ПостПак – откупни пакет за регион

За једноставнији пласман Ваше робе у региону.

Уз закључен уговор, обезбеђен је поједностављен поступак и смањени трошкови извоза.

Пошаљите откупни пакет примаоцима у земље региона – Босну и Херцеговину и Црну Гору.

Ми Вам нудимо:

 • приступачне цене;
 • поједностављен поступак извоза;
 • могућност наплате поузећем.

ПостПак пакети су регистроване откупне поштанске пошиљке, са или без означене вредности, паковане на прописан начин, које садрже робу и друге предмете, а гласе за примаоце физичка лица.

Максимална дозвољена маса ПостПак пошиљака je 30 кг.

Максимална означена вредност и откупни износ је 999 евра по једној пошиљци/рачуну за истог примаоца.

Контакт мобилног телефона примаоца и пошиљаоца обавезно је уписати на обрасцу CP-72 – Извозни царински лист, који прати пакет од пријема до уручења.

Информације у вези са царинском процедуром и потребном документацијом, могу се добити позивањем броја поште царињења у Београду, Новом Саду или Нишу.

Електронско праћење статуса пошиљке омогућено је на сајту Поште.

Предности

 • Једноставност – ПостПак пошиљке могу се предати на шалтеру сваке поште у Србији;
 • за правна лица, уз закључен уговор обезбеђен је поједностављен поступак и смањени трошкови извоза – уз образац CP-72 – Извозни царински лист и два примерка рачуна;
 • не постоји ограничење у погледу учесталости слања пакета;
 • поједностављен пласман робе у региону, уз смањење трошкова извоза;
 • сви пакети су откупни и преносе се авионски за све земље, осим за Републику Српску;
 • електронски пренос откупног износa.

Наплата ПостПак откупних пошиљака

 • За наплату откупнине за ПостПак пошиљкe користи се откупна упутница ПостКеш – Међународни пренос новца;
 • за уручене ПостПак пошиљке, Пошта преноси средства на текући рачун правног лица/предузетника у динарској противвредности назначеног откупног износа, по куповном курсу који примењује Пошта на дан приспећа откупне упутнице у систем Поште;
 • курсна листа коју примењује Пошта доступна је у поштама и на сајту Поште;
 • пренос наплаћених средстава обавља се по уговореној динамици;
 • за пренета средства Пошта пошиљаоцу пошиљака доставља одговарајућу спецификацију.

Посебне услуге

Пакет са означеном вредношћу и откупнином

Означена вредност и откупнина треба да одговара стварној вредности пошиљке. Вредност и откупнина се означавају у еврима, бројкама и словима на пакету и на обрасцу CP-72 који прати пакет.

Услуге по захтеву пошиљаоцa за услугу ПостПак

Услуге по службеној дужности за услугу ПостПак

Забрањени садржаји

Списак земаља, максималне дозвољене масе и означене вредности

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

Повезане услуге и информације