Услуге по захтеву и службеној дужности

Прималац може захтевати чување пошиљака у пошти, али не дуже од 30 дана.

Услуге по захтеву пошиљаоца

 • Враћање пошиљке из пријемне поште пре отпреме
 • Потраживање регистроване пошиљке
 • Издавање накнадне потврде о пријему пошиљке
 • Паковање и адресовање пошиљке, попуњавање обрасца
 • Измена адресе за пошиљке у међународном поштанском саобраћају

Услуге по захтеву примаоца

 • Чување поштанских пошиљака у пошти, ван прописаних рокова, али не дуже од 30 дана
 • Надослање поштанских пошиљака на нову адресу
 • Достављање „пост-рестант” пошиљке на адресу
  *„Пост-рестант” је адреса која подразумева уручење пошиљака на шалтерима пошта.
 • Достављање регистрованих поштанских пошиљака „Лично”
 • Коришћење поштанског прегратка
 • Поновно достављање поштанских пошиљака у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају

Услуге по захтеву пошиљаоца и примаоца

 • Издавање потврде или оверене фотокопије поштанске исправе која се односи на уручење регистроване пошиљке

Услуге по службеној дужности

Услуге које Пошта обавља без захтева пошиљаоца или примаоца.

 • Враћање неуручених пошиљака
 • Пријем и евидентирање пуномоћи
 • Препаковање пошиљке са оштећеним садржајем и сачињавање Записника о неисправности пошиљке
 • Чување пошиљке ради испоруке, сагласно роковима утврђеним посебним условима (лежарина)
 • Подношење пошиљака на жиговину или контролу надлежном органу
 • Пренос и уручење писма или дописнице за које није плаћена или је недовољно плаћена поштарина
 • Враћање више наплаћене поштарине
 • Обавештење примаоца или пошиљаоца пошиљке да поднесе потребна или недостајућа документа на царински преглед
 • Подношење пошиљака на царински преглед у увозу и извозу

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга, другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Примери правилног адресовања

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације