Subvencionisani smeštaj - O usluzi

Subvencionisani smeštaj

Popunjena prijava i prateća dokumentacija podnose se samo na šalterima Pošte.

Ministarstvo turizma i omladine podstiče razvoj domaćeg turizma kroz dodelu vaučera za usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, u trajanju od najmanje pet noćenja.

Nastavak evidentiranja korisnika je od 20.06.2023. godine, a poslednji dan za podnošenje prijava je 15. oktobar 2023. godine.

Popunjena prijava i prateća dokumentacija podnose se samo na šalterima korporativnih pošta na teritoriji cele Republike Srbije.

Obrazac za prijavu može se preuzeti ovde.

Izjava za lica starija od 65 godina može se preuzeti ovde.

Prijavljenim licima koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo preko Pošte, dostavlja vaučere lično na adresu u vidu vrednosnog pisma.

Prijava se podnosi lično i mora biti potpisana od strane podnosioca Prijave, osim za lica iz tačke 6, 7, 9 i 10 Prijave (pravo na pomoć-penziono, pravo na pomoć-socijalno, pali borci i ratni i vojni invalidi).

Uz Prijavu obavezno je priložiti:

  1. ličnu kartu/pasoš;
  2. potvrdu o rezervaciji;
  3. odgovarajuću potvrdu o sticanju prava, i to:
  • korisnici prava na penziju, stavljaju na uvid original penzionog čeka ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju, a korisnici prava na penziju iz inostranstva stavljaju na uvid originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju;
  • Lica starija od 65 godina, koja ne ostvaruju pravo na penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji možete preuzeti ovde;
  • radno angažovana lica sa primanjima koja ne prelaze iznos od 70.000 dinara mesečno prilažu original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili original platni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava;
  • studenti prilažu original potvrde visokoškolske ustanove o statusu studenta prvog, drugog ili trećeg stepena, za tekuću godinu.

Za sve ostale kategorije, korisnik nije u obavezi da dostavi dokaz o ostvarivanju prava za dodelu vaučera za subvencionisani smeštaj.

Ukoliko za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava navedene uslove, Prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), uz prijavu se prilaže odgovarajući dokaz o statusu zakonskog zastupnika.

Za sva navedena lica obavlja se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.

Subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima, ne može se ostvariti u mestu prebivališta, a studenti ni u mestu studiranja. 

Važne napomene:

Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara.

Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.

Vaučer, pored osnovnih elemenata, sadrži odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG, naziv smeštaja).

Povezane usluge i informacije