Slanje paketa u inostranstvo

Pošaljite paket korisnicima, saradnicima ili poslovnim partnerima u inostranstvo.

U zavisnosti od dalje namene i vrste robe koju želite da pošaljete, razlikuju se carinske procedure, kao i pošte u kojima možete predati pakete.

U zavisnosti od sadržaja i carinske procedure, postoji nekoliko načina da pošaljete paket.

Takođe, u zavisnosti od načina za koji ste se opredelili za slanje robe, odnosno paketa, razlikuju se i dokumenta koja je potrebno priložiti.

Ukoliko ste pravno lice, u paketu za inostranstvo možete poslati uzorke i reklamni materijal, kao i robu komercijalnog karaktera.

Uzorci i reklamni materijal

Pošiljke koje sadrže reklamni materijal i uzorke, mogu se predati u svim poštama.

Uz pošiljku je neophodno priložiti sledeću dokumentaciju:

  • „Izjavu za izvoz reklamnog materijala i uzoraka” na memorandumu, naslovljenu na „Carinarnica Beograd" (Novi Sad ili Niš), Carinska ispostava Pošta Beograd (Pošta Novi Sad ili Pošta Niš), u zavisnosti od teritorijalne pripadnosti mesta iz koga se pošiljka šalje nadležnoj pošti carinjenja. Ukoliko pravno lice ne koristi pečat u svom poslovanju, nije potrebna overa pečatom na ovom dokumentu;
  • profakturu ili neku drugu komercijalnu, službenu ili knjigovodstvenu ispravu sa deklarativnim iznosom robe, na memorandumu (samo za potrebe carinske ispostave naše zemlje). Ukoliko pravno lice ne koristi pečat u svom poslovanju, nije potrebna overa pečatom na ovom dokumentu.;
  • popunjen obrazac Paketska sprovodnica (Parcel Label) CP72. Obrazac je potrebno popuniti čitko, sa detaljnim opisom sadržaja pošiljke, po vrsti artikala, njihovoj masi i vrednosti (nisu dozvoljeni opšti opisi artikala kao što su: „odeća”, „obuća”, „prehrambeni proizvodi”, itd). Da bi se ubrzalo carinjenje, podatke je potrebno popuniti na engleskom, francuskom ili jeziku koji je u upotrebi u odredišnoj zemlji. Pošiljalac, stavljanjem svog potpisa i eventualno pečata (ukoliko pečat koristi u svom poslovanji) u odgovarajuću rubriku, potvrđuje tačnost upisanih podataka.

Roba komercijalnog karaktera

Ukoliko paket sadrži robu komercijalnog karaktera (roba namenjena daljoj prodaji), neophodna su sledeća dokumenta:

  • „Jedinstvena carinska isprava (JCI obrazac)”, uz posredovanje špedicije;
  • popunjen obrazac Paketska sprovodnica (Parcel Label) CP72. Obrazac je potrebno popuniti čitko, sa detaljnim opisom sadržaja pošiljke, po vrsti artikala, njihovoj masi i vrednosti (nisu dozvoljeni opšti opisi artikala kao što su: „odeća”, „obuća”, „prehrambeni proizvodi”, itd). Da bi se ubrzalo carinjenje, podatke je potrebno popuniti na engleskom, francuskom ili jeziku koji je u upotrebi u odredišnoj zemlji. Pošiljalac, stavljanjem svog potpisa i eventualno pečata (ukoliko pečat koristi u svom poslovanji) u odgovarajuću rubriku, potvrđuje tačnost upisanih podataka.

Post-šped – poštanska špedicija

Koristite uslugu Post-šped i angažujte Poštu da Vas zastupa pri carinskom postupku. U zavisnosti od načina za koji se opredelite da obavite carinski postupak, paket možete predati na nekoliko načina.

  • Predaja paketa sa „JCI obrascem”, pre carinskog postupka – paketi koji sadrže robu komercijalnog karaktera (roba namenjena daljoj prodaji), predaju se uz „JCI obrazac” radi sprovođenja carinskog postupka, isključivo u poštama carinjenja, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
  • Predaja paketa bez JCI obrasca, pre carinskog postupka – svim pravnim licima omogućeno je da, uz posredstvo poštanske špedicije, pakete predaju u svim poštama. Ove pošiljke prati gore navedena dokumentacija za obavljanje carinske procedure u izvozu, u zavisnosti od sadržaja paketa.
  • Predaja pošiljaka po završenom carinskom postupku – paketi za koje je obavljen carinski postupak, mogu se predati u svim poštama, istog dana po obavljenom postupku, uz „JCI obrazac”.

Pravilno popunjeni obrasci

Primer popunjenog obrasca Paketska sprovodnica (Parcel Label) CP72.

Izjava za izvoz reklamnog materijala i uzoraka

Povezane usluge i informacije