Пошта Србије - Поводом навода у појединим медијима о суспендовању јавне набавке мопеда

23.12.2021.

Поводом навода у појединим медијима о суспендовању јавне набавке мопеда

Поводом информација које су се појавиле у појединим медијима у вези са „суспендовањем” јавне набавке мопеда наручиоца Јавног предузећа „Пошта Србије” Београд услед поднетог Захтева за заштиту права, обавештавамо јавност следеће.

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд покренуло је поступак предметне јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама, ускладивши при том све своје активности са наведеним законом. У циљу осујећења поступка јавне набавке, грубом злоупотребом права исупротно забрани подношења захтева за заштиту права ради остварења неког другог циља а не оног због ког је то право признато (члан 204. Став 4. Закона о јавним набавкама), два привредна субјекта поднела су према нашем мишљењу захтеве за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, искључиво у циљу осујећења и успоравања поступка јавне набавке.

Да је намера два привредна субјекта да пролонгирају поступак јавног отварања понуда и тиме, злоупотребом спрече окончање поступка јавне набавке, указује и чињеница да ни једно од два правна лица приликом изјављивања приговора није доставило ваљане доказе о плаћеној такси за подношење захтева за заштиту права, упркос томе што је достављање оваквог доказа законска обавеза сваког подносиоца приговора. Наиме, једно од ових правних лица је као „доказ” о плаћеној такси за подношење захтева за заштиту права доставило налог за пренос, чија садржина не одговора позитивним прописима (налог за пренос није издат од стране банке или поште, нити оверен потписом и печатом истих) и из које се не може утврдити да је реализован, док је друго привредно друштво као „доказ о уплати таксе” поднело празну - бланко страницу папира.

Да је реч о чистој злоупотреби права на приговор а не о „заштити права”, несумњиво говоре напред наведене чињенице, уз напомену да је важећи Закон о јавним набавкама у примени од 1. јула 2019. године, а да наведена правна лица учествују у поступцима јавних набавки код других наручилаца, одредбе важећег Закона о јавним набавкама које се односе на обавезу подношења доказа о плаћеној такси за заштиту права и забрану злоупотребе права на приговор, истима нису могле бити непознате.

Такође, да су истинити наводи и намере да се поступак предметне јавне набавке спроведе и оконча у складу са Законом о јавним набавкама, привредни субјекти би испунили обавезу да пре подношења понуда од наручиоца затраже додатне информација и обавештења, што није био случај, а што би сваки савесни понуђач који поступа са пажњом доброг привредника и којем је циљ да у фер тржишној утакмици добије посао несумњиво затражио. Из наведеног произлази да нема нејасноћа у погледу конкурсне документације, а да је једино јасна намера злоупотреба права на приговор.

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд изражава и сумњу у озбиљност намере привредних субјеката да учествују у поступку предметне јавна набавке, због свега напред наведеног, уз напомену да је регистрована претежна делатност једног од привредних субјеката- подносиоца захтева за заштиту права изградња путева и аутопутева, а да је предмет јавне набавке набавка мопеда.

Оваквим поступањем конкретних привредних субјеката али и свих других лица која се у будућности евентуално одлуче да своје право на приговор свесно користе супротно циљу овог права, кршећи тиме горе поменуту законом прописану забрану злоупотребе права на приговор, ствара се значајна материјална штета ЈП „Пошта Србије”, Београд, које као јавни поштански оператор обавља делатност од општег интереса. Материјалну штету која се буде проузроковала на претходно наведени начин ЈП „Пошта Србије”, Београд ће, сходно Закону о облигационим односима и Закону о јавним набавкама, бити принуђено да надокнади у судском поступку од сваког лица које предметну штету учини.