О нама - Менаџмент

Надзорни одбор

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Предузећа.

Чланови Надзорног одбора

Рођен 1948. године у Билећи, Босна и Херцеговина.

Економску стручну средњу школу завршио у Требињу, а Економски факултет на Универзитету у Београду – Приштина.

Каријеру је почео у Савезној привредној комори Београда, Групација прерађивачке ХИ, Београд, као стручни сарадник и секретар, да би је наставио у Општем удружењу хемијске и индустрије гуме Југославије, где је током осмогодишњег ангажовања напредовао до звања вишег саветника. Од 1987. до 2004. године, обавља више значајних функција у Привредној комори Југославије. Од маја 2004. године је директор ACM INT, ACMER, Београд, а током четири године, почев од 2010. године руководио је предузећем – BIO ENERGY POINT, Београд.

Поседује диплому експерта у области сертификације и ескпертизе индустријских производа у ПКЈ и више стручних сертификата. Добитник је више признања и награда за успешан рад у СПК ПКЈ и Општем удружењу хемијске индустрије и индустрије гуме Југославије.

Говори руски језик и служи се енглеским језиком.

Ожењен је, отац двоје деце.

Рођен је 1948. године, у Крушчићу, општина Кула.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1972. године.

Од 1972. до 1985. године запослен је у БИГЗ-у (Београдски издавачко графички завод) где је радио као секретар Организације удруженог рада графичке делатности, директор Правно-кадровског сектора, односно секретар ООУР-издавачка делатност.

Од 1985. до 2013. године запослен у Привредној комори Србије где је у укупно четири мандата на Скупштини Коморе именован за секретара Службе за опште послове, односно за секретара Службе за материјално-финансијске и техничко-административне послове. У старосну пензију 2013. године одлази као самостални саветник у Удружењу за креативну индустрију Привредне коморе Србије.

До 2011. године – члан, а потом и председник УО ДП „КЛУЗ-КОЗАРА“ из Београда. До 2013. године заменик члана у сталном саставу Градске изборне комисије. Добитник признања „Златни печат“ за допринос у Графичкој индустрији на сајму „Графима“ 2013. године.

Рођенa је 1975. године.

Дипломирала је на Факултету за пословне студије Мегатренд, Универзитета у Београду, где је у завршила и мастер академске студије, чиме је стекла звање мастер економиста.

Од 2005. до 2016. године запослена је у ЈП „Пословни простор Земун”, где каријеру започиње као помоћник директора Радне јединице за газдовање, наменско коришћење и одржавање пијаца, након чега обавља послове директора Радне јединице за управљање пијацама. Затим постаје директор за управљање пословним простором, а потом и извршни директор за финансије ЈП „Пословни простор Земун”.

Од 2016. године обавља функцију извршног директора за организациони део подршке у ЈП „Скијалишта Србије”.

Од 2009. до 2012. године члан је Надзорног одбора ЈП „Пословни простор Земун”, од марта до новембра 2016. године члан Надзорног одбора ЈП „Скијалишта Србије”, а у периоду од 2018. до јануара 2021. године члан Управног одбора „Комерцијалне банке”.

Говори енглески и руски језик.

Подаци о образовању:

1996. година – Дипломирани инжењер електротехнике, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, дипломски рад: „Управљање у SDH мрежама“. Средња оцена на студијама 9,24.

2001. година – Магистар електротехничких наука, Електротехнички факултет Универзитета у Београду, смер телекомуникационе и рачунарске мреже - комутација и протоколи, магистарска теза: „Тест програми за анализу ISDN додатних сервиса на базном корисничком приступу“. Средња оцена на студијама 10.

2012. година – Доктор економских наука, Факултет за пословне студије Универзитета „Џон Незбит“ (Мегатренд универзитет), докторска дисертација: „Системи регистроване електронске и хибридне поште јавног поштанског оператора и модели електронских приступних канала“.

2015. година – Доцент за ужу научну област Квантитативне методе, за предмете Основи информатике и Пословни информациони системи.

