Express Mail Service (EMS) - O usluzi

Express Mail Service (EMS)

Brzi prenos pošiljaka za biznis korisnike u preko 60 zemalja.

Post-ekspres, Vaš saradnik za uspeh.

EMS pošiljke su registrovane poštanske pošiljke bez označene vrednosti i bez posebnih usluga, mase do 30 kg.

EMS pošiljke u međunarodnom saobraćaju mogu sadržati: dokumenta, robu, druge predmete, osim onih za koje važe zabrane Svetskog Poštanskog saveza i zakonodavstava pojedinih zemalja.

Prijem EMS pošiljaka:

Spisak zemalja za slanje EMS pošiljaka

Pratite status EMS pošiljaka elektronski na track&trace, preko Track&Trace sistema dostavnih operatora, ili pozivanjem Kontakt centra na 0800 100 808 i 011 3 607 607, radnim danima od 8 do 18 časova i subotom od 8 do 15 časova.

Zabranjeni sadržaji

Proverite detaljne informacije o zabranjenim sadržajima za uvoz ili tranzit kroz određenu zemlju.

Šta sve možete poslati u EMS pošiljci

EMS pošiljkama šalju se dokumenta, roba i drugi predmeti, osim onih za koje važe zabrane Svetskog poštanskog saveza i zakonodavstava pojedinih zemalja.

Više informacija

Dokumenta

Pozivanjem brojeva 011 3607 607 ili 0800 100 808, dokumenta se mogu poslati sa željene adrese iz sledećih mesta u Srbiji, ukoliko je masa pošiljke do 0,5 kg, ili predajom na šalterima pošta.

Više informacija o EMS pošiljkama i pravilno popunjenim dokumentima

Roba u formi poklona

Ukoliko želite da  pošaljete poklon, uz pošiljku je neophodno da priložite popunjenu EMS adresnicu, kao i odgovarajući broj primeraka obazaca Carinska deklaracija (CN 23) ukoliko šaljete više od četiri artikla u pošiljci. Takođe, potrebno je da priložite  Profakturu i  Izjavu, na memorandumu pošiljaoca, naslovljenu na „Carinarnica Beograd“ (Novi Sad ili Niš), Carinska ispostava Pošta Beograd (Pošta Novi Sad ili Pošta Niš), u zavisnosti od teritorijalne pripadnosti mesta iz koga se pošiljka šalje nadležnoj pošti carinjenja. Ukoliko pravno lice ne koristi pečat u svom poslovanju, nije potrebna overa pečatom na ovom dokumentu.

Uzorci i reklamni materijal

Ukoliko želite da pošaljete uzorke ili reklamni materijal, neophodno je da uz pošiljku priložite i sledeću dokumentaciju:

  • izjavu za izvoz reklamnog materijala i uzoraka, na memorandumu pošiljaoca, naslovljenu na „Carinarnica Beograd“ (Novi Sad ili Niš), Carinska ispostava Pošta Beograd (Pošta Novi Sad ili Pošta Niš), u zavisnosti od teritorijalne pripadnosti mesta iz koga se pošiljka šalje nadležnoj pošti carinjenja. Ukoliko pravno lice ne koristi pečat u svom poslovanju, nije potrebna overa pečatom na ovom dokumentu;
  • profakturu sa deklarativnim iznosom robe, na memorandumu pošiljaoca;
  • odgovarajući broj primeraka obrasca Carinska deklaracija (CN23), ukoliko šaljete više od četiri artikla u pošiljci.

Roba komercijalnog karaktera

Ukoliko želite da pošaljete pošiljku koja sadrži robu komercijalnog karaktera (roba namenjena daljoj prodaji)“ neophodna su i sledeća dokumenta:

  • jedinstvena carinska isprava (JCI obrazac) ‒ uz posredovanje špedicije;
  • odgovarajući broj primeraka obrasca Carinska deklaracija (CN23), ukoliko šaljete više od četiri artikla u pošiljci.

Napomena: Carinsku deklaraciju (CN23) je potrebno popuniti čitko sa detaljnim opisom sadržaja pošiljke po vrsti artikala, njihovoj masi i vrednosti (nisu dozvoljeni opšti opisi artikala kao što su: „rezervni delovi”, „uzorci”, „prehrambeni proizvodi”, itd.). Radi ubrzanja carinskih postupaka u odredišnoj zemlji, preporuka je da obrazac Carinska deklaracija bude popunjen na engleskom, francuskom ili na jeziku razumljivom u odredišnoj zemlji. Pošiljalac, stavljanjem svog potpisa u odgovarajuću rubriku, potvrđuje tačnost upisa podataka.

Povezane usluge i informacije