Usluga usklađivanja adresnih podataka sa adresnim sistemom Pošte - O usluzi

Usluga usklađivanja adresnih podataka sa adresnim sistemom Pošte

Kontinuirano ažuriranje i konstantan kvalitet adresnih podataka.

Najefikasniji način da pravna lica obezbede konstantan kvalitet adresnih podataka i ispune obavezu adresovanja pošiljaka prema propisanim standardima, jeste da usklade svoju bazu adresnih podataka sa adresnim sistemom Pošte Srbije.

Pošta je zbog toga kreirala posebne usluge za pravna lica.

Evidentiranje i održavanje adresnih podataka

Usluga podrazumeva preuzimanje baze adresnih podataka od korisnika, proveru njihove ispravnosti i usaglašavanje sa adresnim sistemom Pošte.

Za adresni podatak korisnika opredeljuje se odgovarajući zvanični naziv opštine, naseljenog mesta i ulice i generišu: dostavna pošta, dostavni rejon i poštanski adresni kod – PAK.

Nakon toga, pravnom licu se dostavlja dopunjena baza adresnih podataka usklađenih sa adresnim sistemom Pošte.

Održavanje adresnog sistema korisnika

Kompanije za koje Pošta obavlja usklađivanje adresne baze sa sopstvenim adresnim sistemom, direktno postaju korisnici usluge kontinuiranog ažuriranja adresnih podataka. Podaci se ažuriraju u skladu sa promenama na terenu: izmena naziva ulica, dostavnih pošta i dr.

Samostalno usklađivanje baze adresnih podataka

Svi korisnici koji žele da samostalno dopune adresnu bazu informacijama o dostavnoj pošti, rejonu i PAK-u, mogu koristiti PAK pretraživač na sajtu Pošte.

Prednosti pravilnog adresovanja za korisnike

Prednosti pravilnog adresovanja pošiljaka i primene PAK-a u poslovanju su:

  • tačnost i ažurnost adresnih podataka;
  • precizno usmeravanje i uručenje pošiljaka u propisanom roku;
  • efikasno upravljanje bazama adresnih podataka;
  • smanjenje broja neuručenih pošiljaka;
  • viša satisfakcija korisnika.

Povezane usluge i informacije