25. maj 2019.

PostPak – Međunarodni otkupni paket

PostPak je usluga u međunarodnom poštanskom saobraćaju, koju Pošta pruža u svim poštama u Srbiji, fizičkim, pravnim licima i preduzetnicima.

Usluga se obavlja kao razmena otkupnih pošiljaka između javnih poštanskih operatora – potpisnika multilateralnog sporazuma: Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, „Pošta Crne Gore” AD Podgorica, „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo, „Pošte Srpske“ A.D. Banja Luka i „Hrvatska Pošta“ d.o.o. Mostar.

Osnovne prednosti i karakteristike usluge su:

 • jednostavnost – na šalteru svake pošte u Srbiji za fizička lica, a na osnovu zaključenog ugovora sa Poštom Srbije za pravna lica i preduzetnike;
 • mogućnost izvoza robe u zemlje u okruženju, potpisnice multilateralnog sporazuma;
 • pojednostavljen postupak izvoza uz obrazac Izvozni carinski list CP-72 i njegov dodatak i dva primerka računa za pravna lica. Primer popunjenog obrasca CP-72 možete pogledati ovde;
 • pojednostavljenje plasmana robe u regionu uz smanjenje troškova izvoza;
 • svi paketi su otkupni i prenose se avionski za sve zemlje, osim za Republiku Srpsku;
 • za pravna lica ne postoji ograničenje u pogledu učestalosti slanja paketa;
 • vrednost robe koja se izvozi može biti do 999 evra po jednoj pošiljci/računu za istog primaoca;
 • mogućnost praćenja statusa pošiljaka preko sajta Pošte Srbije;

Preporuka: Poželjno je da pošiljalac pribavi informacije o uslovima uvoza robe koju šalje u paketu u odredišnu zemlju pre realizacije izvoza.

Opis

PostPak paketi su registrovane otkupne poštanske pošiljke, sa ili bez označene vrednosti, pakovane na propisan način, koje sadrže robu i druge predmete, a glase za primaoce fizička lica.

Na paketu i dokumentu koji ga prati moraju biti označene masa i otkupni iznos, a na dokumentu koji ga prati mora se nalaziti detaljan opis sadržine.

Na pratećem obrascu CP72 – Izvozni carinski list, koji prati paket od prijema do uručenja, obavezno je upisati i kontakt mobilnog telefona primaoca i pošiljaoca.

Za plaćanje otkupnine za PostPak pošiljku koristi se Međunarodna poštanska uputnica – PostCash.

Uslovi pod kojima se obavlja plaćanje otkupnine za PostPak pošiljku su:

 • ne naplaćuje se naknada za otkupnu uputnicu;
 • novčana sredstva poslata otkupnom uputnicom su vlasništvo primaoca novca/pošiljaoca PostPak pošiljke od trenutka uplate;
 • prilikom uručenja PostPak pošiljke, od fizičkog lica se naplaćuje otkupnina radi formiranja otkupne uputnice koja se upućuje pošiljaocu otkupne pošiljke;
 • pošiljalac otkupne uputnice nije u obavezi da primaoca obavesti o izvršenoj uplati;
 • Pošta obaveštava SMS porukom primaoca o prispeću otkupne uputnice, na broj telefona koji je dat Pošti prilikom slanja otkupne pošiljke;
 • prilikom isplate otkupne uputnice, primalac umesto broja otkupne uputnice može da saopšti broj PostPak pošiljke;
 • uslugu isplate Međunarodne poštanske uputnice – PostCash Pošta pruža u dinarima, po kupovnom kursu koji primenjuje Pošta na dan elektronskog prispeća te uputnice u Poštu.

Masa: Maksimalna dozvoljena masa paketa je 30 kg.

Vrednost i otkupnina: Maksimalna označena vrednost i otkupni iznos je 999 evra.

Dimenzije:

 • Najmanje dimenzije adresne strane su 90mm x 140mm;
 • Maksimalne dimenzije paketa ne mogu biti veće od zbira dužine i obima paketa na najširem mestu, poprečno može biti najviše 3000mm, s tim da najveća dimenzija ne sme prelaziti 1500 mm.

Adresovanje: Svaki paket na samom pakovanju, odnosno na omotu paketa, mora imati potpune adrese primaoca i pošiljaoca, ispisane čitko, latinicom i arapskim brojevima. Adresa primaoca ispisuje se u donjem desnom delu, a adresa pošiljaoca u gornjem levom delu adresne strane paketa.

