Prijava za posao

Nakon što sam upoznat/a sa Informacijom o obradi podataka o ličnosti u Javnom pozivu za prijem kandidata u JP „Pošta Srbije“, Beograd (u daljem tekstu: Informacija o obradi podataka o ličnosti), od strane Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd, kao rukovaoca podacima, u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/18), svojom slobodnom voljom izjavljujem da sam saglasan/a da Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd, kao rukovalac podacima o ličnosti, u svrhu sprovođenja Javnog poziva za prijem kandidata u JP „Pošta Srbije“, Beograd, obrađuje moje podatke o ličnosti sadržane u prijavi, na način i pod uslovima utvrđenim u Informaciji o obradi podataka o ličnosti, a sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/18).