskih servisa: po zahtevu pošiljaoca – nadoslanje paketa na novu adresu, vraćanje paketa iz prijemne pošte pre otpreme, potraživanje paketa, prijem paketa sa reklamnom porukom, izdavanje naknadne potvrde o prijemu paketa, prijem paketa sa plaćenim odgovorom, prijem paketa u prostorijama korisnika, pakovanje i adresovanje paketa i popunjavanje obrazaca, dostava paketa (na području na kojem je dostava organizovana) i upućivanje paketa na "post-restant"; po zahtevu primaoca – čuvanje paketa u pošti do 30 dana, dostava paketa, dostavljanje paketa određenog dana, odnosno u određeno vreme, nadoslanje paketa na novu adresu, korišćenje poštanskog pregratka i dostava "post-restant" paketa.
 • Pečatni vosak
  Pečatni vosak je lako topljiv crveni vosak korišćen za zatvaranje (pečaćenje) poštanskih pismonosnih pošiljaka.
 • Pečatnjak
  Pečatnjak je naročito oblikovana metalna pločica sa drškom (ili na prstenu) na kojoj je ugraviran kakav znak, slovo ili koji drugi simbol; služio za pečaćenje pisama i drugih dokumenata; preteča današnjeg poštanskog žiga.
 • Pismo
  Pismo je zatvorena pošiljka dobro zaštićene sadržine od eventualnih oštećenja u toku prenosa. Može biti teško najviše do dva kilograma. Najmanje dimenzije pisma su 14 x 9 centimetara. Zbir dužine, širine i visine pisma može biti do 90 centimetara, s tim što najveća od te tri dimenzije može biti do 60 centimetara. Pismo osim četvrtastog može biti i u obliku valjka. Tada dužina i dva prečnika mogu biti najviše do 100,4 centimetara, pri čemu najveća od tih dimenzija može biti do 90 centimetara. Zbir dužine i dva prečnika ovakvog pisma ne može biti manji od 17 centimetara, pri čemu dužina ne može biti manja od 10 centimetara. Prijem pisama vrši se na šalterima pošta, a ukoliko nema neku posebnu uslugu a ima nalepljenu marku dovoljne vrednosti može da se ubaci i u poštanski sandučić. Pismo može biti preporučeno, vrednosno, otkupno, sa povratnicom, avionsko, sudsko pismo i pismo po upravnom i prekršajnom postupku, kao i pismo sa ličnim uručenjem primaocu. Poštarina za pismo naplaćuje se prema masi, označenoj vrednosti i prema posebnim ili dopunskim uslugama.
 • Pismonosne pošiljke
  Pismonosne pošiljke su pošiljke koje podrazumevaju: korespondenciju, štampane stvari, robu i druge predmete. To su najčešće pismo, dopisnica, sekogram i mali paket adresovan na određenog primatelja kojemu se pošiljka treba uručiti.
 • Post Express
  Post Express je kurirski servis "od vrata do vrata" koji korisnicima omogućava najbrži i najsigurniji prenos i uručenje pošiljaka u propisanim i garantovanim rokovima. Post Express pošiljke primaju se posredstvom kurira u 82 mesta na adresi koju korisnik odredi pri naručivanju usluge pozivom jedinstvenog pozivnog broja.
 • Posebne poštanske usluge
  Posebne poštanske usluge su usluge kojima pošiljalac zahteva poseban postupak vezan za prenos i uručenje pošiljke.
 • Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga
  Posebni uslovi za obavljanje poštanskih usluga su uslovi poštanskog operatora usaglašeni sa zakonom i međunarodnim standardima i javno su objavljeni.
 • Post-restant
  "Post-restant" je oznaka da se pošiljke ne dostavljaju primaocu na kućnu adresu, već da mu budu isporučene u pošti. Oznaka "Post-restant" mora biti naglašena u adresi na adresnoj strani. Ove pošiljke se čuvaju u odredišnoj pošti do 30 dana.
