Pošta Srbije - Povodom navoda u pojedinim medijima o suspendovanju javne nabavke mopeda

23.12.2021.

Povodom navoda u pojedinim medijima o suspendovanju javne nabavke mopeda

Povodom informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima u vezi sa „suspendovanjem” javne nabavke mopeda naručioca Javnog preduzeća „Pošta Srbije” Beograd usled podnetog Zahteva za zaštitu prava, obaveštavamo javnost sledeće.

Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd pokrenulo je postupak predmetne javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, uskladivši pri tom sve svoje aktivnosti sa navedenim zakonom. U cilju osujećenja postupka javne nabavke, grubom zloupotrebom prava isuprotno zabrani podnošenja zahteva za zaštitu prava radi ostvarenja nekog drugog cilja a ne onog zbog kog je to pravo priznato (član 204. Stav 4. Zakona o javnim nabavkama), dva privredna subjekta podnela su prema našem mišljenju zahteve za zaštitu prava Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, isključivo u cilju osujećenja i usporavanja postupka javne nabavke.

Da je namera dva privredna subjekta da prolongiraju postupak javnog otvaranja ponuda i time, zloupotrebom spreče okončanje postupka javne nabavke, ukazuje i činjenica da ni jedno od dva pravna lica prilikom izjavljivanja prigovora nije dostavilo valjane dokaze o plaćenoj taksi za podnošenje zahteva za zaštitu prava, uprkos tome što je dostavljanje ovakvog dokaza zakonska obaveza svakog podnosioca prigovora. Naime, jedno od ovih pravnih lica je kao „dokaz” o plaćenoj taksi za podnošenje zahteva za zaštitu prava dostavilo nalog za prenos, čija sadržina ne odgovora pozitivnim propisima (nalog za prenos nije izdat od strane banke ili pošte, niti overen potpisom i pečatom istih) i iz koje se ne može utvrditi da je realizovan, dok je drugo privredno društvo kao „dokaz o uplati takse” podnelo praznu - blanko stranicu papira.

Da je reč o čistoj zloupotrebi prava na prigovor a ne o „zaštiti prava”, nesumnjivo govore napred navedene činjenice, uz napomenu da je važeći Zakon o javnim nabavkama u primeni od 1. jula 2019. godine, a da navedena pravna lica učestvuju u postupcima javnih nabavki kod drugih naručilaca, odredbe važećeg Zakona o javnim nabavkama koje se odnose na obavezu podnošenja dokaza o plaćenoj taksi za zaštitu prava i zabranu zloupotrebe prava na prigovor, istima nisu mogle biti nepoznate.

Takođe, da su istiniti navodi i namere da se postupak predmetne javne nabavke sprovede i okonča u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, privredni subjekti bi ispunili obavezu da pre podnošenja ponuda od naručioca zatraže dodatne informacija i obaveštenja, što nije bio slučaj, a što bi svaki savesni ponuđač koji postupa sa pažnjom dobrog privrednika i kojem je cilj da u fer tržišnoj utakmici dobije posao nesumnjivo zatražio. Iz navedenog proizlazi da nema nejasnoća u pogledu konkursne dokumentacije, a da je jedino jasna namera zloupotreba prava na prigovor.

Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd izražava i sumnju u ozbiljnost namere privrednih subjekata da učestvuju u postupku predmetne javna nabavke, zbog svega napred navedenog, uz napomenu da je registrovana pretežna delatnost jednog od privrednih subjekata- podnosioca zahteva za zaštitu prava izgradnja puteva i autoputeva, a da je predmet javne nabavke nabavka mopeda.

Ovakvim postupanjem konkretnih privrednih subjekata ali i svih drugih lica koja se u budućnosti eventualno odluče da svoje pravo na prigovor svesno koriste suprotno cilju ovog prava, kršeći time gore pomenutu zakonom propisanu zabranu zloupotrebe prava na prigovor, stvara se značajna materijalna šteta JP „Pošta Srbije”, Beograd, koje kao javni poštanski operator obavlja delatnost od opšteg interesa. Materijalnu štetu koja se bude prouzrokovala na prethodno navedeni način JP „Pošta Srbije”, Beograd će, shodno Zakonu o obligacionim odnosima i Zakonu o javnim nabavkama, biti prinuđeno da nadoknadi u sudskom postupku od svakog lica koje predmetnu štetu učini.