Писмо

У кратким роковима, у сваки крај света.

Са Поштом, Ваше писмо стиже у сваки део света.

У жељи да Ваше пошиљке стижу у најудаљеније крајеве света сигурно и на време, Пошта Србије остварује сарадњу са овлашћеним поштанским операторима у иностранству.

Писмом се сматра свако писано саопштење у затвореном омоту или друга пошиљка која одговара условима за писмо у погледу димензија и масе, уколико и не садржи писано саопштење.

Максимална маса писма је 2 кг.

Димензије писма: збир дужине, ширине и висине – до 90 цм, с тим да највећа од три димензије може бити највише 60 цм. Најмање димензије писма су 9 x 14 цм.

Омот писма осигурава неповредивост садржине пошиљке у свим фазама преноса.

Пошиљке у међународном поштанском саобраћају пошиљалац предаје отворене како би запослени Поште, у присуству пошиљаоца, обавио контролу садржине пошиљке, у смислу прописа којима се уређује царинска и девизна контрола поштанских пошиљака. Уколико писмоносне пошиљке садрже царинску робу, обавезно се отпремају пошти царињења ради подношења на царински преглед. У пошти се ове пошиљке могу примити искључиво као регистроване писмоносне пошиљке. Пошиљалац је у обавези да попуни прописан број примерака обрасца „Царинска декларација” (CN 23) и образац „Царинска декларација“ (CN 22).

Како се адресује писмо за иностранство?

Правилним адресовањем обезбеђујете брзо и сигурно уручење.

Примери правилног адресовања

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга, другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу садрже:

  • писана саопштења;
  • јавне исправе, трговачку кореспонденцију, пословне књиге или робну, правну и финансијску документацију;
  • чекове, менице, обвезнице, акције, штедне књижице, платне картице које гласе на име и друге хартије од вредности;
  • књиге, новине и часописе чији су пошиљаоци физичка лица;
  • штампани материјал из области културе, просвете и науке или документацију која се шаље у складу са међународним споразумима;
  • документацију у вези са међународним конкурсима и лицитацијама;
  • телевизијске, филмске или на други начин снимљене вести, као и слике и програмске прилоге за индиректну емисију преко средстава јавног информисања;
  • до две картице за мобилне телефоне;
  • до два оригинална оптичка диска (CD, DVD и слично).

Приликом слања пошиљака у иностранство, потребно је да се информишете да ли су артикли које желите да пошаљете забрањени за увоз у одредишну или транзитну земљу.

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације