Архивирани тендери
Јавне набавке
Јавне набавке мале вредности
Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Назив Рок за подношење
понуда
JN 113/2021: Потрошни канцеларијски материјал за потребе Предузећа 26.10.2021 до 10:00
JN 107/2021: Мопед 19.11.2021 до 09:00
JN 73/2021: Услуга одржавања термалних штампача Datamax I 4208 и H 4212 класе 27.09.2021 до 10:00
JN 103/2021: Услуга транспорта- шлеп служба 22.10.2021 до 10:00
JN 59/2021: Услуга одржавања и поправке машине за инсертовање Kern 656 13.09.2021 до 12:00
JN 115/2021: Поштанске вреће 25.10.2021 до 10:00
JN 93/2021: Џеп за пакетске пошиљке 22.10.2021 до 09:00
JN 49/2021: Услуга ревизије финансијских извештаја и ревизије консолидованих финансијских извештаја за 2021. годину и 2022. годину 03.09.2021 до 10:00
JN 41/2021: Транспорт челичних каса 24.08.2021 до 12:00
JN 86/2021: Услуга одржавања машина 11.10.2021 до 10:00
JN 46/2021: Обавезно осигурање возила; Oсигурање возила (комбиновано осигурање моторних возила, потпуно каско осигурање 14.09.2021 до 12:00
JN 68/2021: Oдржавањe софтвера за систем за управљање односом са корисником услуга (ЦРМ) 20.09.2021 до 10:00
JN 26/2021: Резервни делови за возила Fiat 20.08.2021 до 09:00
JN 34/2021: Универзални и пратећи потрошни материјал и друго 17.08.2021 до 09:00
JN 35/2021: Резервни делови и потрошни материјал за рото штампарске машине Gazelle 6 Excel и Gazelle 6 IMR 20.08.2021 до 09:00
JN 29/2021: Стакло са услугом монтаже и демонтаже за подручје града Београда; 16.08.2021 до 09:00
JN 61/2021: Специјализоване услуге одржавања возила - Услуга сервисирања и атестирања плинских уређаја 11.10.2021 до 12:00
JN 95/2021: Бар код читачи (бежични) 18.10.2021 до 10:00
JN 83/2021: Услуга израде нaцрта планова
Документа
12.11.2021 до 10:00
JN 55/2021: Изопропил алкохол 99% 27.09.2021 до 09:00
JN 52/2021: Услуга одржавања сервисне опреме и машина за транспортна средства - Услуга сервисирања и поправке двостубних дизалица, произвођач STENHOJ тип 2.30F, година производње 2011 14.09.2021 до 10:00
JN 33/2021: Usluga lepljenja i formiranja kartonskih koverata i kutija 10.09.2021 до 11:00
JN 47/2021: Погонско гориво за возила (седиште РРЈ Краљево, Чачак - општина Тутин) 03.09.2021 до 09:00
JN 30/2021: Хартија 12.08.2021 до 09:00
JN 40/2021: Услуга каширања 06.09.2021 до 10:00
JN 51/2021: Тонери, кетриџи и потрошни материјал за ласерске и ink-jet штампаче 15.09.2021 до 09:00
JN 88/2021: Остала разна опрема (видео камера са сталком) Остала разна опрема за потребе Предузећа 11.10.2021 до 10:00
JN 27/2021: Услуга одржавања и техничког прегледа фискалних уређаја 24.09.2021 до 10:00
JN 92/2021: Потрошни материјал за одржавање личне хигијене 11.10.2021 до 09:00
JN 85/2021: Поштански сандучићи и доставни депои 11.10.2021 до 09:00
JN 43/2021: Пелет, брикети или други материјал за огрев 30.08.2021 до 10:00
JN 54/2021: Дрво 30.08.2021 до 10:00
JN 58/2021: Одржавање CA софтвера 31.08.2021 до 10:00
JN 72/2021: Потрошни материјал за телефакс апарате, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје 05.10.2021 до 09:00
JN 18/2021: PP trake 12.08.2021 до 09:00
JN 195/2019: Услуга одржавања хигијене објекта РЈ РПЛЦ Београд на период до три године 16.10.2019 до 09:00
JN 39/2021: Microsoft лиценце 14.09.2021 до 10:00
JN 69/2021: Резервни делови и потрошни материјал за колорни штампач за коверте 04.10.2021 до 12:00
JN 67/2021: Термални бар код штампачи 04.10.2021 до 10:00
JN 80/2021: Usluga viklovanja motora 04.10.2021 до 12:00
JN 63/2021: Остали репроматеријал за сопствене потребе 01.10.2021 до 10:00
JN 56/2021: Потрошни материјал за сопствене потребе 01.10.2021 до 09:00
JN 25/2021: Услуга редовног одржавања објеката - Услуга редовног одржавања чилера "McQuay" у објекту РПЛЦ Београд 30.07.2021 до 10:00
JN 31/2021: Usluga konfekcioniranja filtera rashladnih uređaja za tabačne mašine 16.08.2021 до 09:00
JN 21/2021: Baterija za bar-kod čitač bežični sa internom memorijom Motorola MT 2070 23.07.2021 до 09:00
JN 79/2021: Машински и пратећи потрошни материјал и друго 27.09.2021 до 10:00
JN 77/2021: Систем за унапређење курирског сервиса и Проширење система за унапређење курирског сервиса 29.09.2021 до 10:00
JN 48/2021: Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа - стара зграда поште Нови Сад, Инвестициони радови на објектима Предузећа 08.09.2021 до 10:00
JN 62/2021: Опрема за размену електронских података 27.09.2021 до 09:00
JN 71/2021: Репроматеријал за израду налепница 24.09.2021 до 10:00
JN 19/2021: Mašine za sigurnosno pakovanje pošiljaka PP trakom 10.08.2021 до 10:00
JN 74/2021: Одржавање Oracle лиценци 06.10.2021 до 10:00
JN 44/2021: Инвестициони радови на објектима Предузећа - санација санитарног чвора седиште РЈ "Београд центар" 30.08.2021 до 12:00
JN 16/2021: Израда техничке документације за потребе озакоњења објеката изграђених без дозволе и уписа објеката у катастар непокретности 23.07.2021 до 12:00
JN 14/2021: Осигурање имовине; Осигурање запослених и радно ангажованих лица од последице несрећног случаја - незгоде за 24 сата 12.08.2021 до 12:00
JN 82/2021: Израда TV спота и креативних решења, визула и остало zaкорпоративне потребе Предузећа 20.09.2021 до 10:00
JN 2/2021: Фолије 13.07.2021 до 09:00
JN 269/2020: Услуга обезбеђења и чувања имовине 01.03.2021 до 09:00
JN 36/2021: Потрошни материјал за одржавање личне хигијене 10.08.2021 до 09:00
JN 24/2021: Батерије и резервни делови за електромоторне карете 06.08.2021 до 09:00
JN 23/2021: Опрема за транспортна средства 02.08.2021 до 11:00
JN 8/2021: Кудељни канап 13.07.2021 до 09:00
JN 42/2021: Специјализоване услуге одржавања возила - замена ауто-стакала 10.09.2021 до 12:00
JN 20/2021: Poštanske marke 26.07.2021 до 10:00
JN 5/2021: Фасцикле за поштаре и достављаче 09.07.2021 до 09:00
JN 7/2021: Услуга транспорта-шлеп служба 29.07.2021 до 10:00
JN 17/2021: Поклопци за складишне транспортне кутије 02.08.2021 до 09:00
JN 38/2021: Услуга одржавања бежичних бар-код читача са интерном меморијом Моторола МТ 2070 06.09.2021 до 12:00
JN 10/2021: Услуге одржавање остале опреме и друго 13.07.2021 до 12:00
JN 57/2021: Одржавање возила 27.08.2021 до 12:00
JN 236/2020: Одржавање возила у гарантном року - Fiat Doblo Cargo 1.3 MTJ 14.12.2020 до 12:00
JN 138/2020: Услуга одржавања хигијене објеката Предузећа на период до две године 18.11.2020 до 09:00
JN 50/2021: Услуга ангажовања омладинске/студентске задруге 30.08.2021 до 12:00
JN 28/2021: Графитне ламеле за компресоре и вакуум пумпе производних машина 30.07.2021 до 09:00
JN 12/2021: Услуга ангажовања омладинске/студентске задруге 13.07.2021 до 09:00
JN 22/2021: Машина за дигиталну колорну штампу проширеног А3 формата 02.08.2021 до 09:00
JN 6/2021: Заштитне лепљиве траке 19.07.2021 до 09:00
JN 4/2021: Дрво 14.07.2021 до 10:00
JN 11/2021: Џеп за пакетске пошиљке 09.07.2021 до 10:00
JN 13/2021: Поштански сандучићи и доставни депои 05.07.2021 до 09:00
JN 1/2021: Израда и постављање светлећих реклама великих формата на објектима Предузећа - седиште ПЈ „Крушевац“ 08.06.2021 до 10:00
JN 9/2021: Угаљ 05.07.2021 до 10:00
JN 3/2021: Пасивна мрежна опрема 15.06.2021 до 12:00
JN 15/2021: Услуга одржавања машина 19.07.2021 до 12:00
JN 32/2021: Elektro i prateći potrošni materijal i drugo 01.10.2021 до 09:00
JN 37/2021: Резервни делови за возила Peugeot и Citroen 27.09.2021 до 09:00
JN 218/2020: Додатна опрема за хидранте и пп апарати S2 и ПП апарати (S6, S9, S50, CO2-5) 08.01.2021 до 12:00
JN 248/2020: Модернизација инфраструктуре (станица за пуњење возила на електро погон) 18.01.2021 до 09:00
JN 385/2019: Мопеди и мотоцикли / Одржавање возила у гарантном року 05.06.2020 до 10:00
JN 247/2020: Инвестициони радови на објектима Предузећа-прилагођавање улазног портала претоварног фронта ЛПЛЦ 35200 Јагодина 11.01.2021 до 09:00
JN 251/2020: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, Замена уређаја и постројења на објектима Предузећа-ПЛЦ Крагујевац 12.01.2021 до 09:00
JN 257/2020: Опрема за комуникациони систем 25.01.2021 до 12:00
JN 246/2020: Резервни делови за камионе Daf, Iveco 04.01.2021 до 10:00
JN 227/2020: Услуга одржавања и техничког прегледа фискалних уређаја 05.01.2021 до 09:00
JN 213/2020: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који сe заједнички користе са Телекомом - АГ радови 07.10.2020 до 09:00
JN 260/2020: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа - Котларница објекта поште Златибор 31315 25.01.2021 до 09:00
JN 55/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 30.05.2019 до 11:00
JN 265/2020: Остали репроматеријал за сопствене потребе 25.01.2021 до 10:00
JN 249/2020: Рол контејнери 18.01.2020 до 10:00
JN 140/2020: Microsoft лиценце 23.02.2021 до 10:00
JN 271/2020: Одржавање система за аутоматизовано сортирање пошиљака након истека гарантног периода 04.02.2021 до 09:00
JN 264/2020: ИП видео надзор за објекат у Крагујевцу 02.02.2021 до 12:00
JN 217/2020: Потрошни материјал за одржавање хигијене објеката 04.01.2021 до 10:00
JN 261/2020: Проширење система корпоративне телефоније и Лиценце за системски сервис 25.01.2021 до 11:00
JN 262/2020: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа- Пошта 21460 Врбас 11.01.2021 до 10:00
JN 250/2020: Теретно возило, највеће дозвољене масе 3-3,5t / Одржавање возила 22.02.2021 до 09:00
JN 245/2020: Одржавање термо-техничке опреме 11.01.2021 до 11:00
JN 223/2020: Услуге обуке запослених по основу законске обавезе 21.12.2020 до 10:00
JN 243/2020: Поклопци за складишне транспортне кутије 25.01.2021 до 09:00
JN 258/2020: Услуга гумирања ваљака штампарских машина 11.01.2021 до 09:00
JN 256/2020: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа - Пошта 12300 Петровац 04.01.2021 до 09:00
JN 158/2020: Консолидација пословних апликација 25.01.2021 до 09:00
JN 239/2020: Одржавање софтвера за бекапирање 04.01.2021 до 13:00
JN 241/2020: Тапетарски и пратећи потрошни материјал и друго 04.01.2021 до 09:00
JN 232/2020: Консолидација пословних апликација 11.01.2021 до 10:00
JN 244/2020: Доставно возило/Одржавање возила 20.01.2021 до 10:00
JN 230/2020: Одржавање пословних апликација 21.12.2020 до 09:00
JN 240/2020: Одржавање опреме за балансирање саобраћаја 04.01.2021 до 09:00
JN 220/2020: Одржавање опреме за дата центар 11.12.2020 до 09:00
JN 233/2020: Коришћење софтверских лиценци 21.12.2020 до 14:00
JN 259/2020: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који сe заједнички користе са Телекомом - АГ радови 13.01.2021 до 09:00
JN 268/2020: Инвестициони радови на објектима Предузећа-санација дела хидрантске мреже на објекту Предузећа у Савској 2 14.01.2021 до 10:00
JN 255/2020: Инвестициони радови на објектима Предузећа-поправка дела фекалне канализационе мреже на објекту Палмотићева 2 12.01.2021 до 09:00
JN 254/2020: Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа - стара зграда поште Нови Сад, Инвестициони радови на објектима Предузећа 14.01.2021 до 09:00
JN 252/2020: Извођење радова на санацији манипулативног простора у више објеката Предузећа 14.01.2021 до 09:00
JN 234/2020: Остала разна опрема (видео камера са сталком) до
JN 266/2020: Услуге обуке запослених по основу законске обавезе 11.01.2021 до 09:00
JN 238/2020: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја-Прохромски стубићи, лајсне и сокле 08.01.2021 до 12:00
JN 267/2020: Услуге одржавање остале опреме и друго
Документа
11.01.2021 до 09:00
JN 237/2020: Гуме за транспортна средства 21.12.2020 до 10:00
JN 222/2020: Услуге осталих обука 08.01.2021 до 10:00
JN 263/2020: Услуга предаје отпада 08.01.2021 до 09:00
JN 253/2020: Услуге одржавање остале опреме и друго-Услуга одржавања остале опреме (дизалице, уређај за контролу силе кочења) 04.01.2021 до 12:00
JN 200/2020: Службена униформа за шалтерске раднике 31.08.2020 до 09:00
JN 242/2020: Одржавање фотокопир апарата и мултифункционалних уређаја-RICOH AFICIO 1060 25.12.2020 до 13:00
JN 235/2020: Специјализоване услуге одржавања возила - Услуга сервисирања и атестирања плинских уређаја 17.12.2020 до 13:00
JN 228/2020: Специјализоване услуге одржавања возила, Oдржавање возила-Лимарско-фарбарски радови на возилима 28.12.2020 до 09:00
JN 229/2020: Лиценце за системски сервис 17.12.2020 до 12:00
JN 224/2020: Услуга редовног одржавања објеката - Услуга редовног одржавања чилера "McQuay" у објекту РПЛЦ Београд 25.12.2020 до 09:00
JN 231/2020: Специјализоване услуге одржавања возила -Услуга сервисирања клима уређаја на возилима 14.12.2020 до 09:00
JN 221/2020: Услуга редовног одржавања објеката - Одржавање лифтова 14.12.2020 до 11:00
JN 225/2020: Услуге одржавање остале опреме и друго - Услуга дефектаже и поправке ручног електричног алата и оштрења алата 17.12.2020 до 12:00
JN 219/2020: Услуге праћeња и извештавања јавности о активностима Поштe Србије 03.12.2020 до 09:00
JN 226/2020: Орман за деобу пошиљака већих димензија - модуларни 24.12.2020 до 10:00
JN 111/2020: Серверске Microsoft лиценце 03.12.2020 до 10:00
JN 338/2019: Услуга чишћења и сервисирања каналних система за климатизацију на објектима Предузећа 13.11.2020 до 09:00
JN 215/2020: Заштитне маске 05.11.2020 до 10:00
JN 214/2020: Средства за дезинфекцију руку 03.11.2020 до 12:00
JN 216/2020: Услуга обезбеђења и чувања имовине 24.11.2020 до 09:00
JN 146/2020: Лиценце за системски сервис 29.10.2020 до 09:30
JN 192/2020: Рол контејнери 03.09.2020 до 10:00
JN 162/2020: Прикључење објеката Предузећа на инфраструктуру- Прикључење објекта ТКЦ Ужице на систем даљинског грејања 17.08.2020 до 09:00
JN 190/2020: Услуга противпожарне заштите 23.09.2020 до 09:00
JN 179/2020: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, Замена уређаја и постројења на објектима Предузећа - ПЛЦ Крагујевац 16.10.2020 до 09:00
JN 206/2020: ИП видео надзор за објекат у Крагујевцу 27.08.2020 до 09:30
JN 201/2020: Специјализоване услуге одржавања возила, Одржавање возила - Услуга поправке надоградње на камионима 18.09.2020 до 09:00
JN 212/2020: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом 03.09.2020 до 09:00
JN 210/2020: Специјализоване услуге одржавања возила, Одржавање возила - Услуга ремонта турбокомпресора 11.09.2020 до 09:00
JN 193/2020: Специјализоване услуге одржавања возила - Услуга репарације кочионих клешта 23.09.2020 до 09:00
JN 196/2020: Специјализоване услуге одржавања возила - Услуга поправки пумпи високог притиска и ињектора 21.09.2020 до 09:00
JN 30/2020: Гуме за транспортна средства 30.07.2020 до 10:00
JN 205/2020: Специјализоване услуге одржавања возила - Услуга поправке електроинсталације на возилима са дијагностиком квара 14.09.2020 до 09:00
JN 182/2020: Одржавање опреме за дата центар 02.09.2020 до 09:00
JN 211/2020: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима (РРЈ "Краљево и Чачак", РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац", РРЈ "Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор", РРЈ "Панчево, Сремска Митровица", РРЈ "Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот", РРЈ "Ужице, Шабац, Ваљево", РРЈ "Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда", РЈ „Нови Сад“) 28.09.2020 до 09:00
JN 135/2020: Одржавање остале опреме РРЈ "Ужице, Шабац, Ваљево" 06.08.2020 до 10:00
JN 168/2020: Консолидација ИТ инфраструктуре 31.08.2020 до 09:30
JN 43/2020: Резервни делови за камионе Daf, Iveco 10.07.2020 до 08:30
JN 180/2020: Систем за унапређење ПКИ платформе 12.10.2020 до 09:00
JN 177/2020: Консолидацијa серверске инфраструктуре 31.08.2020 до 09:00
JN 194/2020: Специјализоване услуге одржавања возила -Услуга сервисирања клима уређаја на возилима 16.09.2020 до 09:00
JN 195/2020: Одржавање комуникационе опреме 31.08.2020 до 09:00
JN 152/2020: Услуга чишћења, баждарења и конзервације резервоара за гориво 26.08.2020 до 09:00
JN 171/2020: Пружање услуге плаћања платним картицама на интернету за Web упутницу 15.09.2020 до 11:00
JN 181/2020: Одржавање пословних апликација 16.09.2020 до 08:30
JN 161/2020: Одржавање софтвера за систем консолидоване штампе 07.09.2020 до 09:00
JN 133/2020: Одржавање линијских штампача 10.09.2020 до 09:00
JN 173/2020: Замена система дојаве пожара у објекту Катићева 18 24.08.2020 до 10:00
JN 183/2020: Одржавање опреме за Сертификационо тело Поште 07.09.2020 до 08:00
JN 204/2020: Виљушкари 04.09.2020 до 08:30
JN 149/2020: Коришћење САП ЕРП лиценци са могућношћу активације 31.08.2020 до 08:30
JN 106/2020: Остали репроматеријал за сопствене потребе 21.08.2020 до 10:00
JN 114/2020: Одржавање ласерских штампача Kyocera 24.08.2020 до 08:30
JN 203/2020: Специјализоване услуге одржавања возила - Услуга сервисирања и атестирања плинских уређаја 09.09.2020 до 09:00
JN 130/2020: Одржавање OCR читача 10.09.2020 до 08:30
JN 142/2020: Услуге одржавање остале опреме и друго - Услуга редовног сервисирања горионика на територији Града Београда у котларницама објеката ЈП „Пошта Србије“ који за загревање користе течно гориво - лож уље, у периоду од 1 (једне) грејне сезоне - за грејну сезону 2020/2021 24.08.2020 до 09:00
JN 153/2020: Услуге одржавање остале опреме и друго - Услуга редовног сервисирања компресора за ваздух 10.09.2020 до 08:00
JN 148/2020: Одржавање телефонских система за потребе кол-центра 26.08.2020 до 09:00
JN 202/2020: Систем АПВ 28.08.2020 до 09:00
JN 172/2020: Израда и постављање светлећих реклама великих формата на објектима Предузећа - ПЛЦ Крагујевац 24.08.2020 до 12:00
JN 119/2020: Одржавање противпровалних система 20.08.2020 до 09:00
JN 120/2020: Инвестициони радови на објектима Предузећа - санација спољашње хидрантске мреже на објекту поште 11253 Сремчица 03.08.2020 до 09:00
JN 147/2020: Услуга одржавања и поправке машине за осветљавање офсет плоча и машине за развијање офсет плоча 27.08.2020 до 09:00
JN 134/2020: Одржавање УПС-ова 24.08.2020 до 09:00
JN 199/2020: Услуге одржавање остале опреме и друго-Услугa одржавања остале опреме (дизалице, уређај за контролу силе кочења 03.09.2020 до 09:00
JN 176/2020: Услуга одржавања рото врата на објекту РПЛЦ 28.08.2020 до 09:00
JN 98/2020: Услуга одржавања графичких машина и дорадних машина 03.08.2020 до 09:00
JN 85/2020: Одржавање AMQM опреме 14.08.2020 до 11:00
JN 178/2020: Одржавање Нетвизура софтвера 14.08.2020 до 09:00
JN 169/2020: Одржавање опреме за балансирање саобраћаја 24.08.2020 до 09:00
JN 117/2020: Услуга редовног одржавања објеката - Услуга редовног одржавања клима ормана "EMERSON" у објекту РПЛЦ Београд 17.08.2020 до 09:00
JN 141/2020: Опрема за издавање временских жигова и Софтвер за издавање временских жигова 12.08.2020 до 12:00
JN 115/2020: Подршка софтверу за виртуелизацију 14.08.2020 до 09:00
JN 170/2020: Мрежна опрема за поште 10.08.2020 до 09:00
JN 150/2020: Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације 10.08.2020 до 09:00
JN 159/2020: Електронске збирке прописа, стручни часописи и литература и остали часописи и литература за 2021. годину 10.08.2020 до 10:30
JN 163/2020: Инвестициони радови на објектима Предузећа - радови на крову са пратећим радовима на објекту Поште Обреновац 1 12.08.2020 до 09:00
JN 73/2020: Услуга одржавања и поправке табачних штампарских машина Roland 200 i Roland Practica 10.08.2020 до 10:00
JN 72/2020: Репроматеријал за сопствене потребе - хартије 03.08.2020 до 09:30
JN 39/2020: Резервни делови за возила Ford 10.08.2020 до 14:00
JN 82/2020: Лож уље 27.07.2020 до 11:30
JN 136/2020: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 06.08.2020 до 12:00
JN 65/2020: Услуга одржавања и поправке машине за израду коверата "Winkler&Dunnebier" 28.07.2020 до 09:00
JN 88/2020: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Ниш 07.08.2020 до 11:00
JN 104/2020: Ревитализација машине Winkler&Dunnebier 13.08.2020 до 09:30
JN 105/2020: Налепнице за бар код 03.08.2020 до 11:30
JN 58/2020: Одржавање фотокопир апарата и мултифункционалних уређаја 03.08.2020 до 08:30
JN 99/2020: Рибони за штампаче 31.07.2020 до 11:00
JN 187/2020: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа - Пошта 21460 Врбас 05.08.2020 до 08:30
JN 101/2020: Заштитна обућа 27.07.2020 до 10:30
JN 16/2020: Реконструкција и санација фасада са пратећим радовима на објектима Предузећа 20.07.2020 до 09:00
JN 6/2020: Батерије за УПС 29.06.2020 до 08:30
JN 131/2020: Услуге одржавање остале опреме и друго - Услуга дефектаже и поправке ручног електричног алата и оштрења алата 13.08.2020 до 08:30
JN 53/2020: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 29.07.2020 до 11:00
JN 139/2020: Инвестициони радови на објектима Предузећа - поправка дела фекалне канализационе мреже на објекту Палмотићева 2 10.08.2020 до 09:00
JN 74/2020: Услуга одржавања и поправке машине за сечење образаца Spedo 29.07.2020 до 09:00
JN 71/2020: Услуга одржавања и поправке машине за сакупљање табака Тeisen& Bonitz 29.07.2020 до 12:00
JN 100/2020: Одржавање лиценци за интегрисану заштиту 31.07.2020 до 08:30
JN 76/2020: Замена уређаја и постројења на објектима Предузећа - унутрашње инсталације стабилног система за аутоматску дојаву и гашење пожара у сервер сали на другом спрату објекта ТКЦ Београд - стара зграда, Катићева 18 27.07.2020 до 12:30
JN 51/2020: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање инсталација грејања 13.07.2020 до 12:00
JN 116/2020: Пасивна мрежна опрема 31.07.2020 до 10:00
JN 127/2020: Одржавање остале опреме РЈ Нови Сад 05.08.2020 до 10:00
JN 143/2020: Редовно одржавање грађ.објеката - услуге за потребе РРЈ "Крагујевац, Јагодина, Крушевац" 29.07.2020 до 12:00
JN 151/2020: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја - Прохромски стубићи, лајсне и сокле 06.08.2020 до 09:00
JN 113/2020: Остала разна опрема (видео камера са сталком) 06.08.2020 до 12:00
JN 112/2020: Одржавање софтвера за бекапирање 07.08.2020 до 08:30
JN 89/2020: Одржавање модула за плаћање Халком 29.07.2020 до 08:30
JN 38/2020: Осигурање имовине 15.07.2020 до 09:00
JN 57/2020: Услуга одржавања и поправке опреме за графичку припрему и дизајн - штампачи Epson и Lexmark 20.07.2020 до 08:30
JN 156/2020: Одржавања остале опреме РРЈ Врање Лесковац, Прокупље, Пирот" 12.08.2020 до 12:00
JN 125/2020: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РЈ Нови Сад (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 03.08.2020 до 10:00
JN 36/2020: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа-Пошта 12300 Петровац 27.07.2020 до 09:00
JN 17/2020: Инвестициони радови на објектима Предузећа-санација улазног степеништа на објекту поште Барајево 20.07.2020 до 09:00
JN 62/2020: Услуга одржавања и поправке рото штампарске машине Gazelle 6 Excel и Gazelle 6 IMR 17.07.2020 до 09:00
JN 44/2020: Услуга одржавања и поправке штампарске машине Heidelberg Speedmaster 13.07.2020 до 09:00
JN 55/2020: Извођење радова на санацији манипулативног простора у више објеката Предузећа 27.07.2020 до 09:00
JN 118/2020: Услуга редовног одржавања објеката- Услуга редовног одржавања чилера "МcQuаy" у објекту РПЛЦ Београд 13.08.2020 до 08:30
JN 46/2020: Тонери, кетриџи и потрошни материјал за ласерске и инк-џет штампаче 20.07.2020 до 09:30
JN 56/2020: Услуга гумирања ваљака штампарских машина 30.07.2020 до 09:00
JN 66/2020: Услуга одржавања и поправке опреме за графичку припрему и дизајн - рачунарске станице Apple iMac 20.07.2020 до 09:00
JN 24/2020: Резервни делови за возила Peugeot и Citroen 13.07.2020 до 09:00
JN 165/2020: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Косово и Метохија 03.08.2020 до 10:00
JN 108/2020: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Косово и Метохија“ 27.07.2020 до 12:00
JN 110/2020: Одржавање остале опреме РРЈ“Косово и Метохија“ 29.07.2020 до 11:00
JN 109/2020: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Косово и Метохија“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра 27.07.2020 до 10:00
JN 107/2020: Пелет, брикети или други материјал за огрев 27.07.2020 до 11:00
JN 27/2020: Услуга одржавања и поправке машине за инсертовање "Кern 3500" 09.07.2020 до 09:00
JN 14/2020: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа- пошта Крагујевац 10 06.07.2020 до 11:00
JN 45/2020: Угаљ 13.07.2020 до 09:00
JN 11/2020: Oдржавањe Оракл лиценци 13.07.2020 до 09:00
JN 84/2020: Одржавање возила у гарантном року - Fiat Doblo Cargo 1.3 MTJ 24.07.2020 до 08:30
JN 31/2020: Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа - стара зграда поште Нови Сад, Инвестициони радови на објектима Предузећа 23.07.2020 до 09:00
JN 12/2020: Одржавање мобилне апликације 03.07.2020 до 09:00
JN 19/2020: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа- Пројекат замене расхладних агрегата и припадајућих инсталација за објекте Пошта Панчево 1 и ТКЦ и Пошта Ниш 1 08.07.2020 до 09:00
JN 37/2020: Одржавање пословних апликација 09.07.2020 до 08:30
JN 29/2020: Закуп огласног простора за штампане медије 16.07.2020 до 09:00
JN 54/2020: Услуга еталонирања и одржавања опреме за контролна тела - Услуга сервисирања опреме за пп сервис 16.07.2020 до 09:00
JN 26/2020: Дрво 06.07.2020 до 12:00
JN 314/2019: Добра према обавезама из Закона о приватном обезбеђењу 17.01.2020 до 09:00
JN 61/2020: Услуга одржавања и поправке опреме за графичку припрему и дизајн - штампачи HP Laserjet 17.07.2020 до 09:00
JN 70/2020: Одржавање софтвера за Бизнис интелиџенс (Business Intelligence) 20.07.2020 до 09:00
JN 32/2020: Резервни делови за возила 16.07.2020 до 10:00
JN 83/2020: Услуга сервисирања мопеда 29.07.2020 до 09:00
JN 23/2020: Заштитне рукавице 06.07.2020 до 09:00
JN 303/2019: Палете 30.12.2019 до 10:30
JN 319/2019: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 06.01.2020 до 10:00
JN 52/2020: Тапетарски и пратећи потрошни материјал и друго 15.07.2020 до 12:30
JN 13/2020: Поштанске марке 29.06.2020 до 10:00
JN 339/2019: Сервис столарских машина HOLZ-HER i FELDER и Сервис столарских машина CEHISA 08.01.2020 до 09:00
JN 9/2020: Oдржавањe софтвера за систем за управљање односом са корисником услуга (ЦРМ) 02.07.2020 до 09:00
JN 8/2020: Одржавање инфраструктуре за нове сервисе 19.06.2020 до 09:00
JN 300/2019: Резервни делови и потрошни материјал за рачунарe 25.12.2019 до 12:00
JN 315/2019: Уља и мазива 20.01.2020 до 13:00
JN 274/2019: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа-Пошта 16103 Лесковац 3 09.12.2019 до 10:00
JN 328/2019: Одржавање система за заштиту Постнет мреже 10.01.2020 до 09:00
JN 351/2019: Одржавање инфраструктуре за нове сервисе 14.01.2020 до 09:00
JN 383/2019: Доставно возило / Одржавање возила у гарантном року 11.05.2020 до 12:00
JN 347/2019: Батерије за УПС 14.01.2020 до 12:00
JN 382/2019: Комбиновано путничко возило / Одржавање возила у гарантном року 28.02.2020 до 12:00
JN 380/2019: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа - Објекат седишта РЈ "Београд центар" 24.02.2020 до 09:00
JN 386/2019: Доставно возило / Одржавање возила у гарантном року 17.03.2020 до 11:00
JN 388/2019: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који сe заједнички користе са Телекомом-електро радови, објекти на територији Војводине 20.02.2020 до 09:00
JN 384/2019: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који сe заједнички користе са Телекомом - Инвестиционо одржавање лифтова по предмеру и предрачуну 17.03.2020 до 09:00
JN 381/2019: Теретно возило, највеће дозвољене масе 3- 3,5т / Одржавање возила у гарантном року 31.03.2020 до 09:00
JN 379/2019: Теретно возило, највеће дозвољене масе веће од 3,5t / Одржавање возила у гарантном року 27.02.2020 до 10:00
JN 378/2019: Остала разна опрема - машина за подешавање геометрије возила/центрирање трапа 02.03.2020 до 09:00
JN 368/2019: Остала разна опрема (видео камера са сталком) 10.02.2020 до 12:00
JN 297/2019: Извођење радова на инвестиционом одржавању трансформаторских станица 03.02.2020 до 09:00
JN 373/2019: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 10.02.2020 до 11:00
JN 374/2019: Остала разна опрема-машина за балансирање точкова и машина за монтажу и демонтажу пнеуматика 19.02.2020 до 12:00
JN 350/2019: Остали репроматеријал за сопствене потребе 24.01.2020 до 10:00
JN 359/2019: Виљушкари 27.01.2020 до 09:00
JN 365/2019: Службена униформа за запослене на редовној и пост експрес достави (зимске и летње јакне) 21.01.2020 до 09:00
JN 209/2019: Рачунарска опрема за поште 14.10.2019 до 09:00
JN 360/2019: Услуга еталонирања и одржавања опреме за контролна тела - Услуга еталонирања манометара 17.01.2020 до 09:00
JN 320/2019: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа - Пошта Црвенка 17.01.2020 до 09:00
