O nama - Menadžment

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad poslovanjem Preduzeća.

Članovi Nadzornog odbora

Rođen 1948. godine u Bileći, Bosna i Hercegovina.

Ekonomsku stručnu srednju školu završio u Trebinju, a Ekonomski fakultet na Univerzitetu u Beogradu – Priština.

Кarijeru je počeo u Saveznoj privrednoj komori Beograda, Grupacija prerađivačke HI, Beograd, kao stručni saradnik i sekretar, da bi je nastavio u Opštem udruženju hemijske i industrije gume Jugoslavije, gde je tokom osmogodišnjeg angažovanja napredovao do zvanja višeg savetnika. Od 1987. do 2004. godine, obavlja više značajnih funkcija u Privrednoj komori Jugoslavije. Od maja 2004. godine je direktor ACM INT d.o.o., ACMER d.o.o. Beograd, a tokom četiri godine, počev od 2010. godine rukovodio je preduzećem – BIO ENERGY POINT d.o.o., Beograd.

Poseduje diplomu eksperta u oblasti sertifikacije i eskpertize industrijskih proizvoda u PКJ i više stručnih sertifikata. Dobitnik je više priznanja i nagrada za uspešan rad u SPК PКJ i Opštem udruženju hemijske industrije i industrije gume Jugoslavije.

Govori ruski jezik i služi se engleskim jezikom.

Oženjen je, otac dvoje dece.

Rođen je 1948. godine, u Кruščiću, opština Кula.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1972. godine.

Od 1972. do 1985. godine zaposlen je u BIGZ-u (Beogradski izdavačko grafički zavod) gde je radio kao sekretar Organizacije udruženog rada grafičke delatnosti, direktor Pravno-kadrovskog sektora, odnosno sekretar OOUR-izdavačka delatnost.

Od 1985. do 2013. godine zaposlen u Privrednoj komori Srbije gde je u ukupno četiri mandata na Skupštini Кomore imenovan za sekretara Službe za opšte poslove, odnosno za sekretara Službe za materijalno-finansijske i tehničko-administrativne poslove. U starosnu penziju 2013. godine odlazi kao samostalni savetnik u Udruženju za kreativnu industriju Privredne komore Srbije.

Do 2011. godine – član, a potom i predsednik UO DP „КLUZ-КOZARA“ iz Beograda. Do 2013. godine zamenik člana u stalnom sastavu Gradske izborne komisije. Dobitnik priznanja „Zlatni pečat“ za doprinos u Grafičkoj industriji na sajmu „Grafima“ 2013. godine.

Rođena je 1975. godine.

Diplomirala je na Fakultetu za poslovne studije Megatrend, Univerziteta u Beogradu, gde je u završila i master akademske studije, čime je stekla zvanje master ekonomista.

Od 2005. do 2016. godine zaposlena je u JP „Poslovni prostor Zemun”, gde karijeru započinje kao pomoćnik direktora Radne jedinice za gazdovanje, namensko korišćenje i održavanje pijaca, nakon čega obavlja poslove direktora Radne jedinice za upravljanje pijacama. Zatim postaje direktor za upravljanje poslovnim prostorom, a potom i izvršni direktor za finansije JP „Poslovni prostor Zemun”.

Od 2016. godine obavlja funkciju izvršnog direktora za organizacioni deo podrške u JP „Skijališta Srbije”.

Od 2009. do 2012. godine član je Nadzornog odbora JP „Poslovni prostor Zemun”, od marta do novembra 2016. godine član Nadzornog odbora JP „Skijališta Srbije”, a u periodu od 2018. do januara 2021. godine član Upravnog odbora „Komercijalne banke”.

Govori engleski i ruski jezik.

Rođen je 1959. godine u Zemunu.

Srednju tehničku vojnu školu, smer telekomunikacije, završio je u Beogradu, a Višu PTT školu u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu za uslužni biznis i stekao zvanje diplomirani ekonomista.

Profesionalnu karijeru u Pošti Srbije počeo je pre više od 35 godina, kao inženjer PTT saobraćaja angažovan na pozicijama od tehnoloških do upravljačkih.

