Дописница - Рокови

Дописница

Писмоносна пошиљка масе до 20г, без омота.

Под роковима за уручење поштанских пошиљака, подразумева се време од пријема пошиљке до уручења примаоцу. Пошта је у обавези да све примљене поштанске пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају уручи у најкраћем року, а најкасније у року од 5 (пет) радних дана не рачунајући дан пријема.

У рокове за уручење поштанских пошиљака из домена универзалне поштанске услуге не рачунају се: дан пријема, дани када пошта не ради или када не врши доставу односно испоруку пошиљака и дани државних и верских празника који се празнују у Републици Србији.

Такође, у рокове се не рачуна и време кашњења због непотпуне и нетачне адресе примаоца, због више силе или застоја у саобраћају насталог без кривице Пошта.

Ако је пошиљка примљена после последње отпреме пошиљака из поште, рокови за уручење се продужавају за један радни дан, о чему се приликом пријема одмах обавештава пошиљалац.

Уколико је примаоцу остављен извештај о приспећу пошиљке пре истека рока за уручење пошиљке, сматра се да је Пошта испунила своју обавезу и пошиљку уручила у прописаном року.

Пронађите пошту

Повезане услуге и информације