Пошта Србије - Надзорни одбор донео одлуку о учешћу запослених у добити из 2017. године

25.3.2019.

Надзорни одбор донео одлуку о учешћу запослених у добити из 2017. године 

Надзорни одбор Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд на XXI седници која је одржана данас, донео је одлуку о расподели нераспоређене добити запосленима - тако да се 475 милиона динара опредељује за учешће запослених у добити.

Уз образложење да је Пошта Србије у 2017. години остварила профит од 2,23 милијарде динара, а да су добром резултату допринели управо запослени, став пословодства Предузећа је да се запосленима исплати зарада из добити у износу од 475 милиона динара, а што би са раније исплаћеном добити у истом износу, децембра 2018. године, заједно износило 950 милиона динара укупно распоређене добити из 2017. по основу учешћа запослених у добити. Предузеће је Одлуку упутило на сагласност Оснивачу – Влади Републике Србије. Предузеће је 30. новембра 2018. године уплатило законских 50% остварене добити Оснивачу.

На седници је разматран социјално-економски положај запослених и захтеви репрезентативних синдиката за унапређење истог. Пословодство је изнело јасан став да систем обезбеђује редовне плате и исплате из добити за близу 15.000 запослених, као и да менаџмент утиче на побољшање положаја запослених кроз унапређење технолошког процеса и услова рада, обнову технологије и средстава за рад и возног парка, предузимајући све мере из надлежности Предузећа. Указано је на чињеницу да је у фебруару о.г. повећана зарада која је предметним законом умањена 2014. године, и поновљено да је повећање масе зарада, без које не постоје услови за увећање зарада запосленима, искључива надлежност Оснивача. Менаџмент и Надзорни одбор наставиће разговоре са Оснивачем у циљу проналажења решења за даље унапређење положаја запослених.

Због резултата који су очигледни, због корисника и обавеза које као јавни поштански оператор преузима, менаџмент Предузећа ће предузимати неопходне менаџерске одлуке и мере сходно позитивним законским прописима, интерним процедурама и потребама пословања како би систем стабилно пословао, а сви организациони делови неометано функционисали и наставили да остварују позитиван пословни резултат.