 • PostNet uputnica
  Usluga najbržeg transfera novca, namenjena isključivo fizičkim licima. Uplata se vrši u PosTneT pošti, a na osnovu zahteva pošiljaoca novac se isplaćuje primaocu na šalteru bilo koje pošte ili na označenoj adresi na dostavnom području ovlašćene pošte. PosTneT uputnica Vam omogućava trenutno raspolaganje novcem, odnosno korisniku se isplaćuje uputnički iznos neposredno nakon uplate pošiljaoca.
 • Postšped
  Postšped je usluga poštanske špedicije kojom se jednostavno i lako sprovodi carinski postupak pri izvozu i uvozu pošiljaka koje podležu carinskom nadzoru i deviznoj kontroli. Postšped ima ispostave u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
 • Pošiljalac
  Pošiljalac je pravno ili fizičko lice koja šalje poštansku pošiljku i koja je nosilac svih prava i obaveza iz ugovora, do propisnog uručenja poštanske pošiljke.
 • Pošiljka sa plaćenim odgovorom
  Pošiljka sa plaćenim odgovorom je usluga namenjena pravnim licima koja šalju svoje kataloge, brošure, upitnike, ankete i drugi reklamni materijal na veliki broj različitih adresa očekujući povratne odgovore. Za ovu uslugu treba da se otvori poštanski pregradak u nekoj od isporučnih pošta na koji će stizati plaćeni odgovori. Ovu pošiljku primalac može vratiti pošiljaocu bez plaćanja poštarine.
 • Pošiljka koja se uručuje lično primaocu
  Pošiljka koja se uručuje lično primaocu je pošiljka koju davalac poštanskih usluga sme uručiti samo lično primaocu, zakonskom zastupniku i opunomoćenoj osobi.
 • Pošiljka s označenom vrednošću
  Pošiljka s označenom vrednošću je vrednosno pismo, EMS pošiljka ili paket na kojima pošiljalac označava vrednost sadržaja, a za čiji se gubitak, oštećenje ili umanjenje sadržaja isplaćuje naknada do visine označene vrednosti.
 • Pošiljka sa potvrđenim uručenjem
  Pošiljka sa potvrđenim uručenjem je registrovano pismo u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, bez označene vrednosti, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu, a primaocu se uručuje uz potvrđenje prijema. Ova pošiljka evidentira se samo u fazi prijema i fazi uručenja.
 • Pošiljka s povratnicom
  Pošiljka s povratnicom je pošiljka za koju pošiljalac, nakon njenog uručenja, dobije dokument (povratnicu) na kome se nalaze podaci o vremenu uručenja i potpis primaoca.
 • Poštanska marka
  Poštanska marka je poštanska vrednosnica; sredstvo plaćanja i naplate poštanske usluge.
 • Poštanski broj
  Poštanski broj je znak sastavljen od brojki, koji zamenjuje odnosno dopunjuje naziv jedinice poštanske mreže. Isti poštanski broj ne mogu imati dve ili više pošta. Poštanski broj je sastavni deo adrese. Poštanski broj je sastavljen od pet brojki i svaka ima određeno značenje, gledano s leva na desno.
 • Poštanski pregradak
  Poštanski pregradak je zaključan boks u pošti koji se iznajmljuje sklapanjem ugovora. Korisnik dobija ključ od pregratka i sam vodi računa o pražnjenju. Svaki poštanski pregradak ima svoj broj.
 • Poštanski žig
  Poštanski žig je sredstvo rada svake pošte, čiji se oblik, veličina, način izrade i materijal, kao i podaci koje sadrži utvrđuju Tehničkim uslovima. Svaka pošta ima najmanje jedan žig, koji služi za žigosanje, odnosno označavanje pošiljaka, dokumenata uplata i isplata, kao i poštanskih i računskih isprava. Na žigu su ugravirani broj i naziv pošte, oznaka radnog mesta, a u sredini su pokretne brojke koje označavaju datum, čas, mesec i godinu upotrebe. Ove brojke se podešavaju uz pomoć igle sa zavrtnjem. Radnik koji je zadužen za žig dužan je da ga uredno održava. Žigovi mogu biti redovni, prigodni, mašinski, terminalni i drugi.
 • Poštanska uputnica
  Usluga koja omogućava pravnom ili fizičkom licu da pošalje novac primaocu (fizičkom licu) na bilo kojoj adresi u Srbiji.
 • Poštanske pošiljke
  Poštanske pošiljke su pismonosne pošiljke i uputnice, u klasičnoj ili elektronskoj formi, kao i paketi na kojima je označena adresa ili koje su na drugi način označene tako da se nesporno može utvrditi primalac.
 • Poštanske usluge
  Poštanske usluge su usluge koje obuhvataju prijem, sortiranje, prenos i uručenje poštanskih pošiljaka.
 • Poštanski sandučić
  Poštanski sandučić je sandučić u koji korisnici mogu ubaciti obične pismonosne pošiljke kako bi ih davalac poštanskih usluga otpremio primaocima.
 • Poštanski operator
  Poštanski operator je domaće ili strano lice koje je neposredni davalac poštanskih usluga.
 • Poštanska kancelarija
  Poštanska kancelarija je poslovni prostor u kome javni operator obavlja poštanske usluge.
 • Poštanska mreža
  Poštansku mrežu sačinjavaju jedinice poštanske mreže i resursi koje poštanski operator koristi u obavljanju poštanskih usluga.
 • Poštarina
  Poštarina je cena koju plaća korisnik za izvršenje poštanske usluge.
 • Potraživanje
  Potraživanje je postupak u kome korisnik poštanske usluge ili drugo ovlašćeno lice želi da ostvari nadoknadu štete i druga potraživanja iz ugovora o vršenju poštanskih usluga. On mora pošti da podnese pisanu formu zahteva i dokaz na kome se zasniva njegova potraga. Mora se istaći i visina štete. Ako se utvrdi odgovornost Pošte, korisniku se isplaćuje najviše do iznosa označene vrednosti ili otkupnine, kao i vrednost poštarine za prenos i potraživanje pošiljke, za vrednosne i otkupne pošiljke; ako su neke druge pošiljke sa posebnom uslugom izgubljene onda petostruki iznos poštarine za prenos i poštarina za potraživanje; ako je oštećen sadržaj pošiljke onda iznos procenjenog oštećenja i ako je reč o gubitku uputnice, ili njenoj pogrešnoj isplati, ceo uputnički iznos i plaćena poštarina.
 • Potvrda o prijemu pošiljke
  Potvrda o prijemu pošiljke je obrazac koji se popunjava kada se predaju na prenos preporučena ili vrednosna pisma. U njoj se navode svi podaci o primaocu pošiljke, o njenoj vrednosti, a zaokružuju se posebne usluge koje pošiljalac želi za svoju pošiljku. Pošiljalac je u obavezi i da potpiše ovu potvrdu. Ona ostaje kod njega kao dokaz da je pošiljka predata na šalteru pošte i kao važan dokaz u slučaju reklamacije ili gubitka pošiljke.
 • Preporučene pošiljke
  Preporučene pošiljke su registrovane pošiljke za koje korisnik usluge može da dobije, na svoj zahtev, dokaz o uručenju.
 • Prijemni list sa sprovodnicom
  Prijemni list sa sprovodnicom je obrazac koji se popunjava pri predaji paketa na prenos u unutrašnjem saobraćaju. Sprovodnica prati svaki paket i sadrži sve osnovne podatke o pošiljaocu i primaocu, kao i masu i tražene posebne usluge. Paket u međunarodnom saobraćaju prati Sprovodnica i carinska deklaracija.
