Дописница - Најчешћа питања

Дописница

Писмоносна пошиљка масе до 20г, без омота.

Електронски се могу пратити вредносно писмо и препоручена пошиљка. Систем за електронско праћење и лоцирање поштанских пошиљака омогућава кориснику да за одређене врсте регистрованих поштанских пошиљака добије информацију о статусу позивом Контакт центра на број 0700 100 300 или на сајту Поште.

Електронско праћење омогућено је на сајту Поште, на основу пријемног броја, односно „бар-кода” препоручене пошиљке.

Информације о статусу препоручене пошиљке такође се могу добити и позивањем Контакт центра на број 0700 100 300.

Корисник поштанских услуга идентитет доказује важећом личном исправом, што може бити:

 • лична карта;
 • пасош;
 • избегличка легитимација;
 • друге исправе издате од надлежног државног органа о којима се води службена евиденција и које садрже фотографију, регистарски број исправе, назив и место издаваоцa и личне податке (име и презиме);
 • страна путна исправа, национална лична карта страних држављана, путна исправа за странце и лична карта за странце издата од надлежног органа у Републици, као и друге исправе на основу којих се може утврдити идентитет њеног носиоца – страног држављанина, а које садрже фотографију.

Изузетно, као доказ идентитета може послужити и изјава сведока, уз потпис поред потписа примаоца, уз обавезу уношења података из личне исправе на основу које је утврђен идентитет сведока.

Поштанска пошиљка може имати само једну адресу пошиљаоца и једну адресу примаоца.

На адресној страни сваке пошиљке читко и јасно исписује се адреса примаоца, која садржи све податке за брзу и тачну отпрему и уручење.

Подаци у адреси морају бити назначени један испод другога следећим редом:

 • титула, име и презиме или назив примаоца;
 • улица и број, подброј, број стана или број поштанског прегратка или број и назив војне поште или ознака „пост-рестант”/„poste restante”/;
 • назив насељеног места (одредишта);
 • поштански број и назив одредишне поште;
 • поштански адресни код (ПАК). За пошиљке које су адресоване на „пост-рестант”, поштански преградак или на војну пошту, пошиљалац није у обавези да наведе поштански адресни код (ПАК) одредишне поште;
 • назив одредишне земље, у међународном поштанском саобраћају.

Најмање десна половина адресне стране пошиљке намењена је адреси примаоца, поштанске марке, отиске за франкирање и жигосање или за налепнице које их замењују. Адреса примаоца паралелна је са дужом страном пошиљке. Уколико је прималац подстанар, на адреси, поред имена и презимена примаоца, исписује се и име и презиме станодавца. У унутрашњем поштанском саобраћају адреса се исписује на српском језику, ћирилицом или латиницом и арапским бројевима. У међународном поштанском саобраћају, адреса примаоца се исписује латиницом и арапским бројевима. Адреса може бити исписана и писмом одредишне земље, уз услов да се назив одредишне земље мора исписати и латиницом.

Примери правилног адресовања

Паковање подразумева стављање садржине пошиљке у одговарајући омот, ради обезбеђења садржине. Паковање мора одговарати врсти, природи, садржини, облику, величини, маси и вредности пошиљке.

Пошиљалац је у обавези да упакује пошиљку тако да заштити њен садржај, запослене који обављају прераду пошиљака, друге пошиљке и поштанску опрему. Све пошиљке морају бити упаковане, осим оних којима због њихове садржине, паковање није потребно (сандук, буре, комади дрвета и сл.).

Пошиљалац је дужан да сваку пошиљку чији облик дозвољава, односно чија амбалажа не обезбеђује пуну сигурност садржаја пошиљке у фазама обављања поштанских услуга, повеже унакрсно канапом, чија јачина одговара маси пошиљке.

У случају да пошиљалац предаје пошиљку која не испуњава услове у погледу паковања и затварања, дужан је да неправилности отклони, у супротном запослени може одбити пријем исте.