JN 387/2019: Услуга сервисирања мопеда 06.02.2020 до 09:00
JN 377/2019: Услуга еталонирања и одржавања опреме за контролна тела - Услуга сервисирања опреме за пп сервис 03.02.2020 до 09:00
JN 369/2019: Остала разна опрема 27.01.2020 до 09:30
JN 370/2019: Остала разна опрема - Систем за повећање и одржавње константног притиска воде 16.01.2020 до 11:00
JN 352/2019: Унапређење платформе електронске регистроване поште 14.01.2020 до 09:00
JN 362/2019: Утоварно-истоварне платформе 17.01.2020 до 10:00
JN 364/2019: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда 22.01.2020 до 11:00
JN 292/2019: Kонсолидација локалних мрежа 13.01.2020 до 13:00
JN 330/2019: УПС уређаји 13.01.2020 до 10:00
JN 371/2019: Услуга сервисирања возила марке Iveco ML120 и Daf LF280 21.01.2020 до 09:00
JN 288/2019: Бар код читачи 27.12.2019 до 09:00
JN 341/2019: Рачунари и монитори 09.01.2020 до 11:00
JN 331/2019: Рибони за штампаче 10.01.2020 до 09:00
JN 329/2019: Матрични штампачи 13.01.2020 до 11:00
JN 253/2019: Инвестициони радови на објектима Предузећа-замена дела хидрантске мреже у објекту поште 34300 Аранђеловац 19.11.2019 до 09:00
JN 295/2019: Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа - Пошта Врање 1 30.12.2019 до 09:00
JN 254/2019: Проширење система за дистрибуцију мултимедијалног садржаја по поштама 19.11.2019 до 12:00
JN 355/2019: Услуга сервисирање возила марке Fiat и Citroen 17.01.2020 до 09:00
JN 342/2019: Опрема за телефонску мрежу 20.01.2020 до 10:00
JN 304/2019: Нове функционалности ИТ сервис менаџмента 06.01.2020 до 11:00
JN 291/2019: Радови на санацији влаге и мокрих чворова у више објаката Предузећа, Инвестициони радови на објектима Предузећа - ТКЦ Катићева 14-18 30.12.2019 до 09:00
JN 363/2019: Поштанске вреће 16.01.2020 до 08:30
JN 327/2019: Одржавање система регистроване електронске поште 10.01.2020 до 10:00
JN 348/2019: Услуга редовног одржавања остале опреме-Услуга редовног одржавања металних пакетских контејнера 16.01.2020 до 09:00
JN 354/2019: Одржавање возила у гарантном року - Fiat Doblo Cargo 1.3 MTJ 20.01.2020 до 09:00
JN 325/2019: Консолидација софтверских платформи 08.01.2020 до 12:30
JN 323/2019: Ручни и резни алат и прибор и друго 03.01.2020 до 10:00
JN 321/2019: Интеграција веб и пословних апликација 08.01.2020 до 12:00
JN 305/2019: Опрема за мултимедијалну обраду садржаја-радне станице и монитори 30.12.2019 до 12:30
JN 222/2019: Комплет алата и комплет за пружање прве помоћи 22.10.2019 до 12:00
JN 349/2019: Специјализоване услуге одржавања возила - услуга баждарења и сервисирања тахографа 06.01.2020 до 09:00
JN 340/2019: Oдржавањe рачунарске опреме 15.01.2020 до 09:00
JN 356/2019: Услуга одржавања и поправке система за климатизацију (2 уређаја у одељењу Hiedelberg и 1 уређај у одељењу табачне штампе) 10.01.2020 до 09:00
JN 74/2018: Испорука природног гаса за објекте Предузећа 16.07.2018 до 10:00
JN 357/2019: Услуга одржавања и поправке машине за сакупљање табака Teisen&Bonitz 16.01.2020 до 09:00
JN 324/2019: Услуга редовног одржавања објеката – Услуга чишћења септичких јама и чишћења канализационе инсталације под притиском до 200 bar-a (WOMA) за потребе организационих целина на подручју Београда 06.01.2020 до 09:00
JN 336/2019: Заштитна одећа 06.01.2020 до 09:00
JN 317/2019: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Ниш 08.01.2020 до 11:00
JN 343/2019: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа - пошта крагујевац 10 20.01.2020 до 12:00
JN 322/2019: Ласерски штампачи и скенери за поштанску делатност 14.01.2020 до 11:00
JN 335/2019: Е сервиси за подршку е продаји и уручењу 13.01.2020 до 12:30
JN 353/2019: Проширење хардверске инфраструктуре и Опрема за интерконекцију 10.01.2020 до 10:00
JN 361/2019: Консолидација интегралног информационог система Поште 06.01.2020 до 10:30
JN 326/2019: Лиценце за софтверске алате 03.01.2020 до 08:30
JN 301/2019: Опрема за мултимедијалну обраду садржаја 30.12.2019 до 12:00
JN 228/2019: Одела и рукавице за мопедисте 22.10.2019 до 09:00
JN 313/2019: Инвестициони радови на објектима Предузећа- замена водоводних цеви у комплексу Аутогаража Ниш 30.12.2019 до 09:00
JN 309/2019: Остала разна опрема 13.01.2020 до 09:00
JN 337/2019: Рачунари и монитори 06.01.2020 до 10:00
JN 332/2019: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање инсталација грејања 03.01.2020 до 11:00
JN 187/2019: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који сe заједнички користе са Телекомом - електро радови 27.09.2019 до 09:00
JN 318/2019: Одржавање Нетвизура софтвера 03.01.2020 до 09:30
JN 265/2019: Системи техничке заштите за објекте од значаја за Предузеће 05.12.2019 до 09:00
JN 289/2019: Алкалне и пуњиве батерије 16.12.2019 до 10:00
JN 277/2019: Остала разна опрема 16.12.2019 до 12:00
JN 310/2019: Услуга редовног одржавања објеката- Услуга редовног одржавања постројења за повишење притиска санитарне воде-Васе Чарапића 13,Београд 25.12.2019 до 09:00
JN 278/2019: Израда и постављање светлећих реклама великих формата на објектима Предузећа- РЈ "Земун", РЈ "Београдски венац", ПЈ "Ваљево" и ПЈ "Крагујевац" 23.12.2019 до 09:00
JN 306/2019: Лиценце за интегрисану заштиту 23.12.2019 до 12:00
JN 293/2019: Консолидација СМС платформе 23.12.2019 до 13:00
JN 285/2019: Проширење система корпоративне телефоније и Консолидација комуникационог система 23.12.2019 до 10:00
JN 302/2019: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја - Прохромски стубићи, лајсне и сокле 23.12.2019 до 11:00
JN 235/2019: Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа - Стара зграда поште Нови Сад 29.10.2019 до 08:30
JN 283/2019: Одржавање AMQM опреме 20.12.2019 до 09:00
JN 224/2019: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Краљево, Чачак 28.11.2019 до 12:00
JN 267/2019: Специјализоване услуге одржавања возила - Услуга сервисирања машинске обраде мотора 29.11.2019 до 10:00
JN 266/2019: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа 03.12.2019 до 08:30
JN 279/2019: Услуга подршке процесу штампе 09.12.2019 до 09:00
JN 273/2019: Електронске збирке прописа, стручни часописи и литература и остали часописи и литература за 2020. годину 29.11.2019 до 09:00
JN 269/2019: Одржавање САП ЕРП софтвера 06.12.2019 до 09:00
JN 162/2018: Матрични штампачи 24.09.2018 до 09:00
JN 296/2019: Остала разна опрема 04.12.2019 до 09:00
JN 261/2019: Опрема за мултимедијалну обраду садржаја 18.11.2019 до 09:00
JN 270/2019: Одржавање опреме за дата центар 06.12.2019 до 09:00
JN 275/2019: Одржавање опреме Система за аутоматизовани попис 02.12.2019 до 09:00
JN 238/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 27.11.2019 до 10:00
JN 252/2019: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 27.11.2019 до 11:00
JN 249/2019: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац 13.11.2019 до 11:00
JN 259/2019: Одржавање веб апликација 22.11.2019 до 09:00
JN 214/2019: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом 24.10.2019 до 09:00
JN 360/2018: Универзални и пратећи потрошни материјал и друго 05.12.2018 до 09:00
JN 276/2019: Консолидација софтверских платформи 13.11.2019 до 09:00
JN 258/2019: Консолидација серверске инфраструктуре 19.11.2019 до 09:00
JN 242/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 31.10.2019 до 09:00
JN 203/2019: Специјализоване услуге одржавања возила - Услуга сервисирања (ремонта) летве волана 04.10.2019 до 09:00
JN 256/2019: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећa 15.11.2019 до 12:30
JN 206/2019: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање инсталација грејања 14.10.2019 до 11:00
JN 246/2019: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила 18.11.2019 до 10:30
JN 180/2019: Канцеларијски намештај 09.09.2019 до 10:00
JN 250/2019: Услуга одржавања (сервиснa опремa, виљушкари, линија прања, дизалице и друго); Услуга одржавања (виљушкари и друго) 25.11.2019 до 09:00
JN 268/2019: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 28.11.2019 до 09:00
JN 257/2019: Консолидација сториџ инфраструктуре 15.11.2019 до 09:00
JN 241/2019: Молерско фарбарски материјал и пратећи прибор и друго 01.11.2019 до 09:00
JN 5/2019: Реконструкција и санација фасада са пратећим радовима на објектима Предузећа-Пошта 15300 Лозница 30.04.2019 до 10:00
JN 232/2019: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање уређаја за климатизацију 12.11.2019 до 08:30
JN 189/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 07.10.2019 до 12:00
JN 255/2019: Одржавање телефонских система - Alcatel 13.11.2019 до 09:00
JN 247/2019: Коришћење софтверских лиценци 07.11.2019 до 09:00
JN 236/2019: Репроматеријал за израду сигурносних затворница 29.10.2019 до 10:00
JN 245/2019: Одржавање софтвера за Бизнис интелиџенс (Business Intelligence) 08.11.2019 до 09:00
JN 240/2019: Специјализоване услуге одржавања возила - Услуга поправке цераде на теретним возилима 29.10.2019 до 11:00
JN 248/2019: Испорука и уградња рампи и платформи за инвалиде на више објеката Предузећа 12.11.2019 до 09:30
JN 220/2019: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа 28.10.2019 до 09:00
JN 243/2019: Услуга одржавања термалних штампача Datamax E4204B 31.10.2019 до 09:00
JN 130/2019: Резервни делови за возила у гарантном року 03.09.2019 до 09:00
JN 217/2019: Услуга одржавања и техничког прегледа фискалних каса и GPRS терминала 25.10.2019 до 09:00
JN 211/2019: Консолидација серверске инфраструктуре 16.10.2019 до 09:00
JN 227/2019: Сервис машина за гравирање 28.10.2019 до 09:00
