Мали пакет - О услузи

Мали пакет

Намењен слању робе и предмета масе до 2 кг у иностранство.

Са Поштом, Ваш мали пакет са робом стиже у сваки крај света.

Мали пакет је писмоносна пошиљка у међународном поштанском саобраћају која садржи робу и друге предмете. У мали пакет је дозвољено ставити и сваки други документ који има карактер актуелног и личног дописивања, с тим да је адресован на примаоца малог пакета и да га шаље пошиљалац који је наведен на малом пакету. Под наведеним условима мали пакети могу да садрже тонске, видео и остале електронске записе и сл. У мали пакет је дозвољено стављати попис садржине, техничке услове, цену робе и адресу пошиљаоца и примаоца.

Димензије малог пакета: збир дужине, ширине и висине – до 90 цм, с тим да највећа од три димензије може бити највише 60 цм. Најмање димензије малог пакета су 10,5 x 14,8 цм.

Уколико је мали пакет у облику ваљка, димензије су следеће: збир дужине и два пречника може бити највише 104 цм, с тим да највећа од тих димензија може бити до 90 цм. Збир дужине и два пречника може бити најмање 17 цм, с тим да дужина малог пакета може бити најмање 10 цм.

Мали пакет може бити масе до 2 кг.

Омот и паковање малих пакета морају бити обезбеђени тако да осигурају неповредивост садржине пошиљке у току преноса и уручења.

Мале пакете пошиљалац предаје отворене како би запослени Поште, у присуству пошиљаоца, обавио контролу садржине пошиљке, у смислу прописа којима се уређује царинска и девизна контрола поштанских пошиљака.

Сви мали пакети се отпремају пошти царињења ради подношења на царински преглед. У пошти се ове пошиљке могу примити као нерегистровани или препоручени мали пакети. Мале пакете прати прописан број примерака обрасца „Царинска декларација” (CN 23) и образац „Царинска декларација” (CN 22).

Примери правилног адресовања.

Стандарди доставе приоритетних писмоносних пошиљака.

Писмоносне пошиљке које не подлежу царинском прегледу садрже:

  • писана саопштења;
  • јавне исправе, трговачку кореспонденцију, пословне књиге или робну, правну и финансијску документацију;
  • чекове, менице, обвезнице, акције, штедне књижице, платне картице које гласе на име и друге хартије од вредности;
  • књиге, новине и часописе чији су пошиљаоци физичка лица;
  • штампани материјал из области културе, просвете и науке или документацију која се шаље у складу са међународним споразумима;
  • документацију у вези са међународним конкурсима и лицитацијама;
  • телевизијске, филмске или на други начин снимљене вести, као и слике и програмске прилоге за индиректну емисију преко средстава јавног информисања;
  • до две картице за мобилне телефоне;
  • до два оригинална оптичка диска (CD, DVD и слично).

Шта је забрањено слати у пошиљкама?

Поштанске пошиљке не смеју да садрже: опасне и штетне материје, предмете чији пренос угрожава здравље и живот људи и друге поштанске пошиљке, опојне дроге, осим када су прималац и пошиљалац законом овлашћени за промет дрогом, живе животиње, новац, кованице, новчанице, друге хартије од вредности, племените метале и вредне комаде накита, осим у вредносним пошиљкама и другу робу и предмете чији је пренос забрањен законом и другим прописима. 

Приликом слања пошиљака у иностранство, потребно је да се информишете да ли су артикли које желите да пошаљете забрањени за увоз у одредишну или транзитну земљу.

Списак забрањених артикала за увоз или транзит кроз одређену земљу

 

Повезане услуге и информације