Zabranjeni sadržaji: Poštanski paketi ne smeju da sadrže:

 • opojne droge i psihotropne materije;
 • eksplozivne, zapaljive ili druge opasne materije, kao i radioaktivne materije;
 • falsifikovane predmete i piraterijski materijal;
 • sablažnjive i nemoralne predmete;
 • žive životinje;
 • eksplozivne naprave, municiju ili njihove kopije;
 • predmete koji po prirodi ili pakovanju mogu biti opasni za zaposlene i koji mogu oštetiti druge pošiljke ili poštansku opremu;
 • dokumenta koja imaju karakter aktuelne i lične prepiske razmenjene između lica koja nisu pošiljalac ili primalac;
 • efektivni domaći i strani novac, izuzev u slučajevima odobrenja od strane NBS;
 • druge predmete čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji.

Pre slanja paketa, potrebno je proveriti da li su artikli koje želite da pošaljete zabranjeni za slanje, odnosno uvoz u odredišnu ili transport kroz tranzitnu zemlju.

Spisak zabranjenih i uslovno prihvatljivih artikala za uvoz u, odnosno tranzit kroz određenu zemlju sveta možete videti ovde.

Pakovanje: Svaki paket mora biti upakovan i zatvoren tako da odgovara masi, obliku, prirodi sadržine, označenoj vrednosti kao i načinu i dužini trajanja prenosa. Pakovanje i zatvaranje moraju da zaštite sadržinu, tako da se ne može oštetiti ni pritiskom, ni uzastopnim rukovanjima, kao i da se sadržina ne može oštetiti bez očiglednih tragova upotrebe nasilja. Svaki paket treba da bude posebno čvrsto upakovan. Na pakovanju ili na omotu treba da ima dovoljno prostora za ispisivanje službenih oznaka i za stavljanje poštanskih nalepnica.

Paket možete upakovati u sopstvenu ambalažu ili u originalnu paketsku ambalažu, opšte i posebne namene, različitih oblika i dimenzija, kupljenu u poštama.

Posebna pakovanja:

 • tečnosti i lako topljive materije moraju se staviti u potpuno nepropustljive posude. Svaka posuda mora biti stavljena u posebnu otpornu kutiju ispunjenu odgovarajućom zaštitnom materijom, u količini dovoljnoj da upije tečnost u slučaju lomljenja posude. Poklopac kutije mora biti pričvršćen tako da ne može lako da se otvori;
 • teško topljive masne materije, kao što su lekovite masti za mazanje, tečni sapun, smole itd, moraju biti zatvorene najpre u jedno pakovanje (kutiju, platnenu vreću, plastiku, itd.), a zatim u kutiju od drveta, metala, čvrstog plastičnog matrijala i slično, dovoljno otpornu da spreči izlivanje sadržine;
 • razne vrste suvih praškova moraju najpre biti upakovane u posudu od metala, drveta, otpornog plastičnog materijala, a ove posude stavljaju se u čvrstu, otpornu kutiju izrađenu od drveta, lima, plastike i slično, sa odgovarajućom upijajućom i zaštitnom materijom između dva pakovanja (piljevinom i slično);
 • predmeti od stakla i drugi lomljivi predmeti moraju biti upakovani u čvrstu kutiju napunjenu odgovarajućim zaštitnim materijalom, tako da se spreči svako trenje ili udarac tokom transporta bilo između samih predmeta ili između predmeta i stranica kutije.

Posebne usluge

Paket sa označenom vrednošću i otkupninom

Označena vrednost i otkupnina treba da odgovara stvarnoj vrednosti pošiljke. Vrednost i otkupnina se označavaju u evrima, brojkama i slovima na paketu i na obrascu CP72 koji prati paket.

Usluge po zahtevu pošiljaoca

 • Nadoslanje paketa na novu adresu (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje)
 • Vraćanje paketa iz prijemne pošte pre otpreme
 • Izmena adrese za pakete (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje)
 • Potraživanje paketa
 • Izdavanje naknadne potvrde o prijemu paketa
 • Izdavanje potvrde ili overene fotokopije poštanske isprave koja se odnosi na uručenje paketa (mogućnost korišćenja ove usluge zavisi od uslova koje definiše ovlašćeni poštanski operator odredišne zemlje)

Usluge po službenoj dužnosti

 • Vraćanje neuručenog paketa (ne naplaćuje se povratna poštarina)
 • Prepakivanje paketa sa oštećenim sadržajem i sačinjavanje zapisnika o neispravnosti pošiljke
 • Podnošenje paketa na carinski pregled u izvozu

»nazad na vrh

Cene

Kalkulator

Cenovnik za uslugu „PostPak”


Rokovi

U očekivano vreme prenosa ne ulaze:

 • dan prijema paketa;
 • neradni dani prijemnog i dostavnog operatora;
 • vreme zadržavanja pošiljke na carinama;
 • praznici koji se praznuju neradno kako kod prijemnog tako i kod dostavnog operatora.