 • Prijem poštanskih pošiljaka
  Prijem poštanskih pošiljaka je preuzimanje poštanskih pošiljaka od korisnika poštanskih usluga u pošti, na adresi pošiljaoca, putem poštanskih sandučića, zbirnih sandučića i sl.
 • Prijava za obavljanje poštanskih usluga
  Prijava za obavljanje poštanskih usluga je prijava koju pravno lice podnosi radi obavljanja poštanskih usluga koje nisu univerzalne poštanske usluge.
 • Primalac
  Primalac je pravno ili fizičko lice na koju je poštanska pošiljka adresovana i kojem se pošiljka uručuje na osnovu naloga pošiljaoca.
 • Registrovane pošiljke
  Registrovane pošiljke su pošiljke o kojima poštanski operator vodi posebnu evidenciju i izdaje potvrdu o prijemu.
 • Revers
  Revers je poleđina novčanice, medalje, poštanske marke ili filatelističke celine.
 • Revers
  Revers je potvrda za primljenu ili predatu poštansku pošiljku.
 • Rezervisane poštanske
  Rezervisane poštanske usluge su usluge koje država garantuje poštanskom operatoru univerzalne poštanske usluge, kao ekskluzivna prava u okvirima određenog limita po masi i ceni.
 • Sekogram
  Sekogram je pošiljka koja sadrži tiskovine pisane Brajevom azbukom, namenjene slepim licima. Sekogramom se smatra i kliše sa znacima sekografije i zvučni snimak ili naročita hartija namenjena slepim licima, ako ga šalje ili je upućen organizaciji slepih. Ova pošiljka na adresnoj strani ima oznaku "Sekogram". Dimenzije su kao i za pismo, a mogu da budu teški do 7 kilograma. U znak solidarnosti sa slepim licima poštarina se ne naplaćuje.
 • Sudska pismena i pismena po upravnom i prekršajnom postupku
  Sudska pismena i pismena po upravnom i prekršajnom postupku su pismonosne pošiljke koje, na osnovu zakona, šalju sudovi, organi državne uprave i drugi organi koji imaju javna ovlašćenja.
 • Surudžija
  Surudžija (pratilac, pratnik) je lice ovlašćeno da na delu puta prati kurira-tatarina, od jedne do sledeće menzulane, preuzima pošiljke za svoje područje, predaje tatarinu pošiljke sa svoga područja, obezbeđuje hranu i smeštaj kuriru, kao i zamenu konja kojeg je tatarin koristio do sledeće menzulane.
 • T&T sistem (track&trace)
  T&T sistem (track&trace) je informatički alat za praćenje pošiljke. Na taj način Korisnik u svakom trenutku može da ima informaciju o svojoj pošiljci, odnosno da zna sve njene statuse izlaskom na Internet (na sajtu Pošte) ili telefonskim pozivom.
 • T žig – (nedovoljna taksa)
  Ukoliko je u gornjem desnom uglu na adresnoj strani pošiljke otisnut žig "T", znači da nije dovoljno plaćena poštarina. Na takvim pismima za inostranstvo piše se i pored otiska i razlomak čiji prvi broj predstavlja iznos nedostajuće poštarine, a drugi broj iznos poštarine za površinsko pismo prve stope mase u međunarodnom saobraćaju. Ovakva pošiljka se vraća pošiljaocu, ukoliko je naveo adresu, a ako nije smatra se neisporučivom.
 • Tajnost podataka
  Tajnost podataka podrazumeva zaštitu ličnih podataka, poverljivost prenetih ili memorisanih podataka i zaštitu privatnosti.
 • Tarifni stav
  Tarifni stav je unapred određena kategorija poštanskih pošiljaka za koje poštanski operator utvrđuje cenu.
