Pismo - O usluzi

Pismo

Brzo, sigurno i pouzdano, sa Poštom, Vaše poslovne pošiljke stižu u sve delove sveta.

Brzina, sigurnost i pouzdanost za Vaše poslovne pošiljke.

Pismom se smatra svako pisano saopštenje u zatvorenom omotu ili druga pošiljka koja odgovara uslovima za pismo u pogledu dimenzija i mase, ukoliko i ne sadrži pisano saopštenje.

Maksimalna masa pisma je 2 kg.

Dimenzije pisma: zbir dužine, širine i visine – do 90 cm, s tim da najveća od tri dimenzije može biti najviše 60 cm. Najmanje dimenzije pisma su 9 x 14 cm.

Ukoliko je pismo u obliku valjka, dimenzije pisma su: zbir dužine i dva prečnika može biti najviše 104 cm, s tim da najveća od tih dimenzija može biti do 90 cm. Zbir dužine i dva prečnika može biti najmanje 17 cm, s tim da dužina pisma može biti najmanje 10 cm.

U otvorenom omotu može se primiti pismonosna pošiljka koja sadrži čestitku ili razglednicu.

Pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju pošiljalac predaje otvorene kako bi zaposleni Pošte, u prisustvu pošiljaoca,obavio kontrolu sadržine pošiljke, u smislu propisa kojima se uređuje carinska i devizna kontrola poštanskih pošiljaka. Ukoliko pismonosne pošiljke sadrže carinsku robu, obavezno se otpremaju pošti carinjenja radi podnošenja na carinski pregled. U pošti se ove pošiljke mogu primiti kao vrednosna pisma ili mali paketi.

Primeri pravilnog adresovanja

Standardi dostave prioritetnih pismonosnih pošiljaka

Pismonosne pošiljke koje ne podležu carinskom pregledu sadrže:

  • pisana saopštenja;
  • javne isprave, trgovačku korespondenciju, poslovne knjige ili robnu, pravnu i finansijsku dokumentaciju;
  • čekove, menice, obveznice, akcije, štedne knjižice, platne kartice koje glase na ime i druge hartije od vrednosti;
  • knjige, novine i časopise čiji su pošiljaoci fizička lica;
  • štampani materijal iz oblasti kulture, prosvete i nauke ili dokumentaciju koja se šalje u skladu sa međunarodnim sporazumima;
  • dokumentaciju u vezi sa međunarodnim konkursima i licitacijama;
  • televizijske, filmske ili na drugi način snimljene vesti, kao i slike i programske priloge za indirektnu emisiju preko sredstava javnog informisanja;
  • do dve kartice za mobilne telefone;
  • do dva originalna optička diska (CD, DVD i slično).

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Prilikom slanja pošiljaka u inostranstvo, potrebno je da se informišete da li su artikli koje želite da pošaljete zabranjeni za uvoz u odredišnu ili tranzitnu zemlju.

Spisak zabranjenih artikala za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju

Povezane usluge i informacije