Informaciono-komunikaciona podrška poslovanju Pošte

Informaciono-komunikaciona podrška poslovanju Pošte

Pošta Srbije je dostigla visok nivo kvaliteta u domenu izgradnje informaciono-komunikacione strukture za internu podršku poslovanju, koji se prvenstveno ogleda u implementaciji rešenja u službi svakodnevnog pružanja usluga, kao i neometanog i efikasnog funkcionisanja čitavog sistema. Ovi servisi trenutno nisu dostupni eksternim korisnicima.

IKT infrastruktura

PostNET je interna informaciono-komunikaciona mreža Pošte, koja automatizuje rad preko 1500 pošta, povezuje sve poslovnice, šaltere i poslovne zgrade u sedištima radnih jedinica, čime se ujedno na teritoriji države veliki broj elemenata povezuje u jedinstven sistem.

PostNET obezbeđuje prenos podataka: za potrebe sistema Pošte, onlajn transakcija na šalterima, internet korisnika Pošta NET-a, kao i prenos podataka za potrebe eUprave i trećih lica.

Strateška čvorišta PostNET mreže smeštena su u telekomunikacionim centrima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, povezana redundantnim linkovima, sa direktnim pristupom Internetu. Komunikaciona oprema u potpunosti je pod administracijom CISCO stručnjaka Pošte.

Sistem je baziran na IP/MPLS tehnologiji, koja omogućava različite klase saobraćaja, kreiranje virtuelnih privatnih mreža i mehanizama koji obezbeđuju kvalitet servisa.

Informatizacija poslovanja

Informatizacija i informatička podrška poslovanju Pošte obuhvata veliki broj aplikativnih rešenja, među kojima posebno treba izdvojiti PostTIS – informacioni sistem koji se koristi kao aplikativna podrška osnovnoj delatnosti Pošte u sledećim segmentima rada:

  • pošiljke – prijem, predaja, uručenje, track&trace, aplikacija Veb-ekspres (Web Express);
  • novčano poslovanje – blagajna, naplata računa, banke, platni promet;
  • elektronska saopštenja – telegram, uputnica, Keš ekspres;
  • trgovina – nabavka, distribucija, prodaja;
  • biznis servis – kataloška prodaja, dopunske poštanske usluge, Veb-šop (Web Shop);
  • Kontakt centar – Post-ekspres, telegrami, uputnice;
  • reklamacioni postupak;
  • centralizovana administracija i monitoring.

Integracija poslovanja

U Poštu je 2008. godine uveden ERP (Enterprise Resource Planning) sistem, SAP.

U periodu nakon toga, u saradnji sa SAP konsultantima, informatičari iz Pošte implementirali su PostSAP – integrisani informacioni sistem za upravljanje korporativnim resursima Pošte.

Pošta je prvi javni poštanski operator u jugoistočnoj Evropi sa implementiranim SAP rešenjem u poslovanju, koje se primenjuje kroz funkcionalne module u sledećim segmentima: finansijsko knjigovodstvo i operativa (FI), upravljanje nabavkama i praćenje zaliha (MM), finansijska analiza i planiranje (CO), finansijsko praćenje i evidentiranje investicija (IM), upravljanje budžetom (FM), održavanje osnovnih sredstava (PM) i obeležavanje osnovnih sredstava bar-kodovima i poslovna inteligencija (BI).

Povezane usluge i informacije