Slanje telegrama u Srbiji

Prenos telegrama obavlja se na teritoriji cele Srbije.

Telegram možete predati u pošti ili saopštiti telefonom.

Telegram je pisano saopštenje  koje korisnik može predati u pošti ili saopštiti telefonom.

Za slanje telegrama sa fiksnog telefona operatora „Telekom Srbija”, pozovite 1961.

Napomena

Slanje telegrama telefonom omogućeno je isključivo pozivom sa fiksnog broja registrovanog kod operatora „Telekom Srbija”.

Za sada nije omogućeno slanje telegrama pozivanjem sa fiksnih brojeva drugih operatora, kao ni pozivanjem iz bilo koje mobilne mreže.

Telegram može da sadrži maksimalno 800 karaktera (slova, brojevi i znaci, uključujući i razmake). Ukoliko se predaje u pošti, telegram mora biti ispisan ćirilicom ili latinicom, jasno i čitko.

Adresa primaoca mora da sadrži sve potrebne elemente koji nedvosmisleno određuju primaoca i omogućavaju brzo i pravilno uručenje.

Zabranjen je prijem telegrama čiji se sadržaj odnosi na nasilno rušenje ustavnog poretka, izazivanje nacionalne, rasne, verske i druge netrpeljivosti ili mržnje, kao ni onaj koji je usmeren protiv čovečnosti i međunarodnog prava, života i tela, časti i ugleda i opšte bezbednosti i imovine.

Elektronsko praćenje telegrama omogućeno je na sajtu Pošte.

Informacije o statusu telegrama takođe se mogu dobiti pozivanjem Kontakt centra na 0700 100 300 ili slanjem SMS poruke na broj 2377, u formatu: TGSTA_jedinstveni broj telegrama.

Povezane usluge i informacije