Slanje telegrama u inostranstvo - O usluzi

Slanje telegrama u inostranstvo

Pošaljite telegram u inostranstvo.

Telegram za inostranstvo koji se predaje u pošti mora biti napisan latinicom, čitko i jasno.

Pošta Srbije pruža uslugu prenosa telegrama u inostranstvo.

Telegram je pisano saopštenje koje korisnik može predati neposredno na šalteru svake pošte za sve zemlje u inostranstvu. Ukoliko se predaje u pošti, telegram za inostranstvo mora biti napisan latinicom, čitko i jasno.

Za slanje telegrama sa mobilnog postpejd broja i fiksnog broja operatora „Telekom Srbija“, pozovite broj 1961.

Pozivanjem broja 1961 mogu se predati telegrami na srpskom jeziku za Hrvatsku, Sloveniju, Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju.

Telegram za inostranstvo tarifira se prema broju reči.

Adresa primaoca mora da sadrži sve potrebne elemente koji nedvosmisleno određuju primaoca i omogućavaju brzo i pravilno uručenje.

Zabranjen je prijem telegrama čiji se sadržaj odnosi na nasilno rušenje ustavnog poretka, izazivanje nacionalne, rasne, verske i druge netrpeljivosti ili mržnje, kao ni onaj koji je usmeren protiv čovečnosti i međunarodnog prava, života i tela, časti i ugleda i opšte bezbednosti i imovine.

Povezane usluge i informacije