 • Tiskovina
  Tiskovina je štampana publikacija koju izdaje izdavač svakodnevno, povremeno ili u određenom razdoblju (novine i časopisi). Otvorena pošiljka koja sadrži novine, časopise, kataloge, brošure, prospekte, reklame, cenovnike, redove vožnje i letenja, imenike, plakate, kalendare, statističke izveštaje i druge štampane materijale, ali i račune, porudžbenice, otpremnice, uplatnice, magnetne medije, kompakt diskove i slično. Tiskovine nose oznaku "Tiskovina" ili "Imprime". Dimenzije tiskovine su kao i za pismo. Mogu biti teške do 2 kilograma, ako je reč o kompletu knjiga li nekom drugom nedeljivom materijalu do 7 kilograma. Ako se šalju u inostranstvo istom primaocu, a teže su od 2 kilograma, moraju biti upakovane u vreću.
 • Ugovor o pristupanju (poštanski ugovor)
  Ugovor o pristupanju (poštanski ugovor) je ugovor bez pisanog oblika, koji se smatra sklopljenim u trenutku kad davalac poštanskih usluga preuzme poštansku pošiljku, a njime se uređuju međusobna prava i obaveze pošiljaoca i davaoca poštanskih usluga.
 • Univerzalna poštanska usluga
  Univerzalna poštanska usluga predstavlja skup poštanskih usluga koje se konstantno obavljaju na teritoriji Republike Srbije, pod jednakim uslovima za sve korisnike, u okviru propisanog kvaliteta i po pristupačnim cenama.
 • Univerzalni proizvodni kod (UPK)
  Univerzalni proizvodni kod (UPK) je 12-cifreni broj koji se dodeljuje svakom proizvodu. Prvih šest cifara nose podatke o proizvođaču, sledećih pet predstavljaju jedinstveni broj svakog proizvoda, dok poslednja u nizu cifara (engl. check digit) služi da potvrdi da je UPK za određeni proizvod ispravan.
 • Uručenje pošiljke
  Uručenje pošiljke je uručenje poštanske pošiljke primaocu ili drugoj ovlašćenoj osobi u pošti, na adresi primaoca, putem kućnog sandučića i sl.
 • Usluge dodatne vrednosti
  Usluge dodatne vrednosti su poštanske usluge komercijalnog servisa koje imaju posebne zahteve u pogledu kvaliteta (vreme i mesto prijema i uručenja, brzina prenosa, elektronsko praćenje pošiljaka od prijema do uručenja i dr.) i načina prenosa čime se mogu označiti kao kurirske, ekspresne, ubrzane, hibridne i sl.
 • Viša sila
  Viša sila je stvarni događaj koji se nije mogao predvideti, niti izbeći ili otkloniti.
 • Vrednosne pošiljke
  Vrednosne pošiljke su registrovane pošiljke koje su osigurane do visine vrednosti označene od strane pošiljaoca.
 • Western Union uputnica
  Usluga najbržeg načina transfera novca u/iz inostranstva. Novac se na ovaj način može poslati u/iz preko 200 zemalja sveta. Pošta Srbije nudi usluge Western Uniona isključivo u dinarima. Naknada za izvršene usluge se obračunava po cenovniku Western Uniona i plaća je isključivo pošiljalac.
 • Zaključak
  Zaključak je jednokratno otpremanje poštanskih pošiljka. Zaključak može biti sačinjen od jedne ili više vreća sa poštanskim pošiljkama. Postoje redovni, ali i vanredni zaključci koji se sačinjavaju kada su primljene izuzetno velike količine pošiljaka. Zavisno od pošiljaka koje se otpremaju u zaključku postoje: sjedinjeni ("S"), vrednosni ("V"), paketsko-vrednosni ("PV") i pismonosni zaključak ("Z" i "z").
 • Zbirni poštanski sandučić
  Zbirni poštanski sandučić je sandučić koji se koristi za uručenje i preuzimanje poštanskih pošiljaka od onih korisnika koji su udaljeni od naseljenih mesta, a postavlja se uz put ili na raskršću, odnosno na pogodnom mestu za korisnike i poštonoše.