Пријем пошиљака обавља се:

 • у поштама (за све врсте поштанских пошиљака);
 • убацивањем у поштанске и збирне поштанске сандучиће (примају се само нерегистроване писмоносне пошиљке);
 • на адреси пошиљаоца (примају се оне врсте пошиљака чији је пријем Пошта прописала посебним актом, а по закљученом уговору са корисником).

Уручење подразумева предају пошиљака примаоцу или овлашћеном лицу на означеној адреси (достава), односно предају пошиљака примаоцу или овлашћеном лицу у просторијама поште (испорука), убацивањем у кућни или збирни сандучић. Нерегистроване писмоносне пошиљке могу се уручивати убацивањем у кућне сандучиће, а регистроване писмоносне пошиљке уручују се уз потврђење пријема потписом примаоца/овлашћеног лица на одговарајућем поштанском документу. У случају неуспеле доставе регистроване писмоносне пошиљке, примаоцу се оставља извештај о приспећу пошиљке са обавештењем у којој пошти и у ком року може подићи пошиљку.

Поштанске пошиљке, осим судских писама, чувају се у пошти 20 (двадесет) дана, осим у следећим случајевима:

 • 5 (пет) радних дана - за поштанске пошиљке за примаоце који користе поштански преградaк;
 • 30 (тридесет) дана - за поштанске пошиљке адресоване на пост рестант;

Рокови за чување поштанских пошиљака теку од наредног дана од дана остављања извештаја о приспећу пошиљака, односно од дана приспећа за пошиљке које гласе на пост рестант и кориснике поштанских преградака.

Рокови утврђени овим чланом примењују се уколико Пошта са пошиљаоцем није уговорила другачије рокове чувања.

Пошта мора да прими натраг погрешно уручене пошиљке. Пошта враћа лицу које је пошиљку примило целокупни износ које је евентуално наплатило од њега приликом уручења. Погрешно уручене пошиљке, пошта је дужна да прими, иако су отворене. За враћене отворене пошиљке, Пошта сачињава записник о неисправности пошиљке. Запослени на терену може примити већ уручене пошиљке на адреси примаоца, само уколико су биле погрешно уручене и уколико се враћају неотворене.

Корисник може да поднесе рекламацију у унутрашњем поштанском саобраћају у року од 60 дана рачунајући од наредног дана од дана предаје пошиљке, а у међународном поштанском саобраћају у року од 6 месеци рачунајући од наредног дана од дана предаје пошиљке (у случају губитака, прекорачења рока и неизвршења услуге). Уколико не поднесе рекламацију у предвиђеном року, губи право на новчану накнаду.

Корисник може да поднесе рекламацију у случају оштећења или умањења садржине поштанске пошиљке најкасније наредног радног дана, а у року од 60 дана од дана уручења пошиљке може поднети Захтев за накнаду штете. Ако корисник не поднесе рекламацију у прописаном року, губи право на накнаду штете.

Када се рекламација односи на регистроване пошиљке, пошиљалац или овлашћено лице покреће потражни поступак у било којој пошти. На основу увида у потврду о пријему пошиљке, коју је пошиљалац у обавези да поднесе на увид и података које даје у разговору са запосленим, запослени у пошти апликативно попуњава образац „Потражница”, који потом штампа, подноси кориснику на увид, ради утврђивања тачности унетих података, и који корисник потписује, када је сагласан са унетим подацима. За нерегистроване пошиљке није могуће покренути потражни поступак.

Поштански оператор је дужан да се изјасни у року од 8 дана, од дана пријема рекламације у унутрашњем поштанском саобраћају, а у међународном поштанском саобраћају у року од два месеца.

Приоритетно писмо је нерегистровано писмо у унутрашњем поштанском саобраћају које се отпрема најбржим путем до одредишта и уручује редовном доставом.

Повезане услуге и информације