Dopisnica - Rokovi

Dopisnica

Pismonosna pošiljka mase do 20 g, bez omota.

Pod rokovima za uručenje poštanskih pošiljaka, podrazumeva se vreme od prijema pošiljke do uručenja primaocu. Pošta je u obavezi da sve primljene poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju uruči u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana ne računajući dan prijema.

U rokove za uručenje poštanskih pošiljaka iz domena univerzalne poštanske usluge ne računaju se: dan prijema, dani kada pošta ne radi ili kada ne vrši dostavu odnosno isporuku pošiljaka i dani državnih i verskih praznika koji se praznuju u Republici Srbiji.

Takođe, u rokove se ne računa i vreme kašnjenja zbog nepotpune i netačne adrese primaoca, zbog više sile ili zastoja u saobraćaju nastalog bez krivice Pošta.

Ako je pošiljka primljena posle poslednje otpreme pošiljaka iz pošte, rokovi za uručenje se produžavaju za jedan radni dan, o čemu se prilikom prijema odmah obaveštava pošiljalac.

Ukoliko je primaocu ostavljen izveštaj o prispeću pošiljke pre isteka roka za uručenje pošiljke, smatra se da je Pošta ispunila svoju obavezu i pošiljku uručila u propisanom roku.

Pronađite poštu

Povezane usluge i informacije