Пошта Србије - ДРИ потврдила исправност предузетих мера новог пословодства

10.11.2022.

ДРИ потврдила исправност предузетих мера новог пословодства

В.д. директора ЈП „Пошта Србије” Зоран Ђорђевић, одмах по ступању на дужност у марту 2021. године, предузео је низ мера на унапређењу пословних процеса. Донет је низ правилника и одлука, а све у циљу бољег пословања и уређења јасних правила у раду и  коришћењу имовине.

Ђорђевић је успоставио финансијско управљање и контролу и задужио извршног директора да унапреди финансијски систем. Донео је правилник о коришћењу службених возила, којим је јасно прописао како се она користе, ко има право коришћења и на који начин се врши контрола. Да би уредио сегмент ангажовања лица ван радног односа, прописао је јасне и транспарентне процедуре, којима се број од више стотина на овај начин ангажованих извршилаца свео на број два до три, док је преостале ангажовао у складу са законом, заснивањем радног односа. Доношењем правилника за јавне набавке и успостављањем контролних механизама отклонио је бројне неправилности које је утврдила Државна ревизорска институција (ДРИ), као и спречио настајање нових неправилности. У наредном периоду, предвиђено је даље унапређење, између осталог, јачање функције интерне ревизије и система безбедности увођењем посебне службе за унутрашњу контролу.

Претходно, током 2021. године ДРИ је извршила ревизију пословања Поште Србије за 2019. и 2020. годину када су утврђене бројне неправилности, и констатоване у њиховом извештају.

ДРИ је сада, годину дана од ревизије, потврдила да су све уочене неправилности отклоњене, у повратној ревизији, а да су предузете мере ефикасне и гарантују да ће ЈП „Пошта Србије” и надаље пословати законито.