Tiskovina

Pošaljite do 2 kg štampanog sadržaja primaocu u inostranstvo.

Slanje štampanih sadržaja ukupne mase do 2 kg u inostranstvo.

Tiskovina ili štampana stvar je otvorena pismonosna pošiljka koja sadrži knjige, novine, časopise i druge štampane sadržaje bez obeležja ličnog dopisivanja. Sadržaji su odštampani u više istovetnih primeraka na papiru, kartonu ili drugom materijalu.

Tiskovina može sadržati račun, porudžbenicu, otpremnicu, uplatnicu, magnetni medij, kompakt disk i sl., koji čine sastavni deo sadržine pošiljke.

Masa tiskovine za inostranstvo može iznositi do 2 kg. Izuzetno, tiskovina za inostranstvo može biti mase do 5 kg, pod uslovom da poštanski operator odredišne zemlje prihvata pošiljke te mase.

Dimenzije tiskovine odgovaraju dimenzijama pisma: zbir dužine, širine i visine – do 90 cm, s tim da najveća od tri dimenzije može biti najviše 60 cm. Najmanje dimenzije pisma su 9 x 14 cm.

Primeri pravilnog adresovanja

Standardi dostave prioritetnih pismonosnih pošiljaka

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, osim životinja čiji je prenos određen posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga, drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima

Pismonosne pošiljke koje ne podležu carinskom pregledu

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

Povezane usluge i informacije