Rukovanje poštanskim pošiljkama - O usluzi

Rukovanje poštanskim pošiljkama

Posebne usluge garantuju poseban postupak sa pošiljkama u toku prenosa.

Pod rukovanjem poštanskim pošiljkama podrazumevaju se usluge u okviru kojih pošiljalac prilikom predaje pošiljke zahteva poseban postupak sa pošiljkom u svim ili pojedinim fazama obavljanja poštanskih usluga. Ovakve pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju imaju registrovan broj prijema.

Na svim registrovanim pošiljkama pošiljalac je u obavezi da naznači svoju adresu, osim na pošiljkama na kojima je naznačeno „za konkurs“, „za licitaciju“ i sl.

Sudsko pismo

Pismo koje sadrži sudska i pismena u upravnom i prekršajnom postupku, kao što su pozivi, rešenja, odluke, zaključci i drugi službeni spisi koje šalju sudovi, javna tužilaštva, organi za prekršaje, vojne ustanove i drugi državni organi kada postupaju u navedenim postupcima. Sudska pisma se predaju, po pravilu, kao preporučene pošiljke sa povratnicom i ne mogu biti adresovana na „post-restant”, izuzev u slučaju naloga suda. Uručuju se u skladu sa posebnim aktom Pošte kojim se uređuje uručenje tih pisama.

Preporučena pismonosna pošiljka

Registrovana pošiljka, bez označene vrednosti, za koju se pošiljaocu izdaje potvrda o prijemu, a primaocu uručuje uz potvrđenje prijema.

Preporučene pošiljke u gornjem delu adresne strane imaju prijemni broj sa oznakom „R” i bar kodom. Praćenje statusa obavlja se na osnovu prijemnog broja na korporativnom sajtu, u delu Pratite status pošiljke ili pozivom Kontakt centra na broj 0700 100 300.

Sve pismonosne pošiljke, osim adresovane direktne pošte, mogu se predati kao preporučene. U preporučenim pošiljkama nije dozvoljeno slati novac, hartije od vrednosti i druge dragocene predmete.

Prilikom predaje preporučene pošiljke, pošiljalac uz to rukovanje može zahtevati i sledeće usluge: slanje registrovane pošiljke sa povratnicom i uručenje pošiljke sa oznakom „Lično“.

Vrednosno pismo (pismonosna pošiljka sa označenom vrednošću)

Koristi se za slanje vrednih predmeta, dokumenata i hartija od vrednosti.

Vrednosno pismo je registrovana pismonosna pošiljka, osigurana do visine označene vrednosti od strane pošiljaoca, koja mora odgovarati stvarnoj vrednosti pošiljke, odnosno značaju pošiljke za pošiljaoca, ali je dozvoljeno označiti i deo te vrednosti.

Prilikom predaje pošiljke sa označenom vrednošću, pošiljalac uz to rukovanje  može zahtevati i sledeće usluge: slanje registrovane pošiljke sa povratnicom, sa otkupninom, uručenje pošiljke sa oznakom „Lično“ i Elektronsku potvrdu o uručenju pošiljke - SMS poruka.

Otkupno pismo (otkupna pismonosna pošiljka)

Registrovana pismonosna pošiljka sa označenom vrednošću, koja se uručuje primaocu uz obaveznu prethodnu naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljaoca.

Šta je zabranjeno slati u pošiljkama?

Poštanske pošiljke ne smeju da sadrže: opasne i štetne materije, predmete čiji prenos ugrožava zdravlje i život ljudi i druge poštanske pošiljke, opojne droge, osim kada su primalac i pošiljalac zakonom ovlašćeni za promet drogom, žive životinje, novac, kovanice, novčanice, druge hartije od vrednosti, plemenite metale i vredne komade nakita, osim u vrednosnim pošiljkama i drugu robu i predmete čiji je prenos zabranjen zakonom i drugim propisima.

Primeri pravilnog adresovanja

Povezane usluge i informacije