Подаци о врсти и дужини радног искуства:

висока стручна спрема – VII степен 24 година, од чега у ЈП „Пошта Србије“ (16 година), „Телеком Србије“ а.д. (3 године), Кабинет председника Владе Републике Србије (4 месеца) и Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије (3,5 године).

1994. година – Стипендиста ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ на IV години студија.

1996. година – Стручни референт – дипломирани инжењер - приправник, засновао радни однос као стипендиста у ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Дирекција за ТТ саобраћај. Члан Радне групе за имплементацију ISDN (дигитална мрежа интегрисаних сервиса) у телекомуникациону мрежу Србије.

1997 - 2001. година – Специјалиста за телекомуникационе уређаје - комутационе системе (Alcatel) и сигнализационе протоколе (SS7 и DSS1), „Телеком Србија“ а.д., Дирекција за мрежу, Сектор за експлоатацију и одржавање.

2001 - 2003. година – Директора Сектора за изградњу, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“, Самостални сектор за КДС.

2003 - 2004. година – Помоћник генералног директора ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ за телекомуникације и информационе технологије. Одговоран за Дирекцију за информационе технологије, Дирекцију за телекомуникације, Дирекцију за електронско пословање Поште и Самостални сектора за КДС.

2004 - 2011. година – Директор Дирекције за информационе технологије и телекомуникације, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“. Одговоран за Дирекцију за информационе технологије и телекомуникације, Радну јединицу „ПТТ Нет“, Радну јединицу „КДС – кабловско-дистрибутивни систем“ и Радну јединицу „ЦеПП – Центар за електронско пословање Поште“.

2011 - 2013. година – Директор Дирекције за информационе технологије и електронске комуникације, ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“. Одговоран за Дирекцију за информационе технологије и електронске комуникације, Радну јединицу „ПТТ Нет“, Радну јединицу „КДС – кабловско-дистрибутивни систем“ и Радну јединицу „ЦеПП – Центар за електронско пословање Поште“.

2013. година – Директор Радне јединице „ПТТ Нет“ (паралелно са послом директора Дирекције за информационе технологије и електронске комуникације), ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“. Одговоран за припрему спајања радних јединица „ПТТ Нет“ и „КДС – кабловско-дистрибутивни систем“.

2013. година – Директор Радне јединице „Пошта НЕТ“ (паралелно са послом директора Дирекције за информационе технологије и електронске комуникације), ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“. Одговоран за спајање радних јединица „ПТТ Нет“ и „КДС – кабловско-дистрибутивни систем“ и стварање новог бренда и нове Радне јединице „Пошта НЕТ“.

фебруар 2014 - октобар 2016. година – Извршни директор за информационе технологије, електронске комуникације и развој (паралелно са послом директора Дирекције за информационе технологије и електронске комуникације, односно од 2015. послом директора Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја), ЈП „Пошта Србије“. Одговоран за координацију рада Извршног одбора Предузећа, развој Поште Србије, Дирекцију за информационе технологије и електронске комуникације (односно од 2015. Функцију информационих технологија, електронских комуникација и развоја), Радну јединицу „Пошта НЕТ“ и Радну јединицу „ЦеПП – Центар за електронско пословање Поште“. У овом периоду Пошта Србије је остварила најбољи финансијски резултат пословања у својој историји увећавши нето добитак 300% тј. три пута: са 1,2 милијарде динара у 2012. години на 3,6 милијарди динара у 2016. години.

октобар 2016. година – Директор Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја, ЈП „Пошта Србије“. Одлуком о усклађивању пословања ЈП „Пошта Србије“ дошло је до престанка рада извршних директора као чланова Извршног одбора.

фебруар 2017. година - и даље – ИТ експерт за пословне процесе, International Management Group (IMG), пројекат „Подршка стратешком менаџменту и развоју капацитета ЕУ интеграције Министарства унутрашњих послова Републике Србије“.

