Тисковина

Писмоносна пошиљка за слање штампаних садржаја до 5 кг.

Тисковина садржи књиге, часописе и друге штампане садржаје.

Тисковина или штампана ствар је отворена писмоносна пошиљка која садржи књиге, новине, часописе и друге штампане садржаје који немају обележја личног дописивања. Одштампане су у више истоветних примерака на папиру, картону или другом материјалу.

Тисковина може садржати рачун, поруџбеницу, отпремницу, уплатницу, магнетни медиј, компакт диск и сл., који чине саставни део садржине пошиљке.

Димензије тисковине одговарају димензијама писма: збир дужине, ширине и висине – до 90 цм, с тим да највећа од три димензије може бити највише 60 цм. Најмање димензије писма су 9 x 14 цм.

Маса тисковине: до 5 кг у унутрашњем саобраћају.

Примери правилног адресовања

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга, другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Повезане услуге и информације