»nazad na vrh

Kontakt

Informacije u vezi sa carinskom procedurom i eventualno potrebnom dokumentacijom za sprovođenje carinskog postupka, mogu se dobiti pozivanjem broja pošte carinjenja Beograd, Novi Sad ili Niš u zavisnosti od teritorijalne pripadnosti adrese pošiljaoca.

Pošte carinjenja:

 • Beograd 011 3643 109;
 • Novi Sad 021 4886 806;
 • Niš 018 509 335.

Za dodatne informacije o usluzi PostPak kontaktirajte naš Kontakt centar Pošte na: 0700 100 300 (po ceni lokalnog poziva) ili odgovarajuću organizacionu celinu u Funkciji usluga.

Javno preduzeće „Pošta Srbije”
Funkcija usluga
Takovska 2, 11120 Beograd, PAK: 135403

Kontakt centar:

0700 100 300 (po ceni lokalnog poziva)
www.posta.rs
prodaja@ptt.rs
usluge@posta.rs

»nazad na vrh

Pitanja

 1. Da li moram doneti otvoren paket?
  Paket mora biti otvoren u cilju sravnjivanja sadržaja.
 2. Da li su rokovi prenosa paketa garantovani?
  Ne, to su očekivani rokovi prenosa.
 3. Da li poštarinu za prenos paketa može platiti primalac?
  Ne, poštarinu za prenos međunarodnih paketa plaća isključivo pošiljalac prilikom predaje paketa na prenos.
 4. Da li se može poslati paket bez otkupnine?
  Ne, svaki PostPak paket mora imati označen otkupni iznos koji se naplaćuje prilikom uručenja pošiljke od primaoca, u korist pošiljaoca, bez dodatnih troškova.
 5. Kako mogu podići otkupninu (za fizičko lice)?
  Otkupnina se doznačava međunarodnom poštanskom uputnicom, koja se isplaćuje u dinarima. Nakon dobijanja SMS poruke, može se u ovlašćenim poštama podići otkupnina, podnošenjem na uvid lične karte, uz saopšatavanje broja uputnice ili broja pošiljke.

 6. Da li se otkupnina može podići u evrima?
  Isplata se vrši u dinarima, ali se može kupiti efektiva od isplaćene otkupnine koristeći vezanu transakciju prodaje efektive pod povoljnim uslovima, u slučaju da se radi o menjačkoj pošti koja raspolaže sa potrebnom efektivom.
 7. Kako će mi biti uplaćen otkupni iznos?
  Novac će biti uplaćen elektronski – Međunarodnom poštanskom uputnicom – PostCash.
 8. Da li postoji mogućnost praćenja paketa?
  Paketi se mogu pratiti na sajtu Pošte Srbije
 9. Koliko računa je potrebno priložiti i na kom jeziku?
  Prilikom predaje PostPak paketa, potrebno je priložiti i dva računa. Jedan račun treba da bude sačinjen na srpskom jeziku za potrebe naših carinskih organa, a drugi na jeziku razumljivom u odredišnoj zemlji.
 10. Postoji li ograničenje u pogledu učestalosti slanja paketa?
  Ne postoje ograničenja u pogledu učestalosti slanja paketa.
 11. Mogu li koristiti uslugu PostPak robe ako vrednost robe prelazi 999 evra?
  Ukoliko vrednost robe koju želite da pošaljete jednom primaocu prelazi 999 evra, robu možete podeliti u dva ili više paketa, pri čemu vrednost robe u jednom paketu ne sme preći 999 evra.
 12. Da li primalac PostPak paketa ima neke obaveze plaćanja?
  Bilo kakve vrste plaćanja od strane primaoca vezane za uvoz PostPak paketa, zavise isključivo od carinskih i drugih propisa države u koju se paket izvozi.
 13. Kako se uručuju PostPak pošiljke?
  PostPak pošiljke se uručuju primaocu uz potpis primaoca i naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca i eventualnih uvoznih dažbina.
 14. Da li je pravnim licima prilikom slanja PostPak pošiljaka potrebno dodatno angažovanje špedicije?
  Ne, dovoljno je da zaključe ugovor sa Poštom Srbije, usluge zastupanja u carinskom postupku su uključene u uslugu PostPak.

»nazad na vrh