Punomoćje za uručenje poštanskih pošiljaka - Opšte odredbe

Punomoćje za uručenje poštanskih pošiljaka

Punomoćje se može izdati za uručenje svih pošiljaka, za pojedine vrste poštanskih pošiljaka ili za pojedinačnu pošiljku.

U pošti se prihvata punomoćje:

  • overeno od strane javnog beležnika i drugih nadležnih organa;
  • dato na poštanskom obrascu „Punomoć“ (obrazac P-71).

Preuzmite poštanski obrazac „Punomoć“ (obrazac P-71).

Punomoćje mora sadržati ime i prezime davaoca punomoćja, broj važeće lične isprave davaoca punomoćja, svojeručni potpis davaoca punomoćja, ime, prezime i broj važeće lične isprave lica koje se opunomoćuje (u daljem tekstu: punomoćnik), sadržaj ovlašćenja koji se odnosi na obim datog ovlašćenja i vremenski period važenja ukoliko se ne odnosi na konkretnu pošiljku.

Jedan primerak punomoćja obavezno se deponuje u pošti, a prijem i evidentiranje punomoćja se naplaćuje po cenovniku.

Punomoćje koje se izdaje na obrascu „Punomoć“ (obrazac P-71), potrebno je sačiniti u dva ili više istovetnih primeraka, u zavisnosti od broja punomoćnika. Jedan primerak tog punomoćja deponuje se u pošti u kojoj je punomoćje izdato, a svaki punomoćnik zadržava primerak za sebe. Broj punomoćnika nije ograničen.

Kada se punomoćje izdaje u pošti, na obrascu „Punomoć“ (obrazac P-71), nije neophodno prisustvo punomoćnika. Davalac punomoćja će zaposlenom u pošti dati neophodne podatke punomoćnika (ime i prezime, registarski broj identifikacionog dokumenta, odnosno važeće lične isprave punomoćnika), koji će biti upisani u obrazac punomoćja, pored imena i prezimena punomoćnika. Punomoćniku se jedan primerak punomoćja uručuje prilikom realizacije usluge po tom punomoćju, a nakon dokazivanja identiteta punomoćnika.

Punomoćnik je, prilikom dolaska u poštu, u cilju realizacije usluge po punomoćju, u obavezi da dokaže svoj identitet na osnovu važeće lične isprave, čiji je registarski broj naveden u punomoćju.

Ukoliko je davalac punomoćja nepismen ili zbog telesnih nedostataka ili drugih razloga ne može da stavi svoj potpis na „Punomoć“, davanje punomoći potvrdiće svojim potpisom svedok, a zaposleni u pošti će u tom slučaju na „Punomoć“ upisati podatke iz lične isprave davaoca punomoćja i svedoka.

Punomoćje se ne može izdati licu koje nema poslovnu sposobnost, licu koje je nepismeno ili se ne može potpisati.

Ukoliko korisnik poštanskog pregratka opunomoći jedno ili više lica za preuzimanje pošiljaka iz poštanskog pregratka, punomoćje se po pravilu, izdaje za uručenje svih vrsta pošiljaka.

Punomoćje dato na poštanskom obrascu „Punomoć“ (obrazac P-71) važi do roka koji je u njemu naznačen, a najduže do isteka kalendarske godine u kojoj je izdato, ukoliko nije nastupio neki od drugih zakonom propisanik razloga za otkaz punomoćja pre roka koji je u njemu naznačen, u kom slučaju davalac punomoćja mora deponovati nova punomoćja, čiji se prijem i evidentiranje, takođe, naplaćuju po cenovniku.

Punomoćje overeno od strane nadležnih organa i službi važi za vreme koje je u njemu označeno.

Punomoćje prestaje da važi istekom roka na koje je izdato, opozivom od strane davaoca punomoćja, smrću davaoca punomoćja ili punomoćnika, postavljanjem staratelja davaocu punomoćja, odnosno iz drugih razloga propisanih zakonom.

Ukolikoje davalac punomoćja jednim punomoćjem opunomoćio dva ili više lica, a želi da promeniili opozovenekog od tih lica, dužan je da opozove to punomoćjeu celostii deponuje novo punomoćje.

Ukoliko davalac punomoćja opozove izdato punomoćje, dužan je da o tome pisanim putem obavesti poštu kod koje je punomoćje deponovao.

U slučaju gubitka punomoćja, punomoćnik je dužan da pisanim putem obavesti poštu kod koje je primao pošiljke. Na isti način dužan je da postupi i davalac punomoćja, ukoliko je o gubitku punomoćja obavešten od strane punomoćnika. Davalac punomoćja, u tom slučaju, daje punomoćniku novo punomoćje, ukoliko to i dalje želi.

Povezane usluge i informacije