Пошта Србије - Пошта грешке претходног руководства отклонила 11 месеци пре рока

28.1.2022.

Пошта грешке претходног руководства отклонила 11 месеци пре рока

Након достављеног извештаја Државне ревизорске институције о примедбама на пословање ЈП „Пошта Србије” у 2019. и 2020. години упућених претходном руководству, ново руководство Поште Србије наведене неправилности отклонило је у најкраћем року.

Државна ревизорска институција објавила је 31.12.2021. године Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2019. и 2020. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и остале накнаде физичким лицима за 2020. годину. Ове неправилности настале су пре именовања Зорана Ђорђевића в.д. директора ЈП „Пошта Србије” који је на ову дужност ступио 5. марта 2021. године.

Иако су планом Државне ревизорске институције постављени рокови за отклањање неправилности, у зависности од приоритета, закључно са 31.12.2022. године, ЈП „Пошта Србије” је све примедбе отклонила закључно са данашњим даном, односно једанаест месеци пре крајњег рока. Навешћемо само пример да је, константно у 2021, као и на почетку 2022. године, број запослених и радно ангажованих лица био у оквирима утврђеним Програмом пословања односно одобрења од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, тј, у складу са Законом о буџетском систему, као и да на дан 25.1.2022. године ЈП „Пошта Србије” има само 10 лица ангажованих по основу уговора ван радног односа.

Такође, када су у питању остале примедбе које су се односиле на јавне набавке исте су уважене и у потпуности имплементиране у све наредне набавке које се спроводе у складу са важећим прописима.

О предузетим мерама ново руководство ЈП „Пошта Србије” ће известити Државну ревизорску институцију на прописани начин.