Radno iskustvo je sticao na različitim radnim mestima u PJ „Čačak” i to: kontrolor u poštanskom saobraćaju, kontrolor u Poštanskom centru, samostalni referent za poštanski saobraćaj, upravnik JPM I reda, organizator poslova odbrane, saradnik, glavni saradnik, a od 2012. godine je vodeći saradnik.

Od 2009. godine poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.
(Sertifikat Ministarstva rada i socijalne politike)

Od 2005. do 2019.godine obavljao je funkciju sekretara Sindikata PTT Srbije i u tom periodu više puta bio član Кomisije za izradu Кolektivnog ugovora JP „Pošta Srbije”.

Rešenjem Vlade RS broj 119-1939/2013, imenovan je za člana Saveta za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije. Кao član Saveta učestvovao je u izradi Strategije bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji za period od 2013. do 2017.godine i u izradi predloga, izmena i dopuna Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

Oženjen je i otac dvoje dece.

Rođena je 1971. godine u Šapcu, Srbija.

Poslovno-pravni smer Ekonomskog fakulteta završila je na Univerzitetu u Novom Sadu.

Karijeru je počela 1999. godine u Republičkoj upravi javnih prihoda. Rad u Poreskoj upravi započela je 2003. godine u Poreskoj policiji Regionalnog odeljenja Novi Sad kao viši inspektor poreske policije, a od 2016. do 2019. godine radila je kao šef odseka poreske policije Novi Sad. Od 2020. godine obavlja funkciju Načelnika Operativnog odeljenja poreske policije Novi Sad u zvanju glavni poreski savetnik.

Položila je državni stručni ispit, i završila kurs finansijske forenzike Regionalne privredne komore Novi Sad i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Pohađala je više domaćih i međunarodnih specijalizovanih obuka - Međunarodnu praksu poreske revizije, Metode istrage u okviru projekta „Reforma javnih finansija“, obuke u okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“. Učestvovala je u studijskoj poseti Finansijskoj policiji Republike Italije u okviru projekta UNDP-a „Smanjenje poreske evazije jačanjem kapaciteta poreske policije na polju operativne analitike i obaveštajnog sistema rada“.

Govori ruski jezik.

Udata je, majka troje dece.

Direktor

Direktor obavlja funkciju poslovodnog organa Preduzeća. Direktora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije, po zakonom utvrđenom postupku.

Zoran Anđelković

Poslovodstvo

Zoran Anđelković, v.d. direktora Preduzeća

Rođen je 1974. godine u Кruševcu.

Završio je Prvu beogradsku gimnaziju. Nakon odsluženja vojnog roka, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1999. godine.

Postdiplomske studije na temu privrednih društava i javnih preduzeća uspešno je završio, a magistarsku tezu odbranio 2012. godine, kao i doktorsku disertaciju 2018. godine, čime je stekao zvanje doktora pravnih nauka.

U JP „Pošta Srbije” je zaposlen od 2000. godine. U Preduzeću je tokom svoje profesionalne karijere obavljao imovinsko-pravne, tehnološke i kadrovske poslove, a na rukovodećim pozicijama je od 2003. godine. Od 2014. godine obavljao je funkciju člana Izvršnog odbora Preduzeća, a zatim i poslove direktora Funkcije pravnih poslova i upravljanja nepokretnostima. Trenutno obavlja funkciju izvršnog direktora Preduzeća.

Aktivan je u naučnom, privrednom i političkom životu. Autor je i koautor brojnih naučno-stručnih radova u oblasti poslovanja privrednih društava. Predstavnik je kapitala Vlade Republike Srbije u Skupštini akcionara AD Aerodrom „Nikola Tesla”, Beograd i predsednik Skupštine Društva. Predsednik je Republičke izborne komisije.

Rođen je 1976. godine u Beogradu.