JN 208/2019: Замена и уградња уређаја и постројења на објектима Предузећа 17.10.2019 до 09:00
JN 225/2019: Батерије за електровиљушкаре 21.10.2019 до 10:00
JN 231/2019: Услуга редовног одржавања за клима коморе и ховале у објекту РПЛЦ Београд 25.10.2019 до 09:30
JN 216/2019: Потрошни материјал за одржавање подова и плафона и друго 21.10.2019 до 12:00
JN 186/2019: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Краљево и Чачак“ 27.09.2019 до 12:00
JN 239/2019: Опрема за мултимедијалну обраду садржаја 25.10.2019 до 10:30
JN 244/2019: Остала разна опрема 25.10.2019 до 12:00
JN 234/2019: Лиценце за софтвер за бекапирање 22.10.2019 до 08:30
JN 183/2019: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Ниш 18.09.2019 до 11:00
JN 174/2019: Потрошни материјал за телефакс апарате, фотокопир апарате и мултифункционалне уређаје 09.09.2019 до 11:00
JN 200/2019: Мрежна опрема за поште 25.09.2019 до 09:00
JN 233/2019: Консолидација софтверских платформи 21.10.2019 до 11:00
JN 215/2019: Термо траке 04.10.2019 до 11:30
JN 210/2019: Одржавање софтвера за Сертификационо тело Поште 09.10.2019 до 09:00
JN 194/2019: Специјализоване услуге одржавања возила - услуга чишћења DPF филтера и ADD Blue катализатора 08.10.2019 до 09:00
JN 221/2019: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 21.10.2019 до 09:00
JN 202/2019: Специјализоване услуге одржавања возила - услуга израде гумених цеви и црева, израда сајли 02.10.2019 до 09:00
JN 150/2019: Електро и пратећи потрошни материјал и друго 03.09.2019 до 10:00
JN 171/2019: Услуге редовног одржавања остале опреме РРЈ "Краљево, Чачак" 09.09.2019 до 12:00
JN 59/2019: Системи техничке заштите за објекте од значаја за Предузеће 01.07.2019 до 09:00
JN 197/2019: Инвестициони радови на објектима Предузећа - поправка роло решетке на главном улазу у кориснички део шалтер сале поште 11198 Београд 123 01.10.2019 до 09:00
JN 125/2019: Замена и уградња уређаја и постројења на објектима Предузећа-замена резервоара за гориво објекат Седиште РРЈ-Смедерево 07.08.2019 до 10:00
JN 178/2019: Остала разна опрема 19.09.2019 до 08:30
JN 191/2019: Одржавање софтвера за бекапирање 17.09.2019 до 09:00
JN 173/2019: Ручни и резни алат и прибор и друго 09.09.2019 до 09:00
JN 118/2019: Инвестициони радови на објектима Предузећа-замена водоводних цеви у комплексу Аутогаража Ниш 29.07.2019 до 09:00
JN 181/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра 16.09.2019 до 11:00
JN 185/2019: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећa 18.09.2019 до 11:00
JN 168/2019: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа - Аутогаража Кумодрашка 248 30.08.2019 до 08:30
JN 167/2019: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа 03.09.2019 до 09:00
JN 111/2019: Израда и постављање светлећих реклама великих формата на објектима Предузећа-РЈ"Земун" и РЈ"Београдски венац" 05.08.2019 до 12:00
JN 1/2019: Радови на санацији влаге и мокрих чворова у више објеката Предузећа-Палмотићева 2 22.04.2019 до 09:00
JN 169/2019: Услуга одржавања и поправке књиговезачког ножа Polar 29.08.2019 до 09:00
JN 184/2019: Услуга редовног одржавања остале опреме - Услуга еталонирања мерних инструмената за мерење заштитног и громобранског уземљења 05.09.2019 до 09:00
JN 190/2019: Термо траке 02.09.2019 до 11:00
JN 163/2019: Тонери, кетриџи и потрошни материјал за ласерске и инк-џет штампаче 26.08.2019 до 09:00
JN 160/2019: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 20.08.2019 до 09:00
JN 65/2019: Потрошни канцеларијски материјал за потребе Предузећа 10.06.2019 до 12:00
JN 154/2019: Услуга редовног одржавања објеката 21.08.2019 до 09:00
JN 145/2019: Pепроматеријал за сопствене потребе - хартије 12.08.2019 до 12:00
JN 87/2019: Репроматеријал за израду сигурносних затворница 13.06.2019 до 10:00
JN 161/2019: Услуга сервисирања циркулационих пумпи и пратеће опреме 16.08.2019 до 09:00
JN 97/2019: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 08.07.2019 до 10:00
JN 172/2019: Специјализоване услуге одржавања возила 03.09.2019 до 09:00
JN 166/2019: Опрема за мултимедијалну обраду садржаја 23.08.2019 до 10:00
JN 105/2019: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Панчево, "Сремска Митровица" 15.07.2019 до 09:00
JN 127/2019: Реконструкција и санација фасада са пратећим радовима на објектима Предузећа-Пошта 34220 Лапово 30.07.2019 до 09:00
JN 165/2019: Сервис машина за гравирање 22.08.2019 до 09:00
JN 86/2019: Услуга мерења и праћења квалитета преноса писмоносних пошиљака у међународном поштанском саобраћају у оквиру UNEX система мерења, за период 2020-2021. годину 22.07.2019 до 09:00
JN 120/2019: Извођење радова за потребе прикључења на инфраструктуру више објеката Предузећа-објекат поште Баваниште 29.07.2019 до 09:00
JN 129/2019: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 06.08.2019 до 12:00
JN 157/2019: Услуга телефоније 15.08.2019 до 09:00
JN 156/2019: Одржавање веб апликација 14.08.2019 до 09:00
JN 133/2019: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 01.08.2019 до 09:00
JN 134/2019: Резервни делови за возила Renault 13.08.2019 до 10:00
JN 146/2019: Хартија 12.08.2019 до 09:00
JN 66/2019: Стакло са услугом монтаже и демонтаже 28.05.2019 до 08:30
JN 140/2019: Услуга редовног одржавања објеката 08.08.2019 до 09:30
JN 144/2019: Комплет алата и комплет за пружање прве помоћи 05.08.2019 до 09:00
JN 155/2019: Одржавање матричних штампача Olivetti 12.08.2019 до 09:00
JN 119/2019: Израда и кодирање кључева, Специјализоване услуге одржавања возила 02.08.2019 до 09:00
JN 142/2019: Пуњење тонера и трајно збрињавање отпадних тонера и рибона 06.08.2019 до 09:00
JN 141/2019: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила 01.08.2019 до 12:30
JN 109/2019: Остали репроматеријал за сопствене потребе 15.07.2019 до 09:00
JN 41/2019: Непредвиђене интервенције на АМQМ опреми 22.07.2019 до 09:00
JN 123/2019: Испорука електричне енергије 25.07.2019 до 09:00
JN 143/2019: Грађевински и пратећи потрошни материјал и друго 30.07.2019 до 13:30
JN 153/2019: Потрошни материјал за сопствене потребе 03.09.2019 до 09:00
JN 152/2019: Одржавање телефонских система - Avaya 08.08.2019 до 09:00
JN 151/2019: Подршка софтверу за визуализацију 09.08.2019 до 09:00
JN 149/2019: Одржавање лиценци за интегрисану заштиту 06.08.2019 до 09:00
JN 126/2019: Металне сталаже 30.07.2019 до 11:00
JN 128/2019: Акумулатори за транспортна средства 05.08.2019 до 12:15
JN 90/2019: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 08.07.2019 до 11:00
JN 19/2019: Одржавање система ИП видео надзора 06.05.2019 до 09:00
JN 148/2019: Дрво 05.08.2019 до 13:30
JN 136/2019: Редовно одржавање рампи, подизних столова и друго 01.08.2019 до 09:00
JN 437/2018: Поштанске вреће 11.02.2019 до 09:00
JN 108/2019: Услуга ревизије и редовног сервиса трансформатора и трафостаница 18.07.2019 до 09:00
JN 313/2018: Ласерски штампачи и скенери за поштанску делатност 26.11.2018 до 10:00
JN 101/2019: Опрема за корпоративно обележавање 08.07.2019 до 09:00
JN 132/2019: Одржавање ИТ сервис менаџмент 24.07.2019 до 09:00
JN 106/2019: Услуга редовног одржавања остале опреме 18.07.2019 до 09:00
JN 8/2019: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 06.05.2019 до 10:00
JN 138/2019: Термо траке 26.07.2019 до 11:00
JN 103/2019: Инвестиционо одржавање лифтова по предмеру и предрачуну 05.07.2019 до 10:00
JN 131/2019: Одржавање ИП/МПЛС инфраструктуре 26.07.2019 до 10:00
JN 77/2019: Дрво 19.06.2019 до 09:00
JN 102/2019: Одржавање видео надзора у возилима за транспорт новца 10.07.2019 до 09:00
JN 124/2019: Лож уље 16.07.2019 до 10:00
JN 42/2019: Погонско гориво 14.06.2019 до 12:00
JN 48/2019: Осигурање имовине; Осигурање путника у јавном превозу од последица несрећног случаја 10.06.2019 до 09:00
JN 52/2019: Осигурање имовине 10.06.2019 до 09:00
JN 96/2019: Радови на санацији кровова са пратећим радовима на више објеката Предузећа - Пошта Неготин 1 02.07.2019 до 09:00
JN 82/2019: Машински и пратећи потрошни материјал и друго 13.06.2019 до 12:00
JN 121/2019: Стакло са услугом монтаже и демонтаже 11.07.2019 до 09:30
JN 104/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 08.07.2019 до 11:30
JN 89/2019: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 04.07.2019 до 11:00
JN 62/2019: Услуга ревизије финансијских извештаја и ревизије консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину и 2020. годину 04.06.2019 до 09:00
JN 53/2019: Ручни и резни алат и прибор и друго 27.05.2019 до 09:00
JN 67/2019: Израда извештаја о затеченом стању и елабората геодетских радова за потребе озакоњења објеката и уписа објеката у катастар 17.06.2019 до 09:00
JN 98/2019: Пелет, брикети или други материјал за огрев 04.07.2019 до 11:00
JN 88/2019: Угаљ 20.06.2019 до 09:00
JN 100/2019: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор 01.07.2019 до 10:00
JN 30/2019: Поштанске марке 13.05.2019 до 09:00
JN 69/2019: Закуп огласног простора за штампане медије 18.06.2019 до 09:00
JN 114/2019: Одржавање фотокопир апарата и мултифункционалних уређаја 11.07.2019 до 09:00
JN 93/2019: Услуга редовног одржавања остале опреме - Услуга еталонирања мерних инструмената за мерење заштитног и громобранског уземљења 08.07.2019 до 09:00
JN 73/2019: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који сe заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови 17.06.2019 до 11:00
JN 37/2019: Машине за бројање новца 23.05.2019 до 09:00
JN 83/2019: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда 26.06.2019 до 11:00
JN 56/2019: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа-ПТТ музеј,Палмотићева 2 03.06.2019 до 09:00
JN 81/2019: Потрошни материјал за одржавање личне хигијене 14.06.2019 до 09:00
JN 85/2019: Тонери, кетриџи и потрошни материјал за ласерске и инк-џет штампаче 11.06.2019 до 08:30
JN 34/2019: Водоинсталатерски и пратећи потрошни материјал и друго 03.06.2019 до 10:00
JN 40/2019: Замена и уградња уређаја и постројења на објектима Предузећа-замена чилера у објекту у Булевару уметности 16а, Нови Београд 22.05.2019 до 10:00
JN 15/2019: Услуга одржавања интерлокинг система 06.05.2019 до 09:00
JN 84/2019: Термо траке 12.06.2019 до 09:00
JN 74/2019: Услуга поправке пумпе ад блуе за камионе марке ДАФ и Ивеко 19.06.2019 до 09:00
JN 43/2019: Резервни делови за возила Fiat 06.06.2019 до 08:30
JN 63/2019: Услуга пумпања и реглаже трапа 10.06.2019 до 09:00
JN 61/2019: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 05.06.2019 до 10:00
JN 72/2019: Грађевински и пратећи потрошни материјал и друго 04.06.2019 до 09:00
JN 64/2019: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот, ПЈ Прокупље 31.05.2019 до 12:00
JN 46/2019: Услуга одржавања (сервиснa опремa, виљушкари, линија прања, дизалице и друго) 10.06.2019 до 09:00
JN 28/2019: Одржавање система техничке заштите за РПЛЦ објекте 20.05.2019 до 09:00
JN 47/2019: Грејна тела 23.05.2019 до 11:00
JN 49/2019: Инвестициони радови на објектима Предузећа-санација улазног степеништа и портала на објекту седишта РЈ"Београд венац" 27.05.2019 до 10:30
JN 51/2019: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ 22.05.2019 до 11:00
JN 39/2019: Транспондери 20.05.2019 до 11:00
JN 32/2019: Остали репроматеријал за сопствене потребе 17.05.2019 до 11:00
JN 35/2019: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа-ТКЦ Ужице 15.05.2019 до 10:00
JN 57/2019: Oдржавањe Оракл лиценци 16.05.2019 до 09:00
JN 44/2019: Услуга дефектаже и поправке ручног електричног алата 23.05.2019 до 09:00
JN 25/2019: Комплет алата и комплет за пружање прве помоћи 14.05.2019 до 09:00
JN 60/2019: Услуга репарације делова за штампарске машине 24.05.2019 до 09:00
JN 36/2019: Одржавање мобилне апликације 16.05.2019 до 09:00
JN 38/2019: Услуга редовног одржавања објеката 20.05.2019 до 10:00
JN 68/2019: Одржавање веб апликација 24.05.2019 до 09:30
JN 453/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 22.04.2019 до 12:00
JN 11/2019: Oдржавањe софтвера за систем за управљање односом са корисником услуга (ЦРМ) 30.04.2019 до 09:00
JN 17/2019: Заштитнe лепљивe тракe 03.05.2019 до 10:00
JN 9/2019: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа 06.05.2019 до 11:00
JN 452/2018: Службена униформа за шалтерске раднике 13.05.2019 до 10:00
JN 16/2019: Стандардне еуро палете са жигом 06.05.2019 до 12:30
JN 4/2019: Услуга техничког прегледа возила 24.04.2019 до 09:00
JN 366/2018: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа - Прибој 17.12.2018 до 10:00
JN 372/2018: Одржавање лифтова 21.01.2019 до 09:00
JN 444/2018: Одржавање УПС-ова 04.02.2019 до 09:00
JN 419/2018: Одела и рукавице за мопедисте 05.02.2019 до 12:00
JN 454/2018: Услуге редовног одржавања остале опреме РРЈ "Краљево, Чачак" 11.02.2019 до 12:00
JN 443/2018: УПС уређаји 08.02.2019 до 10:00
JN 411/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Краљево, Чачак 25.02.2019 до 12:00
JN 427/2018: Ручни и резни алат и прибор и друго 05.02.2019 до 09:30
JN 445/2018: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 18.02.2019 до 11:00
JN 270/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Краљево и Чачак“ 14.01.2019 до 12:00
JN 409/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Ниш 23.01.2019 до 11:00
JN 413/2018: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 24.01.2019 до 11:00
JN 440/2018: Опрема за телефонску мрежу 06.02.2019 до 09:00
JN 405/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката -услуге за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ 21.01.2019 до 11:00
JN 425/2018: Остали репроматеријал за сопствене потребе 25.01.2019 до 09:00
JN 456/2018: Остала разна опрема 05.02.2019 до 11:00
JN 378/2018: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 04.01.2019 до 12:30
JN 353/2018: Радови на инсталацијама и опреми 24.12.2018 до 09:00
JN 277/2018: Путничко возило средње класе/ Путничко возило ниже средње класе/ Одржавање возила у гарантном року 23.10.2018 до 09:00
JN 358/2018: Изопропил алкохол 99% 13.12.2018 до 12:00
JN 441/2018: Закуп огласног простора за штампане медије 30.01.2019 до 09:00
JN 421/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Косово и Метохија 14.01.2019 до 11:15
JN 435/2018: Услуга одржавања Епсон штампача 29.01.2019 до 09:00
JN 433/2018: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 30.01.2019 до 09:00
JN 272/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом 02.11.2018 до 11:00
JN 449/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ 25.01.2019 до 12:00
JN 450/2018: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" 25.01.2019 до 10:00
JN 369/2018: Одржавање остале опреме – услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда" 22.01.2019 до 11:00
JN 439/2018: Логистичка складишта на територији РС 01.02.2019 до 10:00
JN 459/2018: Услуга сервиса непредвиђених кварова на машинама 07.02.2019 до 09:00
JN 392/2018: Услуга редовног одржавања објеката 17.01.2019 до 09:00
JN 296/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом 27.11.2018 до 11:00
JN 376/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот” (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 10.01.2019 до 10:00
JN 442/2018: Услуга поправке пумпе ад блуе за камионе марке ДАФ и Ивеко 31.01.2019 до 09:00
JN 438/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Нови Сад 25.01.2019 до 10:00
JN 455/2018: Одржавање система техничке заштите за РПЛЦ објекте 04.02.2019 до 09:00
JN 430/2018: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 21.01.2019 до 11:00
JN 389/2018: Остали репроматеријал за сопствене потребе 04.01.2019 до 12:00
JN 412/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот“ 11.01.2019 до 12:00
JN 420/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Врање, Лесковац, Прокупље, Пирот 17.01.2019 до 12:00
JN 410/2018: Услуга одржавања (сервиснa опремa, виљушкари, линија прања, дизалице и друго) 23.01.2019 до 09:00
JN 424/2018: Услуга редовног одржавања остале опреме 14.01.2019 до 09:00
JN 403/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Сјеница) 08.01.2019 до 12:00
JN 340/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ 18.12.2018 до 10:00
JN 414/2018: Поправка електроинсталација на возилима са дијагностиком квара и услуга баждарења и сервисирања тахографа 21.01.2019 до 09:00
JN 342/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РЈ Ниш 20.12.2018 до 11:00
JN 337/2018: Машина за гравирање 04.12.2018 до 09:00
JN 311/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Смедерево, Пожаревац, Бор, Зајечар 14.12.2018 до 10:00
JN 418/2018: Реконструкција и санација фасада са пратећим радовима на објектима Предузећа-Пошта 15300 Лозница 15.01.2019 до 11:00
JN 423/2018: Опрема за климатизацију 08.01.2019 до 09:00
JN 354/2018: Остала разна опрема 29.11.2018 до 10:00
JN 457/2018: Одржавање апликације за електронско плаћање 18.01.2019 до 09:00
JN 323/2018: Одржавање остале опреме -услуге за потребе РРЈ „Смедерево,Пожаревац,Зајечар,Бор“ 10.12.2018 до 10:00
JN 399/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 31.12.2018 до 09:30
JN 384/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ 26.12.2018 до 10:00
JN 415/2018: Одржавање Нетвизура софтвера 08.01.2019 до 09:00
JN 375/2018: Инвестициони радови на објектима Предузећа - Нови Сад 18.12.2018 до 10:00
JN 350/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда 20.12.2018 до 11:00
JN 402/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Тутин) 31.12.2018 до 12:00
JN 367/2018: Инвестициони радови на објектима Предузећа-Палмотићева 2 27.12.2018 до 10:00
JN 407/2018: Заштитна одећа 11.01.2019 до 10:00
JN 233/2018: Услуга пумпања гума и реглаже трапа 24.10.2018 до 09:00
JN 390/2018: Потрошни материјал и резервни делови за систем за производњу затворница 27.12.2018 до 09:00
JN 344/2018: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 17.12.2018 до 12:00
JN 393/2018: Одржавање УПС-ова 25.12.2018 до 09:00
JN 371/2018: Пасивна мрежна опрема 11.12.2018 до 09:00
JN 386/2018: Oдржавањe линијских штампача 19.12.2018 до 09:00
JN 32/2018: Добра према обавезама из Закона о приватном обезбеђењу и Противпровални системи 16.07.2018 до 12:00
JN 363/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката услуге за потребе РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" 07.12.2018 до 12:00
JN 404/2018: Заштитнe лепљивe тракe 28.12.2018 до 09:00
JN 341/2018: Услуга редовног одржавања објеката 13.12.2018 до 09:00
JN 394/2018: Израда и кодирање кључева 03.01.2019 до 09:00
JN 271/2018: Резервни делови за одржавање поштанских сандучића 30.11.2018 до 10:00
JN 312/2018: Oдржавање остале опреме - услуге за потребе РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" 19.11.2018 до 12:00
JN 364/2018: Лиценце за софтверске алате 04.12.2018 до 10:00
JN 374/2018: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа 21.12.2018 до 11:00
JN 383/2018: Услуга одржавања и поправке опреме за графичку припрему и дизајн-рачунарске станице Apple iMAC 18.12.2018 до 09:00
