Pošta Srbije - Saopštenje: Pošta je profitabilan i stabilan sistem koji čuva celovitost i unapređuje Srbiju

22.3.2019.

Pošta je profitabilan i stabilan sistem koji unapređuje Srbiju

Povodom netačnih i tendencioznih napisa i istupanja pojedinaca u medijima, kao i učešća na protestnim šetnjama i poslednjim nemirima, u ime i za račun Pošte Srbije, uz flagrantnu zloupotrebu imena i oznaka Pošte, radi zaštite svih zaposlenih, obaveštavamo građane i korisnike o sledećem.

Saopštenje: Dužni smo da se ogradimo od istupa pojedinaca na rušilačkim protestima u Beogradu i Zrenjaninu, i medijima, a koji zloupotrebljavaju ime, simbole i uniforme Pošte predstavljajući se kao reprezentativni predstavnici zaposlenih u Pošti Srbije. Naravno, radi se o ličnom činu koji nema legitimitet niti predstavlja volju zaposlenih Pošte Srbije.

U Pošti Srbije deluju dva reprezentativna sindikata, a istupi dolaze od strane nereprezentativnog sindikata, tačnije njegovog predsednika Zorana Pavlovića, koji je pristupio udruženju Savez za Srbiju potpisivanjem zajedničke izjave u januaru o.g. sa Vukom Jeremićem, nakon čega se politički napadi intenziviraju. Pavlović na svaki način dezavuiše javnost koristeći priliku da svaki poslovni potez Preduzeća izvrgne ruglu i kleveti, uz podršku određenih interesnih grupa. Tako je i u slučaju svih nabavki koje je komentarisao u medijima.

U Pošti Srbije sve nabavke su transparentne i po slovu zakona, saglasne sa Programom poslovanja i Planom javnih nabavki koje je odobrio Nadzorni odbor Preduzeća, kao i Osnivač - Vlada Republike Srbije. Pozivamo nadležne da u svakom trenutku provere sve gore navedeno.

Ovakvi i slični napadi na Poštu, podsećamo, događaju se uvek kada se od ovog sistema želi uzeti deo tržišnog kolača i uneti nestabilnost. Tako je bilo 2006/2007 kada je iz Pošte izdvojeno PTT ugostiteljstvo i odmarališta u kojima su se oporavljali i odmarali radnici, a u korist sumnjivih privatizacija, sa krajnjim rezultatom - devastiranim i neupotrebljivim objektima sa nejasnim vlasništvom. Razumemo i smatramo „normalnim” i namere nekih uticajnih političkih aktera da dodatno uslože postojeću situaciju, da neke velike sisteme od društvenog i državnog značaja i njihovo rukovodstvo destabilizuju tendenciozno ih predstavljajući u negativnom svetlu. Nažalost, time čine ne samo štetu Preduzeću već Srbiji u celini. Pošta je profitabilan sistem koji godinama unazad ostvaruje dobit, zahvaljujući konstantnim ulaganjima u razvoj poštanske delatnosti, inoviranje tehnoloških procesa i kadrove, s jedne, i racionalnog poslovanja i smanjenja troškova s druge strane, i to sve u tržišnim uslovima sa preko 50 konkurenata u osnovnoj delatnosti i moćnim kablovskim i IT operatorima. Pošta brine o svojih blizu 15.000 zaposlenih, redovno isplaćuje plate i isplate iz dobiti, pa i za prethodnu godinu u ukupnom iznosu od 475 miliona dinara, i to u dogovoru i uz podršku Osnivača.

Zbog rezultata koji su očigledni, zbog klijenata, kako velikih sistema i privrednih giganata, tako i fizičkih lica, sa kojima smo tokom decenija izgradili odnos poverenja dužni smo da pozovemo da se sa svim navedenim što pre prestane.