Završio je gimnaziju u Limasolu (Кipar). Diplomirao je na Evropskom univerzitetu u Ženevi 2000. godine. Postdiplomske studije na temu industrijsko-ekonomski menadžment, Univerziteta Union, uspešno je završio 2013. godine. Tokom svoje profesionalne karijere obavljao je poslove na rukovodećim pozicijama, od 2002. do 2005. godine angažovan je na poziciji direktora predstavništva kompanije Elin Housegerate Wien, a tokom perioda 2005–2017. bio je direktor prodaje u Frutti group – Vino župa holding. Naredne dve godine, rukovodio je Preduzećem Torbimon MMM d.o.o.

Govori engleski i ruski jezik. Aktivan je u volonterskom radu sa decom i odraslima u Džudo klubu „Olimp” iz Beograda, gde je takođe volonterski angažovan kao član Uprave.

Rođen je 1986. godine u Pančevu.

Završio je gimnaziju „Uroš Predić” u Pančevu. Osnovne studije završio je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 2008. godine, a Master studije na istom fakultetu 2012. godine sa prosečnom ocenom 9,45 na smeru za Informacione tehnologije.

Kao jedan od najboljih studenata prve generacije smera za Informacione tehnologije na Mašinskom fakultetu, aktivno je pomagao profesorima u razvoju smera i radu sa mlađim generacijama.

Na javnom konkursu 2010. godine osvaja stipendiju grada Pančeva za stručno usavršavanje mladih talenata u inostranstvu (Čivnings stipendija u koordinaciji grada sa Britanskim savetom) i odlazi u Lids (Leeds, United Kingdom), gde diplomira i stiče titulu „Master of Science”: Energy and Environment, odsek SPEME, University of Leeds.

Nakon završenih studija u Velikoj Britaniji, 2012. godine vraća se u Srbiju i počinje sa radom u Direkciji za izgradnju i uređenje grada Pančeva kao mašinski inženjer i koordinator projekta zelene gradnje. Paralelno sa svojim redovnim obavezama, u firmi se angažuje još i oko modernizacije IT sistema i edukacije kolega radi efikasnijeg korišćenja digitalnih alata.

Na poziv kolege sa studija 2014. godine odlazi u Narodnu Republiku Kinu i u Šangaju pokreće startup koji razvija veb platformu sa ciljem promocije održivog načina života (爱能递). Istovremeno se zapošljava u kompaniji „AirAware” koja se bavi monitoringom unutrašnjeg kvaliteta vazduha i kao tehnički direktor vodi razvojni tim programera na jednoj strani i operativni tim inženjera i tehničara koji se bavi implementacijom kompanijskog rešenja na terenu. Prelazi u SHHID Co., Ltd. (上海华尚投资发展有限公司) 2016. godine, gde kao jedini stranac u kompaniji radi kao stručni savetnik IT direktora i bavi se umrežavanjem svih poslovnih jedinica kompanije, razvojem aplikacija za interno i eksterno poslovanje.

Govori engleski jezik.

Vladimir Šarić, šef Кabineta

Bojana Nikolić, direktor Funkcije usluga

Mirjana Rafael, direktor Funkcije poštanske mreže

Milica Spasić, direktor Funkcije informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija i razvoja

Nataša Dimitrijević, direktor Funkcije pravnih poslova i upravljanja nepokretnostima

Jasmina Lopičić, direktor Funkcije finansija i ekonomskih poslova

Bojana Potežica, direktor Prateće funkcije interne revizije

Aleksandar Mijušković, direktor Prateće funkcije strategije i procene poslovnog rizika

Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Organizaciona šema Pošte Srbije

Za obavljanje poslova u okviru delatnosti Pošte Srbije, kojima se obezbeđuje uredno i neprekidno obavljanje poštanskog saobraćaja i obavljanje ostalih delatnosti utvrđenih Statutom Preduzeća, kao i funckionisanje Preduzeća kao jedinstvenog poslovnog i pravnog subjekta, utvrđeni su osnovni organizacioni delovi:

  • Кabinet direktora Preduzeća, funkcije i prateće funkcije;
  • Radne jedinice i regionalne radne jedinice.