Slanje paketa u Srbiji - Najčešća pitanja

Slanje paketa u Srbiji

Pošaljite paket iz najbliže pošte. Stižemo do svakog mesta u Srbiji.

Da, ukoliko postoji organizovana dostava na toj adresi.

Za slanje u Srbiji paket se predaje zatvoren.

Najveća masa paketa za slanje u Srbiji je 31,5 kg. Paketi mase preko 20 kg predaju se u poštama koje imaju tehničke mogućnosti za prijem paketa.

Korisnik poštanskih usluga identitet dokazuje važećom ličnom ispravom, što može biti:

  • lična karta;
  • pasoš;
  • izbeglička legitimacija;
  • druge isprave izdate od nadležnog državnog organa o kojima se vodi službena evidencija i koje sadrže fotografiju, registarski broj isprave i lične podatke (ime i prezime, datum i mesto rođenja i jedinstveni matični broj građana);
  • strana putna isprava, nacionalna lična karta stranih državljana, putna isprava za strance i lična karta za strance izdata od nadležnog organa u Republici, kao i druge isprave na osnovu kojih se može utvrditi identitet njenog nosioca – stranog državljanina, a koje sadrže fotografiju.

Izuzetno, kao dokaz identiteta može poslužiti i izjava svedoka, uz potpis pored potpisa primaoca, uz obavezu unošenja podataka iz lične isprave na osnovu koje je utvrđen identitet svedoka.

Korisnik može da podnese reklamaciju u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u roku od 60 dana od dana predaje pošiljke (u slučaju gubitaka, prekoračenja roka i neizvršenja usluge). Ukoliko ne podnese reklamaciju u predviđenom roku, gubi pravo na novčanu naknadu.

Korisnik može da podnese reklamaciju u slučaju oštećenja ili umanjenja sadržine poštanske pošiljke najkasnije narednog radnog dana, a u roku od 60 dana od dana uručenja pošiljke može podneti Zahtev za naknadu štete. Ako korisnik ne podnese reklamaciju u propisanom roku, gubi pravo na naknadu štete.

Kada se reklamacija odnosi na registrovane pošiljke, pošiljalac ili ovlašćeno lice pokreće potražni postupak u bilo kojoj pošti. Na osnovu uvida u potvrdu o prijemu paketa, koju je pošiljalac u obavezi da podnese na uvid i podataka koje daje u razgovoru sa zaposlenim, zaposleni u pošti aplikativno popunjava obrazac „Potražnica”, koji potom štampa, podnosi korisniku na uvid, radi utvrđivanja tačnosti unetih podataka, i koji korisnik potpisuje, kada je saglasan sa unetim podacima.

Pošta je u obavezi da se izjasni u roku od 8 dana, od dana prijema reklamacije u unutrašnjem poštanskom saobraćaju,

Najmanje dimenzije adresne strane paketa su 9 x 14 cm.

Zbir dužine i obima paketa na najširem mestu poprečno može biti najviše 300 cm, s tim da najveća dimenzija može biti do 150 cm, izuzev ako je u pitanju glomazni paket.

Glomazni paket je svaki paket čije dimenzije prelaze gore navedene dimenzije, kao i onaj koji se zbog svog oblika ili strukture ne može složiti i prenositi sa ostalim paketima. Zbir dužine i obima glomaznog paketa na najširem mestu poprečno može biti najviše 350 cm, s tim da najveća dimenzija može biti do 200 cm, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za prijem i prenos glomaznog paketa. Glomazni paketi primaju se kao izdvojeni i podležu naplati poštarine za izdvojeno rukovanje.

Rokom za uručenje poštanske pošiljke smatra se vreme od prijema poštanske pošiljke do njenog uručenja. Pošta je u obavezi da sve primljene poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju uruči u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana, ne računajući dan prijema.

U rokove uručenja poštanskih pošiljaka ne računaju se:

  • dan prijema,
  • vreme kašnjenja zbog nepotpune i netačne adrese;
  • vreme kašnjenja zbog više sile;
  • neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava poštanskih pošiljaka.

Ukoliko je primaocu ostavljen izveštaj o prispeću pošiljke pre isteka roka za uručenje pošiljke, smatra se da je Pošta ispunila svoju obavezu i pošiljku uručila u propisanom roku.

Najveća označena vrednost paketa je do 50.000 dinara.

Povezane usluge i informacije