Subvencionisani smeštaj - O usluzi

Subvencionisani smeštaj

Popunjena prijava i prateća dokumentacija podnose se samo na šalterima Pošte.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija podstiče razvoj domaćeg turizma kroz dodelu vaučera za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan prebivališta korisnika vaučera.

Popunjena prijava i prateća dokumentacija podnose se samo na šalterima Pošte na teritoriji cele Republike Srbije.  

Obrazac prijave za vaučere 2022. godine možete preuzeti ovde.

Obrazac punomoćja za podnošenje prijave možete preuzeti ovde.

Obrasce za prijavu možete preuzeti i sa sajta http://www.mtt.gov.rs/ ili dobiti na šalteru Pošte.

Prijavljenim licima koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo preko Pošte, dostavlja vaučere lično na adresu u vidu vrednosnog pisma.

Prijava se podnosi lično i mora biti potpisana od strane podnosioca Prijave, osim za lica iz tačke 1, 2, 3, 5, 6, 8 i 9 Prijave (korisnik prava na penziju, pravo na pomoć-penziono, pravo na pomoć-socijalno, pali borci i ratni i vojni invalidi).

Korisnik prava na penziju može putem jednokratnog punomoćja da ovlasti drugo lice da u njegovo ime podnese prijavu i stavi na uvid potrebnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijava je do 26. septembra 2022. godine.

Uz Prijavu obavezno je priložiti:

  1. ličnu kartu/pasoš ili fotokopiju lične karte/pasoša;
  2. potvrdu o rezervaciji;
  3. odgovarajuću potvrdu o sticanju prava, i to:
  • korisnici prava na penziju stavljaju na uvid original penzionog čeka ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju, a korisnici prava na penziju iz inostranstva stavljaju na  uvid originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju;
  • radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno  prilažu original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili original platni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava;
  • studenti prilažu original potvrde visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću godinu.

Za sve ostale kategorije, korisnik nije u obavezi da dostavi dokaz o ostvarivanju prava za dodelu vaučera za subvencionisani smeštaj.

Ukoliko za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava navedene uslove, Prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz prijavu se prilaže odgovarajući dokaz o statusu zakonskog zastupnika.

Za sva navedena lica obavlja se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

Važne napomene:

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.

Vrednost vaučera u iznosu 15.000 dinara predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom u toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju ugostiteljskih usluga.

Pravo na korišćenje vaučera u iznosu od 10.000 dinara imaju lica koja su u 2022. godini,  ostvarila pravo na vaučer u iznosu od 5.000. dinara.

Vaučer, pored osnovnih elemenata, sadrži odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG, naziv smeštaja).

Povezane usluge i informacije