април - август 2017. година – Саветник у Јединици за имплементацију стратешких пројеката у Кабинету Председника Владе Републике Србије (Delivery Unit), Сектор ИТ и предузетништва, пројекат „Управљање политиком мера усредсређених на грађане – Кабинет Председника Владе Републике Србије“ („Management of Citizen-Centric Policy Measures – Office of the Prime Minister“), UNDP (United Nations Development Programme). Пружам експертске консултантске услуге у пројектима ИТ и предузетништва.

август 2017. година – Директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије.

Подаци о стручном усавршавању:

1997 - 2020. година – Аутор монографије, коаутор 2 књиге и аутор или коаутор 30 стручно-научних радова из области информационо-комуникационих технологија, електронског пословања и економије презентованих на водећим домаћим конференцијама (Телфор, Телсикс, Етран, Постел, YU INFO, ЈИСА, Infotech), у референтним часописима (Телекомуникације, Мегатренд ревија, Management), као и на међународним конференцијама.

Рођен је 1959. године у Земуну.

Средњу техничку војну школу, смер телекомуникације, завршио је у Београду, а Вишу ПТТ школу у Загребу. Дипломирао је на Факултету за услужни бизнис и стекао звање дипломирани економиста.

Професионалну каријеру у Пошти Србије почео је пре више од 35 година, као инжењер ПТТ саобраћаја ангажован на позицијама од технолошких до управљачких.

Радно искуство је стицао на различитим радним местима у ПЈ „Чачак” и то: контролор у поштанском саобраћају, контролор у Поштанском центру, самостални референт за поштански саобраћај, управник ЈПМ I реда, организатор послова одбране, сарадник, главни сарадник, а од 2012. године је водећи сарадник.

Од 2009. године поседује Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду.
(Сертификат Министарства рада и социјалне политике)

Од 2005. до 2019.године обављао је функцију секретара Синдиката ПТТ Србије и у том периоду више пута био члан Комисије за израду Колективног уговора ЈП „Пошта Србије”.

Решењем Владе РС број 119-1939/2013, именован је за члана Савета за безбедност и здравље на раду Републике Србије. Као члан Савета учествовао је у изради Стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017.године и у изради предлога, измена и допуна Закона о безбедности и здравља на раду.

Ожењен је и отац двоје деце.

Директор

Директор обавља функцију пословодног органа Предузећа. Директора именује и разрешава Влада Републике Србије, по законом утврђеном поступку.

Рођен је 11. фебруара 1970. године у Београду.

Завршио је Шесту Београдску Гимназију. Поред завршене Школе националне одбране – Високе студије безбедности и одбране, стекао је звање мастер економских наука у области Међународно банкарство и финансије - заједнички програм на енглеском језику Универзитета Пантеион, Атина Грчка - Факултета за друштвене и политичке науке и Факултета за међународну економију, Београд.

Почасни је Доктор наука на руском државном социјалном универзитету у Москви.

Радно искуство стицао је на руководећим позицијама у области финансијског и извршног менаџмента у реномираним домаћим и међународним компанијама (Comtrade, Kabel-X...).

Од 2012. године, до именовања на месту министра одбране 2016. године, вршио је дужност државног секретара у Министарству одбране Републике Србије. Именовањем 2017. године врши дужност министра рада, запошљавања, борачких и социјалних питања у Влади Републике Србије.

Професионалну каријеру уско је усмерио на међународне финансије и банкарство, финансијско извештавање и ревизију. Објавио је више радова у водећим домаћим и страним научним и стручним часописима из економије и финансија.

Стекао је велики број угледних професионалних сертификата. Председавао је Социјално-економским саветом и политичким Саветом за спровођење резолуције 1325. Као члан учествовао је у више одбора у Влади РС за преговоре са ЕУ, био је Национални директор за наоружање.

Покретач је доношења бројних закона и стратегија од којих су најважнији: Закон о социјалној карти, Закон о родној равноправности, Закон о штрајку, Закон и стратегија безбедности и здравља на раду, Стратегија о економским миграцијама и др. Иницијатор је пројекта „Реци не раду на црно”, „Година солидарности и сарадње”, „Година безбедности и здравља на раду”.

Добитник је бројних одликовања, награда и признања.

