Posebne pismonosne usluge

Preporučena pismonosna pošiljka za inostranstvo može se pratiti na sajtu Pošte.

Izborom posebnih usluga prilikom predaje pismonosnih pošiljaka za inostranstvo, obezbeđujete poseban postupak sa pošiljkama.

Ovakve pošiljke u većini slučajeva imaju registrovan broj prijema. Na svim registrovanim pošiljkama pošiljalac je u obavezi da naznači svoju adresu, osim na pošiljkama na kojima je naznačeno „za konkurs“, „za licitaciju“ i sl.

Avionska pošiljka

Prilikom predaje, odaberite da se Vaša pošiljka otpremi avionom.

U skladu sa aktima Svetskog poštanskog saveza, preporučene pošiljke i vrednosna pisma uvek se predaju kao avionske pošiljke.

Neregistrovane pismonosne pošiljke mogu se predati kao avionske pošiljke, čime se ubrzava njihov prenos.

Standardi dostave prioritetnih pismonosnih pošiljaka

Preporučena pismonosna pošiljka

Registrovana pošiljka, bez označene vrednosti, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu, a primaocu uručuje uz potvrđenje prijema.

Preporučene pošiljke u gornjem delu adresne strane imaju prijemni broj sa oznakom „R” i bar kodom. Praćenje statusa obavlja se na osnovu prijemnog broja na korporativnom sajtu, u delu Pratite status pošiljke ili pozivom Kontakt centra na broj 0700 100 300.

Sve pismonosne pošiljke za inostranstvo mogu se predati kao preporučene.

Vrednosno pismo (pismonosna pošiljka sa označenom vrednošću)

Koristi se za slanje vrednih predmeta, dokumenata i hartija od vrednosti.

Vrednosno pismo je registrovana pismonosna pošiljka, osigurana do visine označene vrednosti od strane pošiljaoca, koja mora odgovarati stvarnoj vrednosti pošiljke, odnosno značaju pošiljke za pošiljaoca, ali je dozvoljeno označiti i deo te vrednosti.

Vrednosno pismo za inostranstvo prima se samo za one zemlje koje tu uslugu prihvataju.

Pismonosna pošiljka s povratnicom

Pošiljka za koju pošiljalac zahteva pisanu potvrdu uručenja na obrascu „Povratnica”, koja se vraća i uručuje pošiljaocu. Prima se samo za one zemlje koje tu uslugu prihvataju.

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, osim životinja čiji je prenos određen posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga, drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Primeri pravilnog adresovanja

Pismonosne pošiljke koje ne podležu carinskom pregledu

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

Povezane usluge i informacije