Usluge geografskog informacionog sistema Pošte - Najčešća pitanja

Usluge geografskog informacionog sistema Pošte

Evidencija adresnog registra i legalnosti objekata nije u nadležnosti Pošte, zbog čega Pošta ne poseduje informacije ove vrste. S obzirom da se dostava pošiljaka na adresi obavlja bez obzira na to da li je objekat legalizovan ili ne, geopozicionirali smo sve objekte na područjima za koja Pošta poseduje kvalitetne rasterske podloge. Kvalitet podataka je takav da su to „podaci sa terena“, tj. svi oni koji su dostupni poštaru pri dostavi.

Pošta nije u mogućnosti da pruži informacije vezane za smernost ulice, broj traka, povezanost ulica, niti bilo koje dodatne informacije vezane za saobraćajnu signalizaciju.

Uz prostorni položaj ulice, Pošta daje isključivo informaciju o šifri i nazivu ulice.

S obzirom da zvanični šifarnik ulica postoji samo za grad Beograd, Pošta je formirala svoj šifarnik ulica koji uključuje zvanične šifre grada Beograda, ali i Poštine šifre svih ostalih ulica u Srbiji šifrirane po metodologiji zvaničnih šifri ulica Beograda.

Prema podacima Pošte, preko 30% ulica i puteva u Srbiji nije imenovano. Pošta je imenovala ulice koje nemaju zvaničan naziv, a prema saznanjima poštara kako lokalno stanovništvo zove određenu ulicu (Put za Mlin, Đukića kraj, Međumesni put Orašje-Cernica…).

Pošta je sve ulice označila statusom (zvanična ili interna) koji nedvosmisleno ukazuje na poreklo šifre i naziva ulice.

Pošta redovno prati Službene glasnike lokalnih samouprava nadležnih za imenovanje ulica i trgova. Kada neka lokalna samouprava objavi nove nazive ulica u službenim glasnicima, Pošta počinje da primenjuje te nove nazive i radi izmene u svojoj bazi podataka. Čim se sazida novi objekat i vlasnik okači broj ili primi prvu pošiljku (npr. račun za struju na kojem je navedena adresa), poštar prijavljuje taj objekat i broj domaćinstava u njemu. Ukoliko se desi da Republički geodetski zavod, zadužen za evidenciju adresnog registra, na nekom području uradi numeraciju zgrada, ali ni jedno domaćinstvo ne počne da primenjuje nove brojeve (nema označen broj na zgradi, niti promeni adresu na računima koje primaju), poštar nema uvid da je došlo do prenumeracije zgrada. U tom slučaju se Poštini podaci razlikuju od zvaničnih i predstavljaju „podatke sa terena“. Kada građani počnu da primenjuju nove brojeve, ti brojevi se primenjuju i u Pošti.

Usluga nudi različite prostorne analize nad prostornim podacima Pošte i/ili prostornim podacima koje nam dostave korisnici, a koje imaju alfanumerički izlaz (spisak adresa, PAK-ova itd.).

Na primer, pravno lice koje koristi adresnu bazu Pošte otvori novu filijalu i želi da obavesti svoje korisnike na području oko filijale o tome. Navedeno pravno lice Pošti dostavlja željeno područje (poligon nacrtan u Google Earth-u), a Pošta prostornim upitom utvrđuje spisak PAK-ova koji pripadaju odabranom području. S obzirom da koristi adresnu bazu Pošte, za svakog korisnika navedenog pravnog lica je vezana informacija o PAK-u. Na osnovu dobijenog spiska PAK-ova od Pošte moguće je na jednostavan način selektovati korisnike sa željenog područja.

Povezane usluge i informacije