Posebne usluge - O usluzi

Posebne usluge

Sadržaj telegrama moguće je saopštiti telefonom.

Uručenje telegrama na luksuznom obrascu

Prilikom saopštavanja sadržaja ili predaje telegrama, pošiljalac može zahtevati da se telegram primaocu uruči na luksuznom obrascu.

Galerija luksuznih telegrama

Saopštavanje sadržaja telegrama telefonom

Pošiljalac može zahtevati da se telegram primaocu saopšti telefonom, pod uslovom da se u adresi primaoca naznači broj telefona.

Više informacija slanju telegrama u Srbiji

Više informacija o uslugama po zahtevu

Povezane usluge i informacije