Post-eksport – izvoz robe - Najčešća pitanja

Post-eksport – izvoz robe

Sigurno i brzo slanje komercijalne robe, po pristupačnim cenama.

Pošiljka u međunarodnom poštanskom saobraćaju mora se predati otvorena.

Prilikom predaje pošiljke, potrebno je priložiti fakturu (u dva primerka). Za potrebe naših carinskih organa, potrebno je da jedna faktura bude na srpskom jeziku, a druga na jeziku koji se koristi u odredišnoj zemlji. Savet je da se u pošiljku stavi još jedna faktura na jeziku odredišne zemlje.

Ne postoje ograničenja u pogledu učestalosti slanja pošiljaka.

Usluga Post-eksport – izvoz robe, od marta 2016. godine omogućava navođenje srpskog preferencijalnog porekla u fakturi. Ukoliko posedujete sertifikat o srpskom poreklu robe, neophodno je da, u saradnji sa carinskom ispostavom, obezbedite dokumentaciju koja to dokazuje.

Ukoliko je primalac isti za više paketa, a ukupna vrednost robe ne prelazi 1.000 evra, potrebna je samo jedna faktura (u dva primerka), kojom će biti obuhvaćena sva roba  u paketima. Prilikom predaje paketa u pošti, potrebno na formi obrasca CP 72 dostaviti popis artikala za svaki paket posebno.

Savet je da svaki paket prati kopija fakture radi bržeg carinjenja paketa u odredišnoj zemlji.

Ukoliko vrednost robe koju želite da pošaljete jednom primaocu prelazi 1.000 evra, robu možete podeliti u dva ili više paketa, pri čemu vrednost robe jednog ili više paketa po jednoj fakturi ne sme preći 1.000 evra.

Ukoliko roba nije deljiva, korisnik se upućuje na redovan carinski postupak (sačinjavanje „JCI obrasca”) i slanje robe odgovarajućom uslugom.

Obaveze primaoca Post-eksport pošiljke zavise isključivo od carinskih i drugih propisa države u koju se pošiljka izvozi.

U slučaju kad se Post-eksport pošiljka vraća iz inostranstva korisnik se obaveštava da dostavi odgovarajući obrazac CP 72 koji je overen dobio u postupku izvoza kako bi se na carini uvoz omogućilo okončanje postupka.

Povezane usluge i informacije