Тисковина

Пошаљите до 2 кг штампаног материјала Вашим корисницима у иностранство.

Пошаљите до 2 кг штампаног садржаја у иностранство.

Тисковина или штампана ствар је отворена писмоносна пошиљка која садржи књиге, новине, часописе и друге штампане садржаје без обележја личног дописивања. Садржаји се штампају у више истоветних примерака на папиру, картону или другом материјалу.

Тисковина може садржати рачун, поруџбеницу, отпремницу, уплатницу, магнетни медиј, компакт диск и сл., који чине саставни део садржине пошиљке.

Маса тисковине за иностранство може износити и до 5 кг, под условом да поштански оператор одредишне земље прихвата пошиљке те масе.

Димензије тисковине одговарају димензијама писма: збир дужине, ширине и висине – до 90 цм, с тим да највећа од три димензије може бити највише 60 цм. Најмање димензије писма су 9 x 14 цм.

Примери правилног адресовања

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, осим животиња чији је пренос одређен посебним условима за обављање поштанских услуга, другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима.

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације