Текући рачуни грађана и исплата штедње

Услуга за Банку Поштанска штедионица а.д.:

Израда ванредног извештаја о стању на текућем рачуну код Банке Поштанска штедионица а.д. износи 30,00 динара.

Услуге су ослобођене од плаћања ПДВ-а на основу члана 25. став 6. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС, број 84/04)

Преглед накнада за уплату и исплату готовине са текућих рачуна корисника – физичких лица клијената банака:

за Банку Поштанска штедионица а.д. Београд обавља се без накнаде.

Повезане услуге и информације