Pošta Srbije - Odluka o merama za poboljšanje materijalno-finansijskog položaja zaposlenih

7.11.2023.

Odluka o merama za poboljšanje materijalno-finansijskog položaja zaposlenih

Na osnovu člana 40. stav 1. tačka 22) Statuta Javnog preduzeća „Pošta Srbije“, Beograd („Službeni PTT-glasnik“, br. 1094/17, 1261/19, 1432/21 i 1596/23), a u vezi sa obustavom rada određenog broja zaposlenih u Javnom preduzeću „Pošta Srbije“, Beograd, koja nije organizovanja u skladu sa Zakonom  o štrajku („Službeni glasnik RS“, br. 29/96, 101/05 – dr. zakon i 103/12 – US),

donosim ODLUKU O MERAMA ZA POBOLJŠANJE MATERIJALNO-FINANSIJSKOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U JAVNOM PREDUZEĆU POŠTA SRBIJE”, BEOGRAD

Tačka 1.

Ovom odlukom utvrđuju se mere za poboljšanje materijalno-finansijskog položaja zaposlenih u Javnom preduzeću „Pošta Srbije“, Beograd (u daljem tekstu: Preduzeće).

Tačka 2.

U cilju promovisanja i unapređenja pružanja usluga Preduzeća predlaže se utvrđivanje promo cena za usluge isporuke pošiljaka u pošti ili preuzimanje pošiljaka na paketomatima.

Tačka 3.

U zavisnosti od vrste posla utvrđuju se kriterijumi za nagrađivanje zaposlenih na poslovima poštara, dostavljača, vozača motornog vozila, šalterskog radnika, tehničara, samostalnog tehničara, upravnika pošta, blagajnika, kontrolora, glavnog kontrolora.          

1) Poštari i dostavljači imaju pravo na naknadu u iznosu od 10,00 dinara po dostavljenoj registrovanoj pošiljci u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju (post- ekspres pošiljci, paketu, vrednosnoj, preporučenoj pošiljci, sudskom pismu i dr.).

U slučaju dostave pet i više registrovanih pošiljaka istom primaocu (fizičkom ili pravnom licu) evidentira se naknada od 50,00 dinara za sve dostavljene pošiljke navedenom primaocu (naknada po adresi-primaocu).

Pošte (upravnici i kontrolori) evidentiraju broj dostavljenih registrovanih pošiljaka, odnosno broj adresa dostave-primalaca.

2) Dostavljači imaju pravo na naknadu u iznosu od 10,00 dinara po preuzetoj post- ekspres pošiljci.

U slučaju preuzimanja pet i više post – ekspres pošiljaka od jednog primaoca (fizičkog ili pravnog lica) evidentira se naknada od 50,00 dinara za sve preuzete pošiljke od navedenog pošiljaoca (naknada po adresi-pošiljaocu).

Pošte (upravnici i kontrolori) evidentiraju broj preuzetih post - ekspres pošiljaka, odnosno broj adresa preuzimanja – primalaca.

3) Šalterski radnici i tehničari u poštama, upravnici pošta IV i V reda sa mesečnom produktivnošću zaposlenog imaju pravo na naknadu, i to:      

            - za produktivnost od 60% do 70 % utvrđuje se naknada u iznosu od 180,00 dinara po radnom danu,

            - za produktivnost od 70% do 80% utvrđuje se naknada u iznosu od 340,00 dinara po radnom danu,

            - za produktivnost od 80% do 100% utvrđuje se naknada u iznosu od 500,00 dinara po radnom danu,

            - za produktivnost iznad 100% utvrđuje se naknada u iznosu od 650,00 dinara po radnom danu.

4) Tehničar u pošti u regionalnim poštansko-logističkim centrima/poštanskim centrima, vozač motornog vozila i kontrolor (standard radnog vremena 6.40,7+5 i osmočasovno radno vreme)* imaju pravo na naknadu u iznosu od 650,00 dinara po radnom danu.

5) Tehničar I, tehničar II, samostalni tehničar u Radnoj jedinici „Hibridna pošta“/Call centar (standard radnog vremena 6.40,7+5 i 8 časovno radno vreme)* imaju pravo na naknadu u iznosu od 650.00 dinara po radnom danu.

6) Tehničar u pošti u regionalnom poštansko-logističkom centru, vozač motornog vozila i kontrolor (smenski rad – „turnus, svaka druga noć, svaki drugi dan“)* imaju pravno na naknadu u iznosu od 1.200,00 dinara po radnom danu.

7) Upravnici pošta bez reda i I-III reda, glavni kontrolor, kontrolor i blagajnici, ukoliko je mesečna produktivnost pošte kojoj organizaciono pripadaju/u kojom obavljaju poslove veća od 90% imaju pravo na naknadu u iznosu od 500,00 dinara po radnom danu.

8) Svi zaposleni (van radnog vremena, svojim vozilom) imaju pravo 20% od poštarine po masi za dostavljene pakete i post-ekspres pošiljke.

*Zaposleni na poslovima tehničara u pošti (poslovođe, predradnici, kv/vkv radnici i sl.).

Tačka 4.

Ostvarivanje prava na naknadu u novembru i decembru 2023. godine nije uslovljeno potpisivanjem ugovora sa Privrednim društvom „PostPRO“, Beograd.

Tačka 5.

Potrebno je da svi direktori/pomoćnici direktora RJ/RRJ/PJ u narednih 48 časova obiđu sve pošte i poštanske centre na svom području i prezentuju navedene mere kroz primere iznosa mesečnih naknada za zaposlene na svom području, po kategorijama.

Tačka 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 2023-154625/1

Datum: 7. novembar 2023. godine

 

                                                                                                                     VRŠILAC DUŽNOSTI DIREKTORA

                                                                                                           JAVNOG PREDUZEĆA „POŠTA SRBIJE, BEOGRAD

                                                                                                                                   Zoran Đorđević