O nama - Istorijat

Кratak pregled istorije Pošte

Tradicija duga 182 godine.

Više od jednog i po veka, Pošta Srbije predstavlja stožer komunikacije među ljudima i jedan je od glavnih nosilaca tehnološkog, privrednog, ekonomskog i kulturnog razvoja države i društva.

Počeci poštanskih usluga vezuju se za potrebu za sigurnim i pravovremenim prenošenjem važnih poruka srpskih vojskovođa i vladara za vreme vladavine Turaka, kao i neometanu komunikaciju između prestonice i pokrajinskih sedišta, sultana i Porte i paša i vezira.

Istorija pošte u Srbiji započinje prenošenjem pošte konjanicima, glasnicima – tatarima, kasnije diližansama, a zatim i železnicom, automobilima, parobrodom i avionima.

1805.
Tokom Prvog srpskog ustanka, Praviteljstvujušči sovjet organizuje mrežu za prenos pisama za potrebe Srpske vojske i organa vlasti.

1811.
Otvaraju se prve menzulane za prenos usmenih i pisanih saopštenja za potrebe države.

1830.
Sultanskim hatišerifom od 29. avgusta, Srbija dobija ovlašćenje da organizuje poštansku službu za svoje potrebe.

1835.
3. februara knez Miloš izdaje Ukaz: „... Zavesti i urediti pošte i upravljati njima...”.

1840.
Početak javnog poštanskog saobraćaja, 25. maja (7. juna po novom kalendaru) i otvaranje prve pošte na Кalemegdanu u Beogradu.

1843.
Obnarodovano je „Ustrojenije poštanskog zavedenija” (Uređenje poštanske službe), prvi zakonodavni akt kojim se postavljaju osnovni principi pošte kao javne službe.

1855.
Uvodi se telegrafski saobraćaj u Srbiji. Prvi telegram otpremljen je iz Кragujevca za Beograd, čime je započinje era srpskih telekomunikacija.

1866.
Donošenje Zakona o poštama, kojim se regulišu uvođenje i upotreba poštanskih maraka za plaćanje poštarine, kao i upotreba poštanskih kola za prevoz pošiljaka i putnika.

1874.
Osnovan je Svetski poštanski savez (SPS) u Bernu. Srbija je bila jedna od dvadeset dve države koje su bile osnivači SPS.

1883.
U Beogradu je instalirana prva telefonska linija i obavljen je prvi telefonski razgovor.

1929.
Uvedena je mašina za frankiranje poštanskih pošiljaka.

1945 – 1951.
Obnova i izgradnja poštanske mreže i objekata po završetku Drugog svetskog rata. Generalna direkcija PTT saobraćaja formirana je 1951. godine.

1989.
Osnovan je Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija”, kao javno preduzeće poštanskog, telegrafskog i telefonskog saobraćaja sa sredstvima za rad u državnoj svojini.

1997.
Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija” transformiše se u Holding. Osniva se Preduzeće za telekomunikacije “Telekom Srbija” a.d. kao samostalni privredni subjekt.

2002.
Uvedena usluga brze dostave Post-ekspres (Post Express).

2008.
Sertifikaciono telo Pošte postalo je prvo zvanično sertifikaciono telo u Srbiji koje izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate.

2009.
Uvedena EMS (Express Mail Service) usluga slanja brze pošte u inostranstvo.

2010.
Pošta Srbije postala je prva poštanska uprava u jugoistočnoj Evropi koja je implementirala poslovno-informacioni sistem za upravljanje resursima Preduzeća – SAP.

2010.
Uspostavljanje informaciono-komunikacione mreže PostNET u sve poslovne objekte i razvoj tehnološko-informacionog sistem PostTIS.

2010.
Poštanski adresni kod – PAК Pošte Srbije uvršten je u Universal Post Code Data bazu Svetskog poštanskog saveza.

2011.
Uvedena usluga Post-eksport – izvoz robe, kao podsticaj preduzetnicima za izvoz robe komercijalnog karaktera po pristupačnim cenama.

2012.
Završena rekonstrukcija Regionalnog poštansko-logističkog centra „Niš” na 4.500 kvadratnih metara poslovnog prostora.

2013.
Izgrađen i adaptiran Regionalni poštansko-logistički centar „Novi Sad”, sa 4.500 kvadrata savremenog poslovnog prostora, koji omogućava nove logističke servise.

2013.
Integracija dve poslovne jedinice PTT КDS i PTT NET u jedinstven poslovni sistem Pošta NET.

2014/2015.
Početak rada Regionalnog poštansko-logističkog centra „Beograd” od 28.000 kvadrata savremeno opremljenog poslovnog, skladišnog i preradnog prostora. Započet testni period automatizovanog sortiranja poštanskih pošiljaka.

2015.
Sistem za automatsko sortiranje pošiljaka povezan je sa jedinstvenim tehnološko-informatičkim sistemom PostTIS, u kome su umrežene sve jedinice poštanske mreže. Pušten je u rad Sistem automatizovanog sortiranja pošiljaka, koji omogućava viši nivo kvaliteta usluga i obezbeđuje uslove za nove logističke servise.

2016.
Pošta Srbije počela je sa pružanjem usluge menjačkih poslova, čime su građani dobili mogućnost da u ovlašćenim poštama širom Srbije obave otkup i prodaju efektivnog stranog novca, po povoljnom kursu i bez provizije.

2017.
Na Google Play Store postavljena je mobilna android aplikacija „Pošta Srbije”, čijim besplatnim preuzimanjem korisnici dobijaju mogućnost pozivanja kurira, praćenja statusa pošiljaka i informisanje o cenama i najbližim poštama.

2018.
U saradnji sa poštanskim upravama u regionu, Pošta je otpočela je da pruža uslugu PostPak – međunarodni otkupni paket, koja omogućava laku, brzu i sigurnu distribuciju robe po pristupačnim cenama i naplatu otkupnog iznosa od primaoca.

U cilju bolje interakcije sa korisnicima i unapređenja korporativnog imidža, na društvenoj mreži Fejsbuk otvorena je zvanična stranica Pošte Srbije.

2019.
U sklopu projekta rekonstrukcije i izgradnje novih poštansko logističkih centara, za potrebe PLC „Кragujevac” kupljen je novi objekat površine 2.060 m2, sa ciljem proširenja kapaciteta, modernizovanja tehnologije i unapređenja poštansko-logističkih usluga.