Slanje paketa u inostranstvo - Najčešća pitanja

Slanje paketa u inostranstvo

Pošaljite paket korisnicima, saradnicima ili poslovnim partnerima u inostranstvo.

Paket se za prenos u međunarodnom poštanskom saobraćaju mora predati otvoren.

Vrednost paketa predstavlja osiguranje robe i omogućava nadoknadu štete u visini označene vrednosti u slučaju gubitka ili potpunog uništenja paketa.

Ne, poštarinu za prenos paketa u inostranstvo plaća isključivo pošiljalac prilikom predaje paketa.

Uz pošiljku je neophodno priložiti sledeću dokumentaciju:

  • „Izjavu za izvoz reklamnog materijala i uzoraka” na memorandumu, naslovljenu na „Carinarnica Beograd" (Novi Sad ili Niš), Carinska ispostava Pošta Beograd (Pošta Novi Sad ili Pošta Niš), u zavisnosti od teritorijalne pripadnosti mesta iz koga se pošiljka šalje nadležnoj pošti carinjenja. Pošiljalac, stavljanjem svog potpisa i eventualno pečata (ukoliko pečat koristi u svom poslovanju) u odgovarajuću rubriku, potvrđuje tačnost upisanih podataka;
  • Profakturu ili neku drugu komercijalnu, službenu ili knjigovodstvenu ispravu sa deklarativnim iznosom robe, na memorandumu (samo za potrebe carinske ispostave naše zemlje). Pošiljalac, stavljanjem svog potpisa i eventualno pečata (ukoliko pečat koristi u svom poslovanju) u odgovarajuću rubriku, potvrđuje tačnost upisanih podataka;
  • Popunjen obrazac Paketska sprovodnica (Parcel Label) CP-72. Obrazac je potrebno popuniti čitko, sa detaljnim opisom sadržaja pošiljke, po vrsti artikala, njihovoj masi i vrednosti (nisu dozvoljeni opšti opisi artikala kao što su: „odeća”, „obuća”, „prehrambeni proizvodi”, itd). Da bi se ubrzalo carinjenje, podatke je potrebno popuniti na engleskom, francuskom ili jeziku koji je u upotrebi u odredišnoj zemlji. Pošiljalac, stavljanjem svog potpisa i eventualno pečata (ukoliko pečat koristi u svom poslovanju) u odgovarajuću rubriku, potvrđuje tačnost upisanih podataka.

Koristite uslugu Post-šped i angažujte Poštu da Vas zastupa pri carinskom postupku. U zavisnosti od načina za koji se opredelite da obavite carinski postupak, paket možete predati na nekoliko načina:

  • Predaja paketa sa „JCI obrascem”, pre carinskog postupka – paketi koji sadrže robu komercijalnog karaktera (roba namenjena daljoj prodaji), predaju se uz „JCI obrazac” radi sprovođenja carinskog postupka, isključivo u poštama carinjenja, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
  • Predaja paketa bez JCI obrasca, pre carinskog postupka – svim pravnim licima omogućeno je da, uz posredstvo poštanske špedicije, pakete predaju u svim poštama. Ove pošiljke prati gore navedena dokumentacija za obavljanje carinske procedure u izvozu, u zavisnosti od sadržaja paketa.
  • Predaja pošiljaka po završenom carinskom postupku – paketi za koje je obavljen carinski postupak, mogu se predati u svim poštama, istog dana po obavljenom postupku, uz „JCI obrazac”.

Kontakte Poštanske špedicije Post šped možete pronaći na zvaničnom sajtu Pošte Srbije u okviru kartice Logističke usluge.

Ukoliko kao pravno lice želite da pošaljete uzorke ili reklamni materijal, međunarodni paket takođe možete predati u svim poštama.

Elektronskim putem, na zvaničnom sajtu Pošte Srbije www.posta.rs, na osnovu prijemnog broja paketa, možete pratiti status paketa. Informacija o statusu paketa, takođe se može dobiti i pozivanjem Kontakt centra na broj 0700 100 300.

U međunarodnom poštanskom saobraćaju rokovi prenosa i uručenja paketa nisu garantovani, već očekivani.

Ukoliko niste zadovoljni podacima vidljivim u sistemu za praćenje pošiljaka, potrebno je da pokrenete potražni postupak u pošti.

Na zvaničnom sajtu Pošte Srbije, u okviru kartice „Slanje paketa u inostranstvo“, možete pronaći Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju“. Izabirom zemlje u koju želite da pošaljete paket, pristupićete Spisku artikala koji su zabranjeni pri uvozu (ili tranzitu) ili se uslovno prihvataju.

Na zvaničnom sajtu Pošte Srbije, u okviru kartice „Slanje paketa u inostranstvo“ nalaze se kontakt brojevi telefona i mejl adrese Pošta carinjenja Beograd, Novi Sad i Niš putem kojih se možete informisati o mogućnostima i uslovima slanja određenih predmeta u inostranstvo.

Poštanski paketi koji se šalju u inostranstvo ne smeju da sadrže: opojne droge i psihotropne materije, eksplozivne, zapaljive, druge opasne, kao i radioaktivne materije, falsifikovane predmete i piraterijski materijal, sablažnjive i nemoralne predmete, žive životinje, eksplozivne naprave, municiju ili njihove kopije, predmete koji po prirodi ili pakovanju mogu biti opasni za zaposlene i koji mogu oštetiti druge pošiljke ili poštansku opremu, dokumenta koja imaju karakter aktuelne i lične prepiske lica koja nisu pošiljalac ili primalac, efektivni domaći i strani novac, izuzev u slučajevima odobrenja od strane NBS (u vrednosnim pošiljkama), druge predmete čiji je uvoz ili promet zabranjen u odredišnoj zemlji.

Povezane usluge i informacije