Један је од оснивача Српске напредне странке и члан је Главног одбора и Председништва странке.

Члан је удружења „Mensa Srbije”.

Отац двоје деце.

Говори енглески и руски језик.

Пословодство

Зоран Ђорђевић, в.д. директора Предузећа

Рођен је 1974. године у Крушевцу.

Завршио је Прву београдску гимназију. Након одслужења војног рока, дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1999. године.

Постдипломске студије на тему привредних друштава и јавних предузећа успешно је завршио, а магистарску тезу одбранио 2012. године, као и докторску дисертацију 2018. године, чиме је стекао звање доктора правних наука.

У ЈП „Пошта Србије” је запослен од 2000. године. У Предузећу је током своје професионалне каријере обављао имовинско-правне, технолошке и кадровске послове, а на руководећим позицијама је од 2003. године. Од 2014. године обављао је функцију члана Извршног одбора Предузећа, а затим и послове директора Функције правних послова и управљања непокретностима. Тренутно обавља функцију извршног директора Предузећа.

Активан је у научном, привредном и политичком животу. Аутор је и коаутор бројних научно-стручних радова у области пословања привредних друштава. Представник је капитала Владе Републике Србије у Скупштини акционара АД Аеродром „Никола Тесла”, Београд и председник Скупштине Друштва. Председник је Републичке изборне комисије.

Рођен је 1976. године у Београду.

Завршио је гимназију у Лимасолу (Кипар). Дипломирао је на Европском универзитету у Женеви 2000. године. Постдипломске студије на тему индустријско-економски менаџмент, Универзитета Унион, успешно је завршио 2013. године. Током своје професионалне каријере обављао је послове на руководећим позицијама, oд 2002. до 2005. године ангажован је на позицији директора представништва компаније Elin Housegerate Wien, a током периода 2005–2017. био је директор продаје у Frutti group – Вино жупа холдинг. Наредне две године, руководио је Предузећем Torbimon MMM д.о.о.

Говори енглески и руски језик. Активан је у волонтерском раду са децом и одраслима у Џудо клубу „Олимп” из Београда, где је такође волонтерски ангажован као члан Управе.

Рођен је 1967. год у Земуну. Основну школу и гимназију завршио је у Београду. Дипломирао је 1990. године на Војној академији Универзитета одбране – финансијски смер са просечном оценом 9,52. Магистрирао је на Економском факултету Универзитета у Београду на смеру – Економика предузећа (бизниса), а докторирао 2012. године и стекао академско звање доктора економских наука. Завршио је и Школу националне одбране 2016. године – Високе студије безбедности и одбране.

Професионалну каријеру започео је у Војсци Србије 1990. године на радним местима у војним јединицама у којима је руководио финансијском службом и био је идејни творац (дипломски рад), а у току радне каријере и практично носилац успостављања аутоматизације материјалног књиговодства у Војсци Србије.

Од 1998. године прелази у Министарство одбране у Сектор за људске ресурсе, где обавља све дужности од извршилачких до руководећих послова у областима нормативног уређења статусних питања и стандарда професионалних припадника Војске Србије и креирању законских и подзаконских аката којима се уређују права из радног односа. Креатор је увођења субвенционисаних стамбених кредита у систем одбране и реформе система награђивања.

Од 2010. године прелази у Министарство одбране у Сектор за буџет и финансије где руководи Управом за буџет и заступа помоћника министра за буџет и финансије, где показује значајне резултате на успостављању система финансијског управљања и контроле, унапређењу образовног процеса у области јавних финансија у систему одбране и увођењу програмског буџетирања.

У току радне каријере у Министарству одбране и Војсци Србије примио је више значајних признања и одликовања од стране председника Републике и министра одбране.

Од 2017. године прелази у Министарство за рад, запошљавање борачка и социјална питања на место помоћника министра – Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг, где постиже значајне резултате на реформи исплате накнада породиљама директно на текуће рачуне од стране Министарства и имплементацији Информационог система извршења буџета у установама социјалне заштите (ИСИБ) чиме је знатно унапређен систем јавних финансија Републике Србије.

Паралелно са професионалном каријером, од 2011. године ангажује се и у наставном процесу и постаје асистент на Универзитету одбране, 2013. године стиче звање доцента, а 2017. године звање ванредног професора. Носилац је предмета Рачуноводство трошкова и Систем плата у јавном сектору на ОАС, Финансијски менаџмент на МАС и Економска анализа радног права у систему одбране и Управљање јавним финансијама у систему одбране на докторским студијама. Аутор је универзитетског уџбеника и више научних чланака како у домаћим тако и у међународним часописима.

Судски је вештак за економско финансијску област од 1998. године и лиценцирани овлашћени јавни рачуновођа (рег. број 191 – Савез рачуновођа и ревизора Србије члана Међународне федерације рачуновођа (IFAC)). Поседује више лиценци и сертификата од којих су најзначајније за: обављање послова безбедности и здравља на раду, положен државни стручни испит, финансијско управљање и контролу, антикорупцијску борбу и сл.

Од 2021. године прелази у ЈП Пошта Србије где је именован за извршног директора.

Ожењен је и отац двоје деце.

Рођен је 1986. године у Панчеву.

Завршио је гимназију „Урош Предић” у Панчеву. Основне студије завршио је на Машинском факултету у Београду 2008. године, а Мастер студије на истом факултету 2012. године са просечном оценом 9,45 на смеру за Информационе технологије.

Као један од најбољих студената прве генерације смера за Информационе технологије на Машинском факултету, активно је помагао професорима у развоју смера и раду са млађим генерацијама.

На јавном конкурсу 2010. године осваја стипендију града Панчева за стручно усавршавање младих талената у иностранству (Чивнингс стипендија у координацији града са Британским саветом) и одлази у Лидс (Leeds, United Kingdom), где дипломира и стиче титулу „Master of Science”: Energy and Environment, одсек SPEME, University of Leeds.

Након завршених студија у Великој Британији, 2012. године враћа се у Србију и почиње са радом у Дирекцији за изградњу и уређење града Панчева као машински инжењер и координатор пројекта зелене градње. Паралелно са својим редовним обавезама, у фирми се ангажује још и око модернизације ИТ система и едукације колега ради ефикаснијег коришћења дигиталних алата.

На позив колеге са студија 2014. године одлази у Народну Републику Кину и у Шангају покреће startup који развија веб платформу са циљем промоције одрживог начина живота (爱能递). Истовремено се запошљава у компанији „AirAware” која се бави мониторингом унутрашњег квалитета ваздуха и као технички директор води развојни тим програмера на једној страни и оперативни тим инжењера и техничара који се бави имплементацијом компанијског решења на терену. Прелази у SHHID Co., Ltd. (上海华尚投资发展有限公司) 2016. године, где као једини странац у компанији ради као стручни саветник ИТ директора и бави се умрежавањем свих пословних јединица компаније, развојем апликација за интерно и екстерно пословање.

Говори енглески језик.

Славољуб Јанићијевић, шеф Кабинета

Бојана Николић, директор Функције услуга

Дејан Шијак, директор Функције поштанске мреже

Милица Спасић, директор Функције информационих технологија, електронских комуникација и развоја

Хаџи Ана Дашић, директор Функције набавки, инвестиција и одржавања

Данијела Рајковић, директор Функције управљања кадровима

Бојана Потежица, директор Пратеће функције интерне ревизије

Мирјана Рафаел, директор Пратеће функције стратегије и процене пословног ризика

Марина Фуртула, директор Пратеће функције безбедности и заштите

Организациона структура

Организациона структура

Организациона шема Поште Србије

За обављање послова у оквиру делатности Поште Србије, којима се обезбеђује уредно и непрекидно обављање поштанског саобраћаја и обављање осталих делатности утврђених Статутом Предузећа, као и фунцкионисање Предузећа као јединственог пословног и правног субјекта, утврђени су основни организациони делови:

  • Кабинет директора Предузећа, функције и пратеће функције;
  • Радне јединице и регионалне радне јединице.