JN 248/2018: Услуга одржавања и поправке опреме за графичку припрему и дизајн 17.10.2018 до 09:00
JN 269/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - РЈ Ниш (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 15.11.2018 до 11:00
JN 381/2018: Услуга поправке хидраулике на теретним возилима 25.12.2018 до 09:00
JN 368/2018: Систем АПВ 13.12.2018 до 12:00
JN 325/2018: Одржавање лифтова 10.12.2018 до 09:00
JN 416/2018: Одржавање модула за плаћање Халком 18.12.2018 до 09:00
JN 287/2018: Одржавање модула за плаћање Халком 06.11.2018 до 09:00
JN 380/2018: Остали репроматеријал за сопствене потребе 18.12.2018 до 13:00
JN 177/2018: Тонери, кетриџи и потрошни материјал за ласерске и инк-џет штампаче 30.08.2018 до 10:00
JN 273/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима РЈ Панчево, Сремска Митровица 26.10.2018 до 12:00
JN 332/2018: Oракл лиценце са подршком 29.11.2018 до 11:00
JN 338/2018: Услуга редовног одржавања објеката Услуга чишћења, баждарења и конзервације резервоара за горива 13.12.2018 до 09:00
JN 359/2018: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 05.12.2018 до 09:30
JN 352/2018: Кудељни канап 07.12.2018 до 09:00
JN 228/2018: Канцеларијски намештај 15.10.2018 до 11:00
JN 379/2018: Услуга редовног одржавања остале опреме 19.12.2018 до 09:00
JN 329/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ 30.11.2018 до 11:00
JN 373/2018: Одржавање Mултибенкинг опреме 07.12.2018 до 09:00
JN 382/2018: Услуга одржавања графичких машина и дорадних машина 14.12.2018 до 09:00
JN 361/2018: Транспондери 14.12.2018 до 09:00
JN 351/2018: Одржавање система техничке заштите за РПЛЦ објекте 07.12.2018 до 10:00
JN 387/2018: Одржавање апликације за електронско плаћање 14.12.2018 до 09:00
JN 291/2018: Резервни делови и потрошни материјал за рачунарe 22.11.2018 до 10:00
JN 302/2018: Услуга техничког прегледа за више објеката Предузећа 27.11.2018 до 08:30
JN 44/2018: Опрема за школске центре 04.07.2018 до 12:00
JN 355/2018: Одржавање УПС-ова 03.12.2018 до 09:00
JN 362/2018: Услуга одржавања и поправке табачних штампарских машина Roland 200 и Roland Praktica 06.12.2018 до 09:00
JN 321/2018: Гуме за транспортна средства 28.11.2018 до 09:30
JN 345/2018: Одржавање пословних апликација 03.12.2018 до 09:00
JN 370/2018: Потрошни материјал за линију прања 07.12.2018 до 09:30
JN 303/2018: Мрежна опрема за поште 21.11.2018 до 13:00
JN 331/2018: Консолидација софтверских платформи 29.11.2018 до 11:30
JN 343/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови-објекат у ул. Булевар уметности 16а, Нови Београд 10.12.2018 до 10:00
JN 299/2018: Услуга сервисирања возила марке Мерцедес и Ауди 28.11.2018 до 09:00
JN 324/2018: Услуга одржавања система за производњу затворница 30.11.2018 до 09:00
JN 257/2018: Одржавање софтвера за бекапирање 22.10.2018 до 10:00
JN 333/2018: Опрема за Кор (Core) мрежу 26.11.2018 до 12:00
JN 219/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ 31.10.2018 до 12:00
JN 319/2018: Коришћење софтверских лиценци 23.11.2018 до 09:00
JN 300/2018: Обућа за достављаче 26.11.2018 до 09:00
JN 246/2018: Доставно теретно возило, највеће дозвољене масе мање од 2,5t 21.11.2018 до 12:00
JN 301/2018: Термални бар-код штампачи 23.11.2018 до 11:00
JN 315/2018: Редован сервис компресора 21.11.2018 до 09:00
JN 334/2018: Одржавање САП ЕРП софтвера 26.11.2018 до 11:00
JN 295/2018: Потрошни материјал и резервни делови за одржавање возила 15.11.2018 до 11:00
JN 318/2018: Проширење система корпоративне телефоније 22.11.2018 до 11:00
JN 336/2018: Машина за аутоматско убацивање књижног блока у корице 03.12.2018 до 08:30
JN 220/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Краљево, Чачак“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 13.11.2018 до 12:00
JN 339/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Смедерево, Пожаревац, Зајечар, Бор“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 13.12.2018 до 10:00
JN 320/2018: Одржавање софтвера за Бизнис интелиџенс (Бусинесс Интеллигенце) 29.11.2018 до 09:00
JN 330/2018: Опрема за приступну мрежу 23.11.2018 до 12:00
JN 304/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РЈ Нови Сад (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 19.11.2018 до 10:00
JN 308/2018: Коришћење САП ЕРП лиценци са могућношћу активације 20.11.2018 до 09:00
JN 292/2018: Инвестиционо одржавање лифтова по предмеру и предрачуну 09.11.2018 до 10:00
JN 306/2018: Одржавање комуникационе опреме 21.11.2018 до 09:00
JN 110/2018: Опрема за рад копирнице 19.11.2018 до 10:00
JN 218/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РЈ Нови Сад 04.10.2018 до 10:00
JN 293/2018: Рачунари и монитори 30.11.2018 до 11:00
JN 294/2018: Инвестиционо одржавање лифтова по предмеру и предрачуну - Објекат РЈ Ниш 15.11.2018 до 10:00
JN 288/2018: Грејна тела 14.11.2018 до 10:00
JN 226/2018: Машина за осветљавање штампарских плоча 22.10.2018 до 09:00
JN 307/2018: Услуга редовног одржавања остале опреме 22.11.2018 до 09:00
JN 195/2018: Резервни делови за возила Peugeot и Citroen 24.09.2018 до 10:00
JN 286/2018: Електронске збирке прописа, стручни часописи и литература и остали часописи и литература за 2019. годину 05.11.2018 до 10:00
JN 263/2018: Консолидација софтверских платформи 29.10.2018 до 12:00
JN 327/2018: Проширење хардверске инфраструктуре Консолидација интегралног информационог система Поште 14.11.2018 до 12:00
JN 279/2018: Услуга техничког прегледа возила за РРЈ Косово и Метохија 13.11.2018 до 11:00
JN 281/2018: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Нови Сад 08.11.2018 до 10:00
JN 254/2018: Агенцијска услуга обезбеђења хотелског смештаја за службена путовања у земљи 25.10.2018 до 09:00
JN 275/2018: Сервис столарских машина HOLZ-HER и FELDER, Сервис столарскe машина CEHISA, Услуга оштрења алата 16.11.2018 до 09:00
JN 267/2018: Услуга ажурирања података на уређајима за проверу исправности новчаница и машинама за бројање новца 29.10.2018 до 09:00
JN 211/2018: Металне сталаже 15.10.2018 до 09:00
JN 259/2018: Репроматеријал за израду налепница 02.11.2018 до 09:00
JN 77/2018: Инвестиционо одржавање на више објеката Предузећа 27.07.2018 до 11:30
JN 224/2018: Услуге редовног одржавања остале опреме РРЈ "Краљево, Чачак" 17.10.2018 до 10:00
JN 256/2018: Батерије за УПС 12.10.2018 до 08:30
JN 238/2018: Услуга одржавања остале опреме РРЈ Врање Лесковац, Прокупље, Пирот" 29.10.2018 до 10:00
JN 92/2018: Пумпе за воду и муљне пумпе 23.07.2018 до 12:00
JN 283/2018: Репроматеријал за сопствене потребе - хартије 30.10.2018 до 09:00
JN 250/2018: Одржавање остале опреме-услуге за потребе РРЈ"Ужице,Шабац, Ваљево" 18.10.2018 до 10:00
JN 253/2018: Услуга поправке пумпе ад блуе за камионе марке ДАФ и Ивеко 26.10.2018 до 09:00
JN 264/2018: Услуга одржавања и поправке машине за инсертовање "Кern 3500" 23.10.2018 до 09:00
JN 268/2018: Услуга одржавања и поправке машине за инсертовање докумената "Кern 656" 30.10.2018 до 09:00
JN 75/2018: Осигурање имовине 04.07.2018 до 08:30
JN 258/2018: Одржавање опреме Система за аутоматизовани попис 29.10.2018 до 09:00
JN 243/2018: Услуга одржавања и поправке машине за сечење образаца Spedo 10.10.2018 до 09:00
JN 266/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Косово и Метохија 05.11.2018 до 10:00
JN 227/2018: Услуга одржавања рото врата на објекту РПЛЦ 17.10.2018 до 09:00
JN 251/2018: Одржавање опреме за дата центар 22.10.2018 до 09:00
JN 260/2018: Развој нових функционалности за Бизнис Интелиџенс (Business Intelligence) 25.10.2018 до 09:00
JN 239/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РЈ Нови Сад 22.10.2018 до 10:00
JN 113/2018: Услуге редовног одржавања остале опреме и друго 16.08.2018 до 08:30
JN 216/2018: Надоградња машине HEIDELBERG SPEEDMASTER 74 DI новим уређајима за управљање и штампу 15.10.2018 до 10:00
JN 185/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Горњи Милановац) 10.09.2018 до 10:00
JN 169/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Лучани) 03.09.2018 до 10:00
JN 237/2018: Услуга одржавања и техничког прегледа фискалних каса и GPRS терминала 12.10.2018 до 09:00
JN 165/2018: Заштитне рукавице 20.08.2018 до 12:30
JN 235/2018: Развој нових функционалности Мобилних апликација 12.10.2018 до 11:00
JN 64/2018: Кациге 02.07.2018 до 10:30
JN 72/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом 31.07.2018 до 11:00
JN 223/2018: Независно мерење времена преноса нерегистрованих писмоносних пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају 12.10.2018 до 09:00
JN 27/2018: Осигурање имовине; Осигурање запослених и радно ангажованих лица од последица несрећног случаја (незгоде) за период од три године 22.06.2018 до 11:00
JN 109/2018: Службена униформа за запослене на пословима обезбеђења 01.10.2018 до 12:00
JN 225/2018: Редован сервис и одржавање шиваћих машина 09.10.2018 до 09:00
JN 241/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 19.10.2018 до 10:00
JN 38/2018: Извођење радова на асфалтирању манипулативног простора у више објеката Предузећа 20.07.2018 до 10:00
JN 155/2018: Испорука и уградња лифта на објекту поште 18400 Прокупље 1 28.09.2018 до 11:00
JN 222/2018: Лиценце за интегрисану заштиту 09.10.2018 до 12:00
JN 232/2018: Консолидација софтверских платформи 09.10.2018 до 09:00
JN 244/2018: Бар код читач бежични са интерном меморијом 10.10.2018 до 12:00
JN 213/2018: Закуп огласног простора за штампане медије 03.10.2018 до 09:00
JN 170/2018: Челичне касе 17.09.2018 до 12:00
