Пошта Србије - Одлука о мерама за побољшање материјално-финансијског положаја запослених

7.11.2023.

Одлука о мерама за побољшање материјално-финансијског положаја запослених

На основу члана 40. став 1. тачка 22) Статута Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд („Службени ПТТ-гласник“, бр. 1094/17, 1261/19, 1432/21 и 1596/23), а у вези са обуставом рада одређеног броја запослених у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд, која није организовања у складу са Законом  о штрајку („Службени гласник РС“, бр. 29/96, 101/05 – др. закон и 103/12 – УС),

доносим ОДЛУКУ О МЕРАМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ПОШТА СРБИЈЕ”, БЕОГРАД

Тачка 1.

Овом одлуком утврђују се мере за побољшање материјално-финансијског положаја запослених у Јавном предузећу „Пошта Србије“, Београд (у даљем тексту: Предузеће).

Тачка 2.

У циљу промовисања и унапређења пружања услуга Предузећа предлаже се утврђивање промо цена за услуге испоруке пошиљака у пошти или преузимање пошиљака на пакетоматима.

Тачка 3.

У зависности од врсте посла утврђују се критеријуми за награђивање запослених на пословима поштара, достављача, возача моторног возила, шалтерског радника, техничара, самосталног техничара, управника пошта, благајника, контролора, главног контролора.          

1) Поштари и достављачи имају право на накнаду у износу од 10,00 динара по достављеној регистрованој пошиљци у унутрашњем и међународном саобраћају (пост- експрес пошиљци, пакету, вредносној, препорученој пошиљци, судском писму и др.).

У случају доставе пет и више регистрованих пошиљака истом примаоцу (физичком или правном лицу) евидентира се накнада од 50,00 динара за све достављене пошиљке наведеном примаоцу (накнада по адреси-примаоцу).

Поште (управници и контролори) евидентирају број достављених регистрованих пошиљака, односно број адреса доставе-прималаца.

2) Достављачи имају право на накнаду у износу од 10,00 динара по преузетој пост- експрес пошиљци.

У случају преузимања пет и више пост – експрес пошиљака од једног примаоца (физичког или правног лица) евидентира се накнада од 50,00 динара за све преузете пошиљке од наведеног пошиљаоца (накнада по адреси-пошиљаоцу).

Поште (управници и контролори) евидентирају број преузетих пост - експрес пошиљака, односно број адреса преузимања – прималаца.

3) Шалтерски радници и техничари у поштама, управници пошта IV и V реда са месечном продуктивношћу запосленог имају право на накнаду, и то:      

            - за продуктивност од 60% до 70 % утврђује се накнада у износу од 180,00 динара по радном дану,

            - за продуктивност од 70% до 80% утврђује се накнада у износу од 340,00 динара по радном дану,

            - за продуктивност од 80% до 100% утврђује се накнада у износу од 500,00 динара по радном дану,

            - за продуктивност изнад 100% утврђује се накнада у износу од 650,00 динара по радном дану.

4) Техничар у пошти у регионалним поштанско-логистичким центрима/поштанским центрима, возач моторног возила и контролор (стандард радног времена 6.40,7+5 и осмочасовно радно време)* имају право на накнаду у износу од 650,00 динара по радном дану.

5) Техничар I, техничар II, самостални техничар у Рaдној јединици „Хибридна пошта“/Call центар (стандард радног времена 6.40,7+5 и 8 часовно радно време)* имају право на накнаду у износу од 650.00 динара по радном дану.

6) Техничар у пошти у регионалном поштанско-логистичком центру, возач моторног возила и контролор (сменски рад – „турнус, свака друга ноћ, сваки други дан“)* имају правно на накнаду у износу од 1.200,00 динара по радном дану.

7) Управници пошта без реда и I-III реда, главни контролор, контролор и благајници, уколико је месечна продуктивност поште којој организационо припадају/у којом обављају послове већа од 90% имају право на накнаду у износу од 500,00 динара по радном дану.

8) Сви запослени (ван радног времена, својим возилом) имају право 20% од поштарине по маси за достављене пакете и пост-експрес пошиљке.

*Запослени на пословима техничара у пошти (пословође, предрадници, кв/вкв радници и сл.).

Тачка 4.

Остваривање права на накнаду у новембру и децембру 2023. године није условљено потписивањем уговора са Привредним друштвом „ПостПРО“, Београд.

Тачка 5.

Потребно је да сви директори/помоћници директора РЈ/РРЈ/ПЈ у наредних 48 часова обиђу све поште и поштанске центре на свом подручју и презентују наведене мере кроз примере износа месечних накнада за запослене на свом подручју, по категоријама.

Тачка 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: 2023-154625/1

Датум: 7. новембар 2023. године

 

                                                                                                                     ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

                                                                                                           ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД

                                                                                                                                   Зоран Ђорђевић