JN 54/2018: Комбиновано осигурање моторних возила, потпуно каско осигурање за период од три године; Обавезно осигурање возила 23.07.2018 до 09:00
JN 91/2018: Услуга редовног одржавања остале опреме 20.09.2018 до 09:00
JN 207/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Сјеница) 01.10.2018 до 12:00
JN 206/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Краљево, Чачак - општина Тутин) 01.10.2018 до 12:00
JN 204/2018: Заштитна обућа 17.09.2018 до 08:30
JN 200/2018: Универзална радна машина 12.09.2018 до 09:00
JN 201/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Ужице, Шабац, Ваљево 18.09.2018 до 11:00
JN 174/2018: Поправка надоградње на камионима 30.08.2018 до 09:00
JN 193/2018: Услуга одржавања термалних штампача Datаmax 14208 и Datаmax H4212 17.09.2018 до 10:00
JN 96/2018: Опрема за доставу 13.08.2018 до 12:00
JN 188/2018: Комплет алата, комплет за пружање прве помоћи и остала средства за личну, узајамну и колективну заштиту 04.09.2018 до 09:00
JN 192/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда“ 12.09.2018 до 11:00
JN 194/2018: Радови на реконструкцији топлотне подстанице у објекту седишта РЈ Шабац 14.09.2018 до 11:00
JN 135/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РЈ Ниш 17.08.2018 до 11:00
JN 202/2018: Машине за жигосање 14.09.2018 до 08:30
JN 179/2018: Противпаничне светиљке 28.08.2018 до 09:00
JN 209/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 14.09.2018 до 13:00
JN 149/2018: Услуга редовног одржавања објеката 20.09.2018 до 09:00
JN 126/2018: Виљушкари 21.08.2018 до 11:00
JN 133/2018: Погонско гориво за возила (РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац - општина Рековац) 07.08.2018 до 11:00
JN 180/2018: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа 13.09.2018 до 11:00
JN 176/2018: Одржавање система техничке заштите за РПЛЦ објекте 18.09.2018 до 09:00
JN 191/2018: Oдржавањe софтвера за систем за управљање односом са корисником услуга (ЦРМ) 06.09.2018 до 09:00
JN 120/2018: Ручни и резни алат и прибор и друго 20.08.2018 до 09:00
JN 157/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ 15.08.2018 до 10:00
JN 166/2018: Одржавање остале опреме РРЈ "Јагодина, Крушевац, Крагујевац" 24.08.2018 до 10:00
JN 82/2018: Материјал за потребе израде технолошког и другог намештаја 27.07.2018 до 10:00
JN 80/2018: Услугa одржавања Лексмарк штампача 12.07.2018 до 09:00
JN 144/2018: Резервни делови за возила Ford 21.08.2018 до 09:00
JN 142/2018: Извођење радова на реконструкцији магацинског простора у РЈ"Хибридна пошта" 20.08.2018 до 09:30
JN 187/2018: Извођење пратећих радова за потребе прикључења више објеката Предузећа на инфраструктуру ЈКП 03.09.2018 до 09:30
JN 70/2018: Услуга одржавања противпoжарних система 08.08.2018 до 09:00
JN 129/2018: Извођење радова на уградњи климатизације и принудне вентилације у просторији систем сале у објекту поште РИЦ Нови Сад 06.08.2018 до 08:30
JN 13/2018: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа - пошта 18400 Прокупље 13.06.2018 до 08:30
JN 148/2018: Одржавање мобилне апликације 17.08.2018 до 11:00
JN 156/2018: Услуга одржавања бежичних бар-код читача са интерном меморијом Моторола МТ 2070 17.08.2018 до 13:00
JN 87/2018: Одржавање остале опреме - услуге за потребе РЈ Ниш 30.07.2018 до 12:30
JN 88/2018: Погонско гориво за возила - РРЈ Панчево, Сремска Митровица 09.07.2018 до 09:00
JN 167/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката услуге за потребе РРЈ "Панчево, Сремска Митровица" 20.08.2018 до 09:00
JN 159/2018: Батерија за бар-код читач бежични са интерном меморијом Моторола МТ 2070 08.08.2018 до 13:00
JN 86/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката-услуге за потребе РЈ Ниш 30.07.2018 до 11:00
JN 152/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима - РРЈ Јагодина, Крушевац, Крагујевац 09.08.2018 до 10:00
JN 146/2018: Услуга ажурирања података на уређајима за проверу исправности новчаница и машинама за бројање новца 10.08.2018 до 09:00
JN 51/2018: Налепнице за пријем регистрованих пошиљака 09.07.2018 до 12:30
JN 143/2018: Адаптација и реконструкција пошта и других објеката Предузећа, Радови на адаптацији објекта у Савској 2- фаза 2 09.08.2018 до 12:00
JN 119/2018: Тапетарски и пратећи потрошни материјал и друго 26.07.2018 до 10:30
JN 60/2018: Логистичка складишта на територији РС и Регали за складиште РЈ "Хибридна пошта" 23.07.2018 до 13:00
JN 105/2018: Одржавање лифтова по предмеру и предрачуну (Партија Београд - Регија 1) 09.08.2018 до 09:00
JN 104/2018: Одржавање остале опреме – услуге за потребе РРЈ „Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда" 09.08.2018 до 11:00
JN 150/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома, Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката Предузећа који се заједнички користе са Телекомом, Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом - архитектонско грађевински радови - објекат у ул. Булевар уметности 16а 17.08.2018 до 08:30
JN 114/2018: Израда и кодирање кључева 10.08.2018 до 09:00
JN 47/2018: Резервни делови за возила Renault Kangoo 03.07.2018 до 09:30
JN 128/2018: Рибони за штампаче 13.08.2018 до 09:00
JN 145/2018: Подршка софтверу за виртуелизацију 30.07.2018 до 09:00
JN 66/2018: Услуге редовног одржавања објеката РЈ Ниш (чишћење димњака, септичких јама, канализације, сервисирање и баждарење вентила сигурности, чишћење и дезинфекција канала за вентилацију и климатизацију и др.) 18.07.2018 до 11:00
JN 136/2018: Одржавање остале опреме -услуге за потребе РРЈ“Косово и Метохија“ 06.08.2018 до 11:00
JN 153/2018: Редовно одржавање грађевинских објеката - услуге за потребе РРЈ „Косово и Метохија“ 13.08.2018 до 11:00
JN 111/2018: Репарација мењача Ивеко и репарација карданских вратила 25.07.2018 до 09:00
JN 102/2018: Специјална заваривања 27.07.2018 до 09:00
JN 93/2018: Одржавање лифтова 26.07.2018 до 09:15
JN 108/2018: Лож уље 17.07.2018 до 09:00
JN 125/2018: Сервисирање аутоматских мењача 01.08.2018 до 10:00
JN 112/2018: Одржавање лиценци за интегрисану заштиту 26.07.2018 до 09:00
JN 161/2018: Хартија 06.08.2018 до 11:30
JN 107/2018: Одржавање фотокопир апарата и мултифункционалних уређаја 27.07.2018 до 09:00
JN 89/2018: Радови на хитним интервенцијама и налозима надлежних институција 30.07.2018 до 12:00
JN 71/2018: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 24.07.2018 до 09:00
JN 100/2018: Одржавање транспортних средстава у спољним сервисима РРЈ Суботица, Зрењанин, Сомбор, Кикинда 18.07.2018 до 11:00
JN 81/2018: Услуга транспорта - шлеп служба 12.07.2018 до 09:00
JN 141/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Јагодина, Крушевац, Крагујевац“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 06.08.2018 до 10:30
JN 49/2018: Извођење радова на инвестиционом одржавању више објеката Предузећа који су у закупу Телекома и који се заједнички користе са Телекомом-архитектонско-грађевински радови 28.06.2018 до 09:30
JN 85/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Ужице, Шабац, Ваљево“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 23.07.2018 до 11:00
JN 7/2018: Замена котлова са пратећим радовима у више објеката Предузећа 11.06.2018 до 08:30
JN 95/2018: Заштитнe лепљивe тракe 17.07.2018 до 09:30
JN 11/2018: Услуга ревизије финансијских извештаја и ревизије консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину 11.06.2018 до 10:00
JN 37/2018: Прва помоћ - ормарићи и допуне 04.07.2018 до 13:00
JN 101/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Косово и Метохија“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 20.07.2018 до 10:00
JN 117/2018: Пелет, брикети или други материјал за огрев 30.07.2018 до 10:00
JN 134/2018: Услуга техничког прегледа возила за РРЈ Косово и Метохија 06.08.2018 до 10:00
JN 83/2018: Систем АПВ 17.07.2018 до 12:00
JN 26/2018: Закуп огласног простора за штампане медије 05.07.2018 до 11:30
JN 45/2018: Закуп огласног простора за електронске медије (ТВ, Радио, интернет) 27.06.2018 до 08:30
JN 127/2018: Резервни делови за одржавање поштанских сандучића 25.07.2018 до 08:30
JN 34/2018: Поштанске ваге 02.07.2018 до 10:00
JN 67/2018: Одржавање возила у гарантном року 11.07.2018 до 11:00
JN 57/2018: Службене високосигурносне коверте 04.07.2018 до 10:00
JN 48/2018: Израда извештаја о затеченом стању и елабората геодетских радова за потребе озакоњења објеката и уписа објеката у катастар 05.07.2018 до 09:00
JN 63/2018: Угаљ 28.06.2018 до 12:30
JN 59/2018: Столарски и пратећи потрошни материјал и друго 02.07.2018 до 08:30
JN 28/2018: Израда инвестиционо техничке документације за више објеката Предузећа 15.06.2018 до 09:00
JN 25/2018: Мајкрософт сервиси (Премијер сапорт -Premier Support) 28.06.2018 до 09:00
JN 76/2018: Oдржавањe Оракл лиценци 02.07.2018 до 08:15
JN 20/2018: Комплет алата, комплет за пружање прве помоћи и остала средства за личну, узајамну и колективну заштиту 15.06.2018 до 11:00
JN 42/2018: Услуга викловања мотора 29.06.2018 до 08:30
JN 43/2018: Опрема за одржавање система техничке заштите 28.06.2018 до 08:30
JN 46/2018: Дрво 25.06.2018 до 10:30
JN 14/2018: Радови на инвестиционом одржавању термотехничких инсталација на објектима Предузећа 14.06.2018 до 09:00
JN 78/2018: Добра за редовно одржавање грађевинских објеката - за потребе РРЈ „Панчево, Сремска Митровица“ (Стакло са услугом монтаже и демонтаже и друга добра) 04.07.2018 до 09:00
JN 10/2018: Поштанске марке 04.06.2018 до 09:00
JN 31/2018: Мајкрософт лиценце 